Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Pełnienie obowiązków inspektora......

ISTOTNE WARUNKI   UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm..), na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach operacji Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy – budowa dróg transportu rolnego i przepustów na rowach melioracyjnych.”

I.         Nazwa oraz adres zamawiającego

„Zamawiający” – Starostwo Powiatowe w  Mławie , ul. Reymonta 6

06-500 Mława, 

            tel. (23) 654-29-00, fax. (23) 655-26-22,

            godziny urzędowania:  8 - 1600

            Dane Zamawiającego:

- NIP: 569-158-28-39REGON: 130381607

- strona internetowa: www.bip.powiatmlawski.pl

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: : pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach operacji Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy – budowa dróg transportu rolnego i przepustów na rowach melioracyjnych.”

 II.        Opis przedmiotu zamówień

1.   Specyfikacja głównych wymagań

2.   Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy  do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru.                                                                            Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień  15.09.2014r.

Świadczenie usług obejmuje okres do faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji,   a także w okresie rękojmi zamówienia.

3.   Opis przedmiotu zamówienia – „pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach operacji Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy – budowa dróg transportu rolnego i przepustów na rowach melioracyjnych.”

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – wymagane osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej i specjalności mostów .

4.   Wykonawca jest związany ofertą 20 dni.

    5.   Bieg terminu  związania ofertą rozpoczyna  się  wraz  z  upływem   terminu składania ofert.

 

III.     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.   Zamawiający   wymaga,   by   każda   oferta   zawierała   minimum   następujące dokumenty:

1)   wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik do niniejszych IWUZ)

2) oświadczenie z art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych

2.  Dokument, o którym mowa w ust. l pkt 2 może być dostarczony przed podpisaniem umowy.

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku  polskim.

IV.       Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami   oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

                Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  i                     

                wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V.        Osoby   po   stronie   zamawiającego   uprawnione   do   porozumiewania   się z wykonawcami.

1.   Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  w sprawach proceduralnych i merytorycznych są

       Stanisław Michaluk – tel 23/655-26-64

       Jolanta Gołębiewska – tel. 23/654-33-11

2.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielania zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 800‑ - 1600

VI.       Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

     Starostwo Powiatowe w Mławie – ul. Reymonta 6

w terminie do  16.07.2014r. do godz.   1000

lub  faksem  023 655 26 22 lub  e-mailem   potwierdzone  następnie

w formie pisemnej.

 1. Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 16.07.2014r.,

o godz. 1030  w swojej siedzibie (adres jak wyżej)

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.   Otwarcie ofert jest jawne

VII.     Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na formularzu cenowo-ofertowym (załącznik Nr l do IWUZ) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę VAT.

 

2.   Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.   Cena winna zawierać  wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.

VIII.    Kryteria oceny ofert.

 • Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

                   CENA-100%

 

IX.     Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym i wykonawcą.

Rozliczenia miedzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

X.     Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

1.   O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.   Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

3.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik Nr 2 do IWUZ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.

5.   W prowadzonym postępowaniu  nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art. 4 pkt 8.

Załączniki do SIWZ       

1.   Formularz ofertowy

2.   Oświadczenie z art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych

ZATWIERDZAM: w/z Starosty Barbara Gutowska Wicestarosta

      04.07.2014(data i podpis)

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1do zm. IWUZ

Pieczęć  adresowa Wykonawcy

 

                                         FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY                                                       

 1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z zaproszeniem na :

pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach operacji Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy – budowa dróg transportu rolnego i przepustów na rowach melioracyjnych.”

za cenę netto:      ............................................................................... złotych,

         słownie:............................................................................................ złotych

        w tym stawka należnego podatku VAT .............. % ……………… złotych

za cenę brutto:.................................................................................    złotych,

        słownie:....................................................................................... złotych

2.   Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w umowie.

3.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………………          podpis i pieczęć Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do IWUZ

OŚWIADCZENIE

 

Imiona            ...............................................................................................................................

Nazwisko        ...............................................................................................................................

Nazwa Firmy  ...............................................................................................................................

                        ...............................................................................................................................

Adres              ...............................................................................................................................

 

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że firma którą reprezentuję (my):

 

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiada wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

a także:

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami przetargowymi i przyjmuję(my) je bez zastrzeżeń;

Oświadczam(y), że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników postępowania;

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest pan/pani:

................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

...................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

 

                                                                                             

drukuj (ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Pełnienie obowiązków inspektora......)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-07-07 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3102
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-11-28 13:17:28