Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG I PRZECHOWYWANIE ICH NA PARKINGU STRZEŻONYM

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8 A, 06-500 Mława tel. 653 15 56, pokój nr 1

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie warunków, technicznych parkingów na które usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz.U. z 2012 r. poz 1293)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U z 2018 r. poz 2285 ze zm.)

4) Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie  i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na rok 2019.

5) Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Mławskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie: procedury odbioru pojazdu usuniętego z drogi na parking strzeżony.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Informacja dotycząca rodzaju pojazdu , dopuszczalnej masy całkowitej  pojazdu, terminu zholowania pojazdu, czasu przechowywania pojazdu na parking strzeżonym wystawiona przez Firmę Trans – Serwis T. Bukowska.

2.Przedstawienia dowodu osobistego

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1

OPŁATY:
1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego zgodnie z Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 9 grudnia 2018  roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia na 2019 rok.

§1

rower lub motorower - usunięcie (holowanie) 115 zł, doba (przechowywanie) 21 zł,

motocykl - usunięcie (holowanie) 227 zł, doba (przechowywanie)  28 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - usunięcie (holowanie) 494 zł, doba (przechowywanie ) 41 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - usunięcie (holowanie) 616 zł, doba ( przechowywanie)  53 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t -usunięcie  (holowanie) 871 zł, doba (przechowywanie) 77 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - usunięcie (holowanie) 1284 zł, doba (przechowywanie) 139 zł,

pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1562 zł,usunięcie (holowanie), doba (przechowywanie) 204 zł.

§ 2

Ustala się koszty o których mowa w art.130a ust 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1  tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienie od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie  nr 66102015920000230202627149: opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00.

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie  lub w kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74102015920000250202627198


FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.
DODATKOWE INFORMACJE:

 Art.130A ust. 10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.
10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia.
10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego.
10c. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej.
10d. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności.
10e. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
10f. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
10g. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu.
10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.
10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h.
10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h, wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe za opóźnienie nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

FORMULARZE DO POBRANIA: BRAK

LINK DO UCHWAŁY RADY POWIATU DOT. USUWANIA POJAZDÓW

http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=114077

 

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
    data wytworzenia: 2017-06-05
  • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2012-11-09 09:47
  • zmodyfikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 13:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7926
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-10-28 13:44:18