Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Sekretarz Powiatu - Edyta Wild
tel 23 654 34 09,
fax 23 655 26 22
e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:

 2. nadzór nad organizacją pracy Starostwa,

 3. dbanie o dyscyplinę pracy w Starostwie,

 4. organizowanie sprawnego obiegu dokumentów w Starostwie oraz prawidłowej obsługi

  interesantów,

 5. zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa oraz

  wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania,

 6. realizacja zadań związanych z organizacją elektronicznej administracji,

 7. czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań,

 8. sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz zmian

  regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych

 9. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnieniem pracy

  w Starostwie w tym dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

 10. koordynacja całokształtu zagadnień organizacyjno-technicznych oraz współpracy Rady

  Powiatu i Zarządu Powiatu z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, służbami, inspekcjami i strażami,

 11. koordynacja prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu

  projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,

 12. koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów

  i referendum na terenie powiatu,

 13. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem postępowań skargowo – wnioskowych,

 14. sprawowanie nadzoru nad dostępem do informacji publicznej, w trybie i na zasadach

  określonych we właściwych przepisach,

 15. sporządzanie testamentu alograficznego,

 16. przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej planów kontroli,

  zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli, informacji o wynikach kontroli o których mowa w art. 131 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

 17. przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, informacji

  i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

 18. przygotowanie informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii

  przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 rok o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla danej jednostki,

 19. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty.

 1. W razie nieobecności Starosty i Wicestarosty funkcję kierownika Starostwa pełni Sekretarz,

  w takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia Starosty jako kierownika

  Starostwa.

 2. Sekretarz jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 08:38
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 11:01

Skarbnik Powiatu – Elżbieta Kowalska
tel 23 655 29 10
fax 23 655 26 22
e-mail: elzbieta.kowalska@powiatmlawski.pl

 

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

 1. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawaw zakresie obsługi księgowej budżetu powiatu;

 2. przygotowywanie projektu budżetu powiatu i projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian podjętych uchwał;

 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu;

 4. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;

 5. sporządzenie sprawozdawczości budżetowej;

 6. przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu;

 7. opiniowanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;

 8. organizacja obiegu dokumentów finansowych Starostwa;

 9. kierowanie działalnością wydziału właściwego do spraw finansowych;

 10. wykonywanie obsługi księgowo-kasowej Starostwa i Organu;

 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Skarbnika.

       2. Skarbnik Powiatu jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Finansowo – Budżetowego.

   

   

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Bropdacka
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 08:40
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-27 13:55

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18452
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-22 11:01