Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1.NAZWA USŁUGI:
WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

3.DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, 06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, tel.23 655-29-02, pok nr 15, I piętro.

4.PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

5.WYMAGANE DOKUMENTY: 

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego (Starosta Mławski) wniosek podpisany przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub przez wszystkich członków Zarządu (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

1.Regulamin działalności (oryginał – 1 szt)

Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności

1)nazwę stowarzyszenia zwykłego,

2)cel lub cele,

3)środki działania

4)teren i siedzibę,

5)przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,

6)zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,

7)sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

 

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności

 

9)tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu,

10kompetencje,

11)warunki ważności jego uchwał zarządu 

12) sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

 

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności

13)tryb jego wyboru,

14)uzupełniania składu  

15)kompetencje

16)regulamin podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.

 

2. Listę założycieli (oryginał – 1 szt)  stowarzyszenia zwykłego (nie mniej niż 3 osoby) wraz z dodatkowymi dokumentami wynikającymi z regulaminu:

1) Lista ma zawierać: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy

2) Oświadczenia udzieleniu zgody przez  rodziców lub opiekunów prawnych  dot. wstąpienia do stowarzyszenia i przyjęcia wszelkich zobowiązań prawnych  w przypadku gdy członkiem stowarzyszenia jest osoba nieletnia  

3) Inne oświadczenia i wymagane dokumenty jeżeli regulamin  je przewiduje (np. oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o korzystaniu z wszelkich praw publicznych itp.)

 

3.Protokół z przebiegu zebrania założycielskiego zawierający uchwały (oryginał – 1 szt):

1) o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL

2) o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia

3) o ustaleniu siedziby stowarzyszenia zwykłego – uchwałę podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.

Ponadto w przypadku istnienia w regulaminie zapisów dotyczących zarządu i komisji rewizyjnej (o ile regulamin działalności przewiduje ten organ)  protokół powinien zawierać również uchwały :

4) o wyborze członków zarządu, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ  ( imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL)

5) o wyborze członków organu kontroli wewnętrznej, ( imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL)   

6.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, Sekretariat, I piętro, pokój numer 11.

7.OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

8.FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpis stowarzyszenia w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

9.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
7 dni.

10.TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku gdy Starosta Mławski nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienie jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego za pośrednictwem Starosty Mławskiego. Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Sąd administracyjny rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

11.DODATKOWE INFORMACJE:
Starosta Mławski dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony (przez Starostę Mławskiego) wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego lub uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Drugim powodem nie dokonania wpisu może być sytuacja gdy wniosek o wpis zawiera braki. Wówczas organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu do ewidencji  liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność co oznacza, że stowarzyszenie w świetle prawa nie istnieje i nie może rozpocząć działalności. Aby  mogło być wpisane do ewidencji musi ponownie złożyć nowy wniosek o wpis do ewidencji.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.
 

12.FORMULARZE DO POBRANIA:
Poniżej wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 

drukuj (KARTA INFORMACYJNA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2016-11-29
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2013-10-31 14:57
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-30 14:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2013-10-31
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2013-10-31 14:58
 • zmodyfikował: Marcin Jurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-24 13:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7556
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-24 14:18:34