Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG I PRZECHOWYWANIE ICH NA POARKINGU STRZEŻONYM

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 653 15 56, pokój nr 2

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie warunków, technicznych parkingów na które usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej

4) Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie  i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na rok 2017.

5) Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Mławskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie: procedury odbioru pojazdu usuniętego z drogi na parking strzeżony.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Informacja dotycząca rodzaju pojazdu , dopuszczalnej masy całkowitej  pojazdu, terminu zholowania pojazdu, czasu przechowywania pojazdu na parking strzeżonym wystawiona przez Firmę Trans – Serwis T. Bukowska.

2.Przedstawienia dowodu osobistego

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława pokój nr 2

OPŁATY:
1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/205/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia na 2018 rok.

§1

rower lub motorower - usunięcie (holowanie) 113 zł, doba (przechowywanie) 20 zł,

motocykl - usunięcie (holowanie) 223 zł, doba (przechowywanie)  27 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - usunięcie (holowanie) 486 zł, doba (przechowywanie ) 40 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - usunięcie (holowanie) 606 zł, doba ( przechowywanie)  52 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t -usunięcie  (holowanie) 857 zł, doba (przechowywanie) 75 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - usunięcie (holowanie) 1263 zł, doba (przechowywanie) 136 zł,

pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1537 zł,usunięcie (holowanie), doba (przechowywanie) 200 zł.

§ 2

Ustala się koszty o których mowa w art.130a ust 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1  tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienie od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie  nr 66102015920000230202627149: opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. od 8:00 do 14:00.

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można usiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie  lub w kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74102015920000250202627198


FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.
DODATKOWE INFORMACJE:

 Art.130A ust. 10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.
10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia.
10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego.
10c. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej.
10d. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności.
10e. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
10f. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
10g. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu.
10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.
10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h.
10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h, wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe za opóźnienie nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

FORMULARZE DO POBRANIA: BRAK

LINK DO UCHWAŁY RADY POWIATU DOT. USUWANIA POJAZDÓW

https://www.bip.powiatmlawski.pl/2621,listopad

 

 

drukuj ()

  • autor informacji: Adam Chmielewski
    data wytworzenia: 2017-06-05
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2012-11-09 09:47
  • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-20 10:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1928
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-20 10:37

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7712075
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 15:25

Stopka strony