Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr IX/47/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w powiecie mławskim na lata 2003 - 2006 Na podstawie art. 12 pkt 9 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w powiecie mławskim na lata 2003 – 2006 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-01 10:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 13:24

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-01 10:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 13:24

Uchwała Nr IX/48/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie przyjęcia zmian w Programie Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1. Po zapoznaniu się z korektą na rok 2003 Programu Restrukturyzacji SP ZOZ w Mławie na lata 2000 – 2003 opracowaną przez Dyrektora SPZOZ przyjmuje się zmiany w Programie Restrukturyzacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie przyjętym Uchwałą Nr XXVI/149/2001 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2 lutego 2001r. w brzmieniu załącznika do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powia Jan Jerzy Wtulich Załącznik do Uchwały Nr IX/45/2003 Rady Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. Plan restrukturyzacji SPZOZ rok 2000 - 2003 (korekta na rok 2003) - Jacek Białobłocki Wstęp Niespójna polityka Ministerstwa Zdrowia i Kas Chorych, a w zasadzie chaos, powodujący brak takowej, precyzyjnej, jasno wytyczonej perspektywy działań w zakresie ochrony zdrowia, powoduje konieczność zaktualizowania dotychczasowych planów restrukturyzacyjnych. Zaznaczające się pozytywne trendy przeprowadzonej restrukturyzacji w roku 2001, które pozwoliły osiągnąć pewną równowagę w tymże 2001r. + 20 tys. zł., w roku 2002 + 300 tys. zł., zostały zachwiane i grożą destabilizacją w roku 2003. Wpływ na to ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego orzeczenie w sprawie tzw. „203 zł” spowodował konieczność utworzenia rezerwy i 2001 w roku 2002 i w efekcie zamiast 300 tyś. zł. zysku z działalności operacyjnej 700 tyś zł strat za rok 2002. Konieczność utworzenia takiej rezerwy w roku 2003 ( 1 mln zł) wobec kontraktu z Kasą Chorych mniejszym o ponad 500 000 zł w porównaniu do roku 2002 już na starcie powoduje zagrożenie stratą w 2003 r. Przeprowadzana restrukturyzacja w latach poprzednich dużym nakładem środków - odprawy dla zwolnionych, hospicjum - na łączną kwotę ponad 250 tyś zł, której mimo zapewnień nie otrzymaliśmy- powoduje, że kolejne mgliste obietnice i propozycje Ministerstwa dotyczące następnych etapów restrukturyzacji budzą uzasadniony sprzeciw związków zawodowych. Nie mniej jednak zagrożenie stratą wymuszają działania dyrekcji zmierzające do jej zminimalizowania, bądź całkowitego wyzerowania poprzez : a/ zwiększenia przychodów - poszukiwania nowych źródeł zarobkowaniai b/ racjonalizowania kosztów w tym osobowych stanowiących dominującą pozycję– 70 % kosztów, choć analiza aktualnego stanu zatrudnienia, praktycznie uniemożliwia większą swobodę działania na tym polu. I DZIAŁANIA KRÓTKOFALOWE 2003 1Podstawowa Opieka Zdrowotna Jak dotychczas uważam, że POZ należy utrzymać w strukturach SPZOZ-u. Pozwala to utrzymać kompleksowość obsługi w jednym zakładzie, wzmacniać więzi z zakładem i „kanalizować” ruch pacjentów. Analiza kosztów wykazuje również , że jest to jednostka w zasadzie bilansująca się. a/ zwiększenie przychodów możliwe jest poprzez - działania powodujące zwiększenie ilości pacjentów objętych opieką POZ i hospicjum domowego - angażowanie się w programy profilaktyczne , które na obecną chwilę są wstrzymane przez Kasy Chorych / NFZ b/ racjonalizacja zatrudnienia - poważniejsza jest już bardzo trudna, wręcz przeciwnie wobec starzejącej się kadry lekarskiej i konieczności specjalizowania się młodych lekarzy potrzebne będzie celem zadowolenia pacjentów i rozładowania kolejek - zatrudnienie młodej kadry lekarskiej 2. Specjalistyka W roku 2003 wobec podpisanych kontraktów , ani ograniczenie zakresu świadczonych usług, ani rozszerzania wobec braku konkursu ofert nie jest już możliwe. Rok 2003 powinien być rokiem gruntownej analizy i przygotowań do zdecydowanych działań w perspektywie 2004 roku, mających na celu jednoznaczne określenie potrzebnych i bilansujących się poradni, potrzeb rozszerzeniem oferty min. o ortopedię, ale także aby zapobiec przenoszeniu kosztów z gabinetów prywatnych poprzez specjalistykę rezygnację z niektórych poradni - laryngologia, neurologia, reumatologia, leczenia bólu. 3. Lecznictwo Szpitalne – zamknięte A/ oddział wewnętrzny - filar lecznictwa zamkniętego i całego SP ZOZ-u. Dzięki regularnemu corocznemu dodatniemu bilansowi 1 mln. zł. osiąganemu poprzez metodyczną sukcesywną działalność ordynatora, której efektem jest wyśrubowany kontrakt realizowany poprzez wybitne zaangażowanie całego personelu pozwala utrzymać SPZOZ-owi płynność finansową. W zakresie restrukturyzacji zatrudnienia wszelkie ruchy redukujące nie są już możliwe. Należy rozważyć wzmocnienie kadry lekarskiej , aby dostosować siły do ambitnych zamierzeń dodatkowego zarobkowania realizowanych poprzez: - stworzenie pododdziału kardiologicznego - niewielkimi nakładami w sumie 12 tys.zł. w oparciu o tą samą ilość sił i środków istnieje możliwość rozszerzenia oferty o około 500 osób rocznie hospitalizowanych na tym odcinku, na którym procedury kardiologiczne są znacznie wyżej wyceniane. Hospitalizacja w oddziale wewnętrznym wyceniona jest na 1525 zł., na oddziale kardiologicznym w Płońsku 1720 zł. a w Ciechanowie 1780 zł. Różnica 200 zł. w 1-dnej hospitalizacji x 500 pacjentów w pododdziale kardiologicznym tj. około 100 tys. zł. więcej wygenerowanego dochodu. Nawet gdyby tego zamierzenia nie udało się przeprowadzić to i tak wzrost ilości łóżek z 58 do 62 na oddziale wewnętrzno-kardiologicznym spowoduje możliwość mniejszej ilości odmów w izbie przyjęć z braku łóżek i większej ilości hospitalizowanych pacjentów, zgodnie z rysującym się trendem zapotrzebowania na tego typu usługi wobec zmian demograficznych w powiecie tej wielkości. Wszystko to oczywiście w założeniu zapłaty NFZ za usługę. Więcej usług = więcej pieniędzy. W najgorszym przypadku gdyby zarzucona została zasada zapłaty za usługi, a zastąpiono by to stałym, sztywnym budżetem jednostki - zmiany spowodują większy komfort pobytu pacjentów i pracy personelu. W tym aspekcie dywersyfikacji usług w oparciu o dotychczasowe siły i środki, należy rozpatrzyć powstanie niewielkim nakładem środków w ramach oddziału wewnętrznego - odcinka udarowego. Ponad 500 udarów hospitalizowanych w oddz. wew. opłacanych wg zwykłych stawek stwarza analogiczną sytuację jak w przypadku kardiologii. Tak więc w optymistycznym wariancie istnieje możliwość jeszcze przysparzania dochodów przez oddział internistyczno-kardiologiczny z odcinkiem udarowym, co najmniej kolejne 100 tys. zł. w 2004r. a w pesymistycznym, nieznacznym nakładem środków poprawa komfortu pobytu pacjentów, co też nie jest bez znaczenia w odbiorze społecznym. B/ ginekologiczno-położniczy i noworodkowy - celowo rozpatrywany łącznie jak największa troska z uwagi na comiesięczne straty w wysokości powyżej 100 tyś, na które składają się: -brak kontraktu na oddział noworodkowy -trendów demograficznych powodujących zmniejszoną ilość porodów -dramatycznie niedoszacowany kontrakt jako efekt fatalnego wykonania w I półroczu 2002 roku. Działania restrukturyzacyjne polegające na poprawieniu bilansu tego oddziału będą polegały na: a/ zwiększeniu przychodów poprzez: - rozszerzenie oferty o porady w znieczuleniu - poprawę warunków socjalnych i dopływ rodzących- m. in remont traktu porodowego – 24 tys.zł. - poprawę i zwiększenie oferty diagnostycznej- zakup aparatu USG ew.sondy brzusznej i dopochwowej – potrzebna będzie pomoc organu założycielskiego +/- 100 tys.zł. - stabilizacja kadrowa - ordynator z konkursu zapewniający swoją osobowością dopływ pacjentek - dramatyczna konieczność renegocjacji kontraktu z NFZ na II -gie półrocze 2003 b/ racjonalizacja kosztów poprzez: - połączenie w jedną całość oddziału położniczo ginekologiczno- noworodkowego co spowoduje redukcję zatrudnienia w oddziale noworodkowym ( przesunięcie na inne opuszczone stanowiska przez osoby odchodzące na emeryturę) i bardziej intensywne wykorzystanie położnych w opiece nad matką i dzieckiem. Spodziewane oszczędności w wysokości ponad 17 tys. zł. tylko do końca roku 2003 przedstawia załącznik 1d. C/ Szpitalny Oddział Ratunkowy - SOR jest to inwestycja, która mimo planów Wojewody i Ministra Zdrowia utworzenia w naszym szpitalu jest najbardziej zagrożona z uwagi na redukcję wydatków na ratownictwo medyczne wobec ogólnej mizerii finansów publicznych . Jednakże szansa zaistnienia SOR-u w naszym szpitalu nadal jest i należy dołożyć wszelkich starań aby jej nie zaprzepaścić. Jest to jedyny nowy i realny aktualnie ośrodek dopływu i pozyskiwania środków finansowych, które pozwoliłyby wyzwolić się z tarapatów finansowych nieuchronnie nękających nasz zakład. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań organizacyjnych, modernizacyjnych i politycznych , aby nie zmarnować tej szansy. Od czerwca 2003 w oparciu o powstałą dokumentację i kosztorys rozpoczną się prace adaptacyjne w budynku TR dla potrzeb Apteki szpitalnej, a zwolnione przez Aptekę pomieszczenia sukcesywnie adaptowane na potrzeby SOR. Do końca 2003 roku prace prowadzone będą siłami i środkami własnymi. Ich koszt to ok. 26 tys.zł. przedstawia załącznik nr 2. Z uwagi na ciasnotę z jaką boryka się nasz szpital wydatkowane powyżej kwoty, które pozwolą zyskać dodatkową powierzchnię, będą pieniędzmi wydatkowanymi racjonalnie. Jeśli będzie decyzja o powstaniu SOR-u - zwolnione przez aptekę pomieszczenia posłużą do przeniesienia Poradni Chirurgicznej, a zwolnione pomieszczenia – do rozbudowy pod SOR. Jeśli z jakichś względów nie będzie możliwy do utworzenia SOR – zwolnione pomieszczenia posłużą celom rozbudowania Izby Segregacji Ratowniczej do której powstania skłania się Ministerstwo Zdrowia, bardziej niż do powstania SOR-u. W ostateczności gdyby i ta koncepcja upadła zwolnione pomieszczenia pozwolą rozwinąć nasze możliwości m.in.w zakresie rehabilitacji. Pierwszy etap przewiduje się do końca września tj. remont pomieszczeń. Drugi – przeniesienie apteki w miesiącu październiku. Adaptacja pomieszczeń w zależności od skrystalizowanych potrzeb w miesiącach październik – grudzień. D/ oddział dziecięcy - bilansujący się, nie wymaga aktualnie większych działań restrukturyzacyjnych . E/ oddział anestezjologii i intensywnej terapii - po redukcji łóżek z 5-ciu do 3-ch w chwili obecnej jest adekwatny do potrzeb i nie wymaga większych działań restrkturyzacyjnych .. F/ oddział chirurgiczny - w którym sezonowość dopływu pacjentów wpływa na lepszy bądź gorszy comiesięczny wynik finansowy , należy starać się uniezależnić od tych wahań poprzez: - rozwijanie usług laparoskopowych - rozwijanie operatywy u dzieci w wieku 6-12 lat do tej pory wysyłanych na chirurgię dziecięcą - cotygodniowe raporty ordynatora. Poważniejsze ograniczenie - racjonalizacja kosztów osobowych w świetle już przeprowadzonej restrukturyzacji nie jest możliwe w roku 2003. G/ Hospicjum stacjonarne - fakt przynoszenia strat i nie odzyskanych środków na restrukturyzację w wysokości 100 tyś złotych powoduje, że działania dyrekcji zmierzać będą do redukcji kosztów i minimalizowania straty generowanej przez tą komórkę z jednoczesnym utrzymaniem jej funkcjonowania gdyż jest to ważny problem społeczny zapewniających godność ostatnich chwil życia. Celem poprawy komfortu pobytu pacjentów w pomieszczeniach silnie nasłonecznionych planuje się w 2003 r. zainstalowanie klimatyzatorów, co także wpłynie na korzystny społeczny odbiór naszej placówki, a jednocześnie przysporzy dodatkowych atutów przy kwalifikowaniu szpitala do sieci krajowej. 4. Działalność towarzysząca: pralnia, kuchnia sprzątanie, remonty. a) Pralnia - analiza kosztów działania tychże służb po wcześniejszych zabiegach restrukturyzacyjnych, dowodzi, że zakupienie tychże usług poza ZOZ-em nie byłoby mniejszym obciążeniem finansowym dla ZOZ-u , a spowodowałoby kolejne napięcia społeczne w wyniku redukcji zatrudnienia. Koszt wyprania 1 kg (łącznie z osobowymi) jest wyraźnie i zdecydowanie najniższy w okolicy- w roku 2003 nie przewiduje się poważniejszych ruchów. b) Kuchnia – trwają rozmowy aby utworzyć spółkę pracowniczą . Spodziewane oszczędności w wysokości ok. 15 tys. zł. przedstawia załącznik 1c. W ostateczności być może trzeba będzie zakupić te usługi na zewnątrz – choć wariantu takiego pragnąłbym uniknąć. c) Sprzątanie – wszelkie analizy wykazują, że nie ma możliwości ruchu w tejże dziedzinie i zapewnienia tychże usług, tak niskim jak do tej pory kosztem z tak jak do tej pory dobrym efektem. d) Sekcja techniczna – konieczność utrzymania ekipy remontowej na terenie zakładu nie podlega dyskusji, aby zachować wszelkie normy bezpieczeństwa. Jednakże głębsza analiza wykazuje możliwości ruchów personalnych na tym polu, rezygnację z niewykwalifikowanych pracowników szatni czy na przykład podwójnej obsady hydraulika i elektryka, a w innych przypadkach zachęcanie pracowników do innej – samodzielnej formy świadczenia usług dla SP ZOZ-u. Spodziewane oszczędności blisko 21 tys.zł. przedstawia załącznik 1 e,f,g. e) Wydzierżawienie pomieszczeń i powierzchni - prosektorium i sklepik. Istnieje możliwość przysporzenia dochodu na łączną sumę ok. 37 tys.zł. poprzez wydzierżawienie obiektu prosektorium i przekazania pracownika do firmy która wygra przetarg oraz wydzierżawienia powierzchni na sklepik. ( zał.1 a,b) f) istnieje potrzeba na przełomie 2003 i 2004 roku instalacji drugiej windy w szpitalu – aby spełniać odpowiednie normy. Jednakże koszt 220 tyz.zł. przekracza możliwości własne zakładu, w miarę więc możliwości potrzebna będzie w tym zakresie pomoc ze strony organu założycielskiego. Trudno też przewidzieć jak rygorystycznie będzie ten wymóg formalny egzekwowany przy m.in. kwalifikowaniu szpitala do sieci szpitali krajowych, co determinować będzie pilność realizacji tej inwestycji. 5. Sfera organizacyjna Podjęto wstępne rozmowy ze związkami na temat nowelizacji regulaminu wynagradzania i premiowania, aby przywrócić motywującą funkcję płac kadry kierowniczej, zwłaszcza osób bezpośrednio odpowiedzialnych za ilościową i finansową realizację kontraktów oraz redukcję kosztów. 6. Podsumowanie działań krótkofalowych w 2003r. Przedstawiona korekta założeń restrukturyzacyjnych na rok 2003 dowodzi co następuje: 1. Brak spójnej i jasnej polityki zdrowotnej państwa powoduje konieczność śledzenia i bardzo elastycznego reagowania na dokonujące się zmiany 2. przeprowadzona do tej pory restruturyzacja zakładu , nie wyczerpuje jeszcze wszystkich możliwości , ale efekty działań dotychczasowych już dużo bardziej efektywne być nie mogą. Z przedstawionych przykładów tj. 1)oddział położniczo-ginekologiczno-noworodkowy + 17 tys.zł. 2) kuchnia + 15 tys.zł. 3) sekcja techniczna + 20 tys.zł. 4) dzierżawa pomieszczeń, powierzchni + 37 tys.zł. Razem + 99 tys.zł. 3. Szacunkowe najpilniejsze nakłady w 2003 roku: 1) utworzenie pododdziału kardiologicznego 12 tys.zł. środki własne 2) remont traktu porodowego 24 tys.zł. środki własne 3) adaptacja pomieszczeń na potrzeby apteki 26 tys.zł. środki własne 4) instalacja klimatyzatorów 12 tys.zł. środki własne 5) zakup sondy brzusznej i waginalne +/- 100 tys.zł. środki własne + pomoc organu założycielskiego 6) instalacja drugiej windy 220 tys.zł. środki własne + pomoc organu założycielskiego 4. Wydaje się, że oczywiście w miarę możliwości finansowych potrzebna będzie istotna pomoc ze strony organu założycielskiego aby utrzymać średnią ogólnopolską SP ZOZ-u Mława, jeśli chodzi o płynność finansową (załącznik 3 ZPP). II DZIAŁANIA ŚREDNIOFALOWE W 2004R. 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna Działania powinny polegać na pozyskiwaniu coraz to większej ilości pacjentów objętych opieką oraz angażowanie się we wszelkie możliwe programy profilaktyczne jako źródło dodatkowych dochodów. 2. Specjalistyka W oparciu o gruntowną analizę ekonomiczną roku 2003 a także motywacyjny system wynagradzania, rok 2004 powinien być rokiem w którym nie będą miały racji bytu deficytowe poradnie. 3. Lecznictwo szpitalne zamknięte A. Oddział internistyczno – kardiologiczny z odcinkiem udarowym – po zakończonej restrukturyzacji i modernizacji w 2003roku troską dyrekcji będzie podpisanie z Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktu na dodatkowe procedury kardiologiczne i leczenie udarów mózgu. B. Oddział ginekologiczno – położniczo – noworodkowy Po remoncie traktu porodowego i zakupie sondy endowaginalnej w roku 2003, wymagać będzie jeszcze malowania pomieszczeń dla pacjentek rodzących i matek z dziećmi by podnieść estetykę oddziału i poprawić komfort pobytu. C. Szpitalny oddział ratunkowy Do końca 2003r. prace prowadzone będą siłami i środkami własnymi. Począwszy od pierwszych dni 2004 pomoc ze strony organu założycielskiego musi być znaczna , aby SOR stał się realny w I -szym półroczu 2004 -po tym terminie już nie będzie to możliwe. Pozwoli to uzyskać środki w wysokości do 700 tyś zł. z Ministerstwa Zdrowia na dosprzętowienie SOR-u Koszty działania SOR-u w okolicznych SP ZOZ-ach to 4 tys. zł. za gotowość dobową bez względu na to czy w tym czasie hospitalizowano chorych czy też nie, daje to sumę ok. 120 tys. zł miesięcznie na funkcjonowanie. Mimo usilnych starań (z uwagi na tajemnicę handlową?) nie udało się uzyskać precyzyjnych danych na temat kosztów własnych tychże SOR-ów w sąsiednich SP ZOZ-ach, jednakże przez analogię koszty zdecydowanie bardziej rozbudowanego OJOM-u w Mławie nie przekraczają 100 tys.zł. miesięcznie – co pozwala szacować 20 – 30 tyz.zł. minimum na plus miesięcznie. Pokazuje to także przykład pogotowia ratunkowego oraz izby przyjęć – od kiedy zastosowano gotowościowy modej funkcjonowania, są to jednostki dochodowe. W związku z tym gdyby SOR zaistniał od drugiej połowy 2004r. można się spodziewać przyniesienia dochodu w wysokości około 200 tys.zł. i conajmnie dwa razy tyle w każdym następnym roku. D. Oddział dziecięcy W przyszłości jeśli trendy demograficzne będą na to wskazywać być może zajdzie potrzeba redukcji o 2-3 łóżka na korzyść dynamicznie rozwijającej się kardioogii. E. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii. W 2004 roku troską dyrekcji będzie podpisanie kontraktu adekwatnego do rzeczywistego zapotrzebowania i wykonywania. F. Oddział chirurgiczno – urazowy. Planowane jest szersze rozwinięcie usług o działalność urazowo – ortopedyczną, co spowoduje konieczność nawiązania współpracy z ortopedią. G. Hospicjum stacjonarne – istnieje możliwość powiększenia o 2-łóżka z 8-miu do 10-ciu 4. Działalność towarzysząca: pralnie, kuchnia, sprzątanie, remonty a) pralnia i sprzątanie Jedynym racjonalnym rozwiązaniem wydaje się przejęcie tychże usług wraz z dotychczasowym personelem przez wyspecjalizowaną firmę - co budzi wątpliwości związków zawodowych, bądź stworzenia spółki pracowniczej, lecz będzie to jeszcze elementem analizy jako alternatywy działań restrukturyzacyjnych pozwalających redukować obciążenia zakładu z powodu kosztów osobowych. b) kuchnia - aby redukować koszty osobowe należy utrzymać formę działania w postaci spółki pracowniczej, bądź zakupu tychże usług z zewnątrz. c) sekcja techniczna – należy dążyć, aby etatową ekipę remontową i konserwacyjną utrzymywać na minimalnym poziomie zapewniającym bezpieczeństwo funkcjonowania zakładu i by gro usług zakupić po przetargach w wyspecjalizowanych firmach – co pozwoli zminimalizować koszty osobowe. d) dzierżawa powierzchni i pomieszczeń powinna być utrzymana jako źródło dodatkowych dochodów e) remonty – aby spełnić wymogi formalne szpitala, który ma ambicje i jest zaplanowany do sieci szpitali krajowych na przełomie 2003/4 trzeba będzie zainstalować drugą windę – koszt 220 tys.zł. i w tym zakresie potrzebna będzie pomoc Organu Założycielskiego. 5. Sfera organizacyjna W roku 2004 musi zaistnieć w porozumieniu ze związkami zawodowymi motywacyjno – premiowy system wynagradzania, jako warunek efektywnej pracy kadry kierowniczej odpowiedzialnej za racjonalne wykonywanie kontraktów. 6. Podsumowanie działań średniofalowych w 2004 roku Jeżeli udałoby się zrealizować wszystkie powyższe założenia, to przy obecnym systemie finansowania i założeniu, że się nie zmienią , działania restrukturyzacyjne spowodowałyby, że rok 2004 jawiłby się w nieco jaśniejszych barwach. - Oddział internistyczno – kardiologiczny z odcinkiem udarowym + 200 tys.zł. - SOR + 200 tys.zł. - działania restrukturyzacyjne 2003 min. 100 tys.zł. - większa dyscyplina i motywacyjny system wynagradzania ?? - wymierne efekty trudno oszacować - lepszy kontrakt na oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy ?? - wymierne efekty trudno oszacować dałoby co najmniej 500.000 zł. większy przychód, przychód to pozwoliłoby rozwiązać większość palących potrzeb. III. DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE W świetle wciąż niejasnej polityki zdrowotnej państwa, plany długofalowe należy jedynie zasygnalizować jako: - stworzenie zakładu opiekuńczo – leczniczego - oddziału rehabilitacji - oddziału psychiatrycznego Zadania te do ewentualnego zrealizowania w oparciu o możliwości finansowe i politykę zdrowotną państwa w latach 2004/2005.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-02 14:02

Uchwała Nr IX/49/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania. Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm. ) oraz art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1. Określa się zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na rok 2003 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-02 14:10

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-02 14:10

UCHWAŁA Nr IX/50/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 42 ust 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 roku Nr 56 poz. 357 z póź. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1 Dyrektorowi Bursy Szkolnej w Mławie obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych , określony w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 roku Nr 56 poz. 357 z późn. zm.) o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym poniżej : Dyrektor Bursy Szkolnej - tygodniowy wymiar zajęć - 8 godzin § 2 Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczyciela, o którym mowa w § 1 uchwały którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-01 13:09

Uchwała Nr IX/51/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30.06.2003 w sprawie finansowania działalności w formie środka specjalnego w Starostwie Powiatowym w Mławie Na podstawie przepisu art. 21 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Z dniem 1 lipca 2003r. tworzy się finansowanie działalności w formie środka specjalnego w Starostwie Powiatowym w Mławie o nazwie „Szkolenia” w dziale 750, rozdział 75020. § 2 Źródłem przychodów środka specjalnego będą wpłaty za szkolenia organizowane przez Starostwo Powiatowe w Mławie oraz odsetki bankowe. § 3 Przychody ze środka specjalnego przeznacza się na pokrycie kosztów organizowanych szkoleń. § 4 1. Dysponentem środka specjalnego jest Starosta Mławski. 2. Obsługa administracyjna i księgowa środka specjalnego należy do dysponenta środka. § 5 1. Podstawą gospodarowania środkiem specjalnym jest roczny plan finansowy określający przychody i wydatki w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz stan środków pieniężnych. 2. Roczny plan finansowy stanowi załącznik do uchwały budżetowej. 3. Plan finansowy i sprawozdania środków specjalnych oznacza się symbolem działu, rozdziału właściwego dla jednostki dysponującej środkami. § 6 W planie finansowym dysponent środka może dokonywać zmian w ciągu roku w zakresie przesunięć planowanych wydatków w ramach wydatków rzeczowych. Zwiększenie planu finansowego po stronie przychodów i wydatków jest możliwe po wprowadzeniu zmian w budżecie powiatu. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-01 10:29

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12690
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:27