Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

NAZWA USŁUGI:  WYDANIE PRAWA JAZDY (POZWOLENIA DO KIEROWANIA TRAMWAJEM)             

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019, poz. 341 ze zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich   osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019, poz. 1659)

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013, poz. 83)

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.05.2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U z 2016, poz. 702)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek
2. Załączniki:
a) kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
c) pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się
o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi nie ukończyła 18 lat (dotyczy prawa jazdy kat. A1, A, B1, B, T) – od 1.06.2002 r. dotyczy prawa jazdy kat. A1, B1, T,
d) kserokopia prawa jazdy w przypadku rozszerzenia uprawnień,
e) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
3. Do wglądu:
- Dowód osobisty  (w przypadku braku dowodu osobistego paszport z poświadczeniem zameldowania przez urząd gminy lub urząd miasta).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:A

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A , 06-500 Mława

OPŁATY:

100 zł - opłata za wydanie prawa jazdy

0,50 zł - opłata ewidencyjna

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471; tytułem za prawo jazdy, opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00

Numer rachunku Starostwa Powiatowego w Mławie, na który należy dokonywać opłaty ewidencyjnej 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1)Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - realizacja dokumentu do 9 dni roboczych

2)Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

3)Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

DODATKOWE INFORMACJE:

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:
1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie pojazdy kat. AM

2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A1, B1 i T,

3) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A2, B, B+E, C1 i C1+E,

4) 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazy kat. A, jeżeli osoba co najmniej  od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2,

5) 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kw, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A

6) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust 3 pkt 2 art. 9

7) 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy  kategorii:

a) A - jeżeli osoba posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2

b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 2, ust. 3 pkt 3 oraz art.9

8) 21 lat - dla tramwaju

9)15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego

10) 10 lat - dla roweru

11) 17 lat - dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę

12) 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego

13) 21 lat - dla kolejki turystycznej

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Julita Rudnicka
    data wytworzenia: 2017-05-25
  • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-25 13:06
  • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-04 09:22

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26265
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-04 09:22