Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

                                                   

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  ( Dz. U.  z 2019, poz. 341 ze zm.)

2) Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702)

WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Wniosek o wydanie prawa jazdy.

II. Załączniki do wniosku:

1) Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane.

2) Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami , z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

3) Kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

4) Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B, T jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat.

5) Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy.(Dowód osobisty  lub paszport)

6) Kserokopia prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy wymiany prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym.

7) Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Uwaga! Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy - art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW8A

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A  , 06-500 Mława

OPŁATY:

Nie podlega opłacie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 2 dni roboczych

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie ma 

DODATKOWE INFORMACJE:

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:
1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie pojazdy kat. AM

2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A1,B1 i T,

3) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A2,B,B+E,C1 I C1+E,

4) 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazy kat. A, jeżeli osoba co najmniej  od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2,

5) 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15Kw, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A

6) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust 3 pkt 2 art. 9

7) 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy  kategorii:

a) A - jeżeli osoba posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2

 

b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 2, ust. 3 pkt 3 oraz art.9

8) 21 lat - dla tramwaju

9)15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego

10) 10 lat - dla roweru

11) 17 lat - dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę

12) 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego

13) 21 lat - dla kolejki turystycznej

Wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji

 

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Julita Rudnicka
    data wytworzenia: 2017-05-11
  • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2013-09-23 12:51
  • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 09:18

Opis strony

Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Komunikacji 06-500 Mława ul. Wyspiańskiego 9 pok. 1,8

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10510
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-12 09:18:32