Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Sekretarz i Skarbnik Powiatu

Sekretarz Powiatu

Edyta Wild

Dane kontaktowe:

Zadania Sekretarza Powiatu

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:
  1. nadzór nad organizacją pracy Starostwa,
  2. dbanie o dyscyplinę pracy w Starostwie,
  3. organizowanie sprawnego obiegu dokumentów w Starostwie oraz prawidłowej obsługi interesantów,
  4. zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa oraz wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania,
  5. realizacja zadań związanych z organizacją elektronicznej administracji,
  6. czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań,
  7. sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych
  8. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnieniem pracy w Starostwie w tym dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
  9. koordynacja całokształtu zagadnień organizacyjno-technicznych oraz współpracy Rady Powiatu i Zarządu Powiatu z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, służbami, inspekcjami i strażami,
  10. koordynacja prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
  11. koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendum na terenie powiatu,
  12. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem postępowań skargowo – wnioskowych,
  13. sprawowanie nadzoru nad dostępem do informacji publicznej, w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach,
  14. sporządzanie testamentu alograficznego,
  15. przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej planów kontroli, zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli, informacji o wynikach kontroli o których mowa w art. 131 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  16. przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  17. przygotowanie informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 rok o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla danej jednostki,
  18. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty.
 2. W razie nieobecności Starosty i Wicestarosty funkcję kierownika Starostwa pełni Sekretarz, w takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia Starosty jako kierownika Starostwa.
 3. Sekretarz jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

drukuj (Sekretarz i Skarbnik Powiatu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 08:38
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 11:01

Skarbnik Powiatu

Mariola Rostkowska

Dane kontaktowe:

 • tel. +48 (23) 655 29 07
 • fax +48 (23) 655 26 22
 • e-mail: mariolar@powiatmlawski.pl

Zadania Skarbnika Powiatu

 1. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawaw zakresie obsługi księgowej budżetu powiatu;
 2. przygotowywanie projektu budżetu powiatu i projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian podjętych uchwał;
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu;
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
 5. sporządzenie sprawozdawczości budżetowej;
 6. przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu;
 7. opiniowanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;
 8. organizacja obiegu dokumentów finansowych Starostwa;
 9. kierowanie działalnością wydziału właściwego do spraw finansowych;
 10. wykonywanie obsługi księgowo-kasowej Starostwa i Organu;
 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Skarbnika.

Skarbnik Powiatu jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Finansowo-Budżetowego.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Bropdacka
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 08:40
 • zmodyfikował: Joanna Marcinkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-07 12:56

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20730
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-07 12:56:47