Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej/ uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez Starostę Mławskiego  jest możliwe dopiero po zakończeniu procesu jego likwidacji. Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu Klubu z ewidencji, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych;
 5. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Przebieg postępowania:

 1. Podjęcie decyzji przez Walne Zebranie Członków Klubu o zakończeniu działalności klubu i bytu prawnego polegającej na:

- podjęciu uchwał dotyczących:

 • rozwiązania klubu,
 • powołania likwidatora klubu,
 • określenia celu przeznaczeniu majątku zlikwidowanego klubu,

- sporządzeniu protokołu z zebrania,

- sporządzeniu listy obecności członków na zebraniu.

 Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji. W przypadku braku wskazania likwidatora  w uchwale i statucie klubu likwidatorami są, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy – Prawo  o stowarzyszeniach, członkowie Zarządu ostatniej kadencji.

 1. Następnie likwidator:

- pisemnie zawiadamia Starostwo Powiatowe w Mławie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania wraz z podjętymi uchwałami oraz listą obecności;

- podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego np. poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej( ogłoszenie powinno być wywieszone 30 dni)

 1. W dalszej kolejności likwidator:

- ustala listę wierzycieli i dłużników;

- przystępuje do zbycia majątku Klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;

- sporządza protokół przekazania majątku klubu podpisany przez stronę zdającą i przejmującą;

- sporządza protokół przekazania dokumentów Klubu na przechowywanie podpisany przez stronę zdającą i przejmującą;

- sporządza sprawozdanie finansowe – stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji

 

Likwidator składa wniosek do Starosty Mławskiego o wykreślenie Klubu z ewidencji wraz z załącznikami:

- Sprawozdaniem z przeprowadzonej likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym,

- Potwierdzeniem opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji (opłata dotyczy klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują  prowadzenia działalności gospodarczej),

- Potwierdzeniem faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia, które widniało 30 dni, o wszczęciu postepowania likwidacyjnego klubu sportowego.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mławie.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł:

konto Starostwa Powiatowego w Mławie : 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475

Z opłaty skarbowej zwolnione są uczniowskie kluby sportowe na podstawie ustawy z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z ze zm.).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy :

Wydział Edukacji i Zdrowia pok. nr 7   tel. 023-654-36-66

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiloch
 • opublikował: Katarzyna Wiloch
  data publikacji: 2023-02-21 10:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiloch
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Katarzyna Wiloch
  data publikacji: 2023-02-21 10:56
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 10:58

Obwieszczenia w sprawie likwidacji uczniowskich klubów sportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiloch
  data wytworzenia: 2023-04-21
 • opublikował: Katarzyna Wiloch
  data publikacji: 2023-04-21 10:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 532
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-12 15:06:42