Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr VIII/42/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2003 roku. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu dokumentów finansowych przedstawionych przez Dyrektora SP ZOZ na które składają się : 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 rok, 2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002 roku, 3. informacja dodatkowa zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-17 10:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-27 15:04
Uchwała Nr VIII/43/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2003 roku. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie wprowadzone Uchwałą Nr 6/2003 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie z dnia 20.05.2003r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-17 10:03
Uchwała Nr VIII/44/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2003r w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej w Mławie. Na podstawie przepisów art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) art.2 pkt 7, art. 5 ust 2 pkt 1oraz art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r nr 67 poz. 329 z późn. zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 1. Tworzy się z dniem 18 sierpnia 2003r publiczną placówkę zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania pod nazwą Bursa Szkolna z siedzibą w Mławie ul. Lelewela 5 i nadaje statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2. Placówka wyposażona zostanie w majątek pozostały po likwidowanych internatach. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich AKT ZAŁOŻYCIELSKI BURSY SZKOLNEJ Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 1, art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r nr 67 poz 329 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/44/2003 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2003r w sprawie utworzenia Bursy szkolnej zakłada się: BURSĘ SZKOLNĄ jako publiczną placówkę zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania pod nazwą Bursa Szkolna z siedzibą w Mławie ul. Lelewela 5 i nadaje statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-17 10:11
Załącznik do Uchwały Nr VIII/44/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2003 roku. STATUT BURSY SZKOLNEJ W MŁAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §1. 1. Bursa Szkolna, zwana dalej „bursą” jest placówką przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 2. Bursa jest publiczną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania . 3. Bursa jest placówką koedukacyjną. 4. Podstawą organizacji pracy placówki w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny placówki, zatwierdzony przez organ prowadzący. § 2. 1. Organem prowadzącym bursę jest powiat mławski. II. ZADANIA I NAZWA BURSY § 3. 1. Zadaniem bursy jest zapewnienie opieki i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. 2. Bursa zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie: - bursa organizuje żywienie wychowanków zgodnie z normami żywieniowymi, - ustalenie stawki za wyżywienie dokonywane jest na podstawie jadłospisu dekadowego, wg aktualnych cen rynkowych na żywność, decyzją Dyrektora placówki. 3. Bursa ustala miesięczną odpłatność za pobyt wychowanka w bursie, na bazie kalkulacji kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki – do 50% tych kosztów - decyzją Dyrektora 4. Bursa zapewnia wychowankom sanitarno-higieniczne warunki zakwaterowania. 5. Bursa zapewnia wychowankom odpowiednie warunki do nauki. 6. Bursa stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze i uprawiania sportu. 7. Bursa realizuje zadania we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz rodzicami ( opiekunami prawnymi) wychowanków. § 4. 1. Nazwa bursy jest następująca: BURSA SZKOLNA W MŁAWIE UL. LELEWELA 5 2. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej . III. ORGANY BURSY § 5. 1. Organami bursy są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Wychowanków. 2. Stanowisko Dyrektora bursy , powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący placówkę: - kandydata na stanowisko Dyrektora bursy wyłania się w drodze konkursu, - stanowisko Dyrektora bursy powierza się na 5 lat. 3. Do obowiązków Dyrektora bursy należy: 1) kierowanie całokształtem działalności placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz; 2) pełnienie nadzoru pedagogicznego, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, dokonywanie oceny pracy wychowawców; 3) dokonywanie oceny dorobku zawodowego wychowawców; 4) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał; 5) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stworzenia warunków harmonijnego ich rozwoju; 6) współdziałanie z Samorządem Wychowanków; 7) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej; 8) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi bursy; 9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 4. Dyrektor bursy ma prawo do: 1) zatrudniania i zwalniania wychowawców oraz innych pracowników bursy; 2) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom bursy; 3) premiowania i nagradzania, także udzielania kar porządkowych zgodnie z Regulaminem Pracy; 4) formalnej oceny pracy wychowawców i innych pracowników; 5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy bursy i jej bieżącego funkcjonowania; 6) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień wychowawcom; 7) rozstrzygania o przyjęciu wychowanków do bursy; 8) reprezentowania bursy na zewnątrz; 9) podpisywania dokumentów i korespondencji; 5. W przypadku nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej. § 6. 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor bursy. 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady. Mają oni głos doradczy. 4. Rada Pedagogiczna ustala własny regulamin działalności. 5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 6. Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych. Posiedzenia plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 7. Posiedzenia Rady mogą być organizowane: 1) z inicjatywy Przewodniczącego Rady; 2) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) na wniosek organu prowadzącego 4) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 8. Przewodniczący prowadzi i przygotowywuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 9. Dyrektor bursy przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności bursy. 10. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste wychowanków lub pracowników. 11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy opiekuńczo-wychowawczych; 2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce; 3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców bursy; 4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków. 12. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania: 1) arkusza organizacyjnego bursy; 2) tygodniowego rozkładu pracy wychowawców; 3) projektu planu finansowego bursy; 4) wniosków Dyrektora o przyznanie wychowawcom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 5) propozycji Dyrektora bursy w sprawach przydziału wychowawcom stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć wychowawczych. 13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 14. Dyrektor bursy może wstrzymać wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej jeżeli stwierdzi niezgodność z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. § 7. 1. W bursie działa samorząd wychowanków zwany dalej Młodzieżową Radą Bursy Szkolnej. 2. Młodzieżową Radę Bursy Szkolnej tworzą wszyscy wychowankowie bursy. 3. Spośród MRBS dokonuje się wyboru Zarządu, w skład którego wchodzą: - przewodniczący, - z-ca przewodniczącego, - skarbnik, - sekretarz, - przewodniczący poszczególnych sekcji. 4. Wybór Zarządu dokonywany jest na początku każdego roku szkolnego przez ogół wychowanków, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Kadencja Zarządu trwa rok. 5. Samorząd wychowanków ustala regulamin. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem bursy. 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do współudziału w tworzeniu planu opiekuńczo-wychowawczego, planów pracy sekcji, ustalania regulaminu mieszkańca bursy i rozkładu dnia. 2) prawo do jawnej oceny zachowania, 3) prawo do uczestnictwa w Radach Pedagogicznych dotyczących rozstrzygania sporów oraz poręczania za wychowanków, 4) prawo do koordynowania samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez sekcje, 5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem i opiekunami sekcji, 6) prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do Dyrektora bursy w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej. IV. ORGANIZACJA BURSY § 8. 1. Bursa realizuje swoje zadania przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii letnich i zimowych. § 9. 1. Praca wychowawcza prowadzona jest w grupach wychowawczych. 2. Liczba wychowanków w grupie wynosi 30-35 osób. 3. Czas pracy z grupą wychowawczą nie powinien przekraczać 55 godzin zegarowych w tygodniu. 4. Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca. V. PRACOWNICY §10. 1. W bursie zatrudnia się pracowników: 1) pedagogicznych (wychowawców), 2) ekonomiczno-administracyjnych, 3) obsługi. §11. 1. Pracowników pedagogicznych (wychowawców) zatrudnia i zwalnia z zastosowaniem przepisów ustawy- Karta Nauczyciela – Dyrektor Bursy 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku wychowawcy w bursie jest wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub zbliżonym. 3. Pensum godzin pracy wychowawczej wynosi 30 godzin tygodniowo. 4. Zakresy czynności pracowników pedagogicznych określa Dyrektor Bursy. Do obowiązków pracowników pedagogicznych należy w szczególności: 1) organizowanie procesu wychowania w grupie, a w szczególności: - tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju wychowanków, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie, - rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w grupie, a także między wychowankami i całą społecznością bursy, 2) troska o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowanie u nich nawyków przestrzegania zasad higieny, 3) organizowanie indywidualnej pomocy wychowankom z różnymi trudnościami i niepowodzeniami, 4) utrzymanie w należytym stanie powierzonego pod opiekę sprzętu będącego własnością bursy, 5) utrzymywanie kontaktów z rodzicami (opiekunami prawnymi), 6) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 5. Wychowawca ma prawo do: 1) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od Dyrektora i innych instytucji wspomagających, 2) wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek oświatowych, służby zdrowia i pomocy społecznej, 6. Realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze, wychowawca ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej wychowanka. 7. Wychowawca jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora bursy, związanych z organizacją bursy, szczególnie procesu opiekuńczo-wychowawczego. §12. 1. Pracowników niepedagogicznych – ekonomiczno-administracyjnych i obsługi, zatrudnia i zwalnia z zastosowaniem przepisów prawa pracy – Dyrektor bursy. 2. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych Dyrektor ustala na podstawie przepisów ustalających zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. 3. Pracownikami ekonomiczno-administracyjnymi w bursie są: - referent ds. zaopatrzenia i wyżywienia, - referent ds. gospodarczych. 4. Pracownikami obsługi w bursie są: - portierzy, - kucharka, - pomoce kuchenne, - praczka, - sprzątaczki, - robotnik gospodarczy, - rzemieślnik. 5. Zakresy czynności pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor bursy. 6. Do obowiązków pracowników ekonomiczno- administracyjnych należy w szczególności: 1) prowadzenie magazynów znajdujących się w bursie, 2) załatwianie spraw finansowych, 3) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, 4) czuwanie nad właściwą eksploatacją pojazdu, 5) załatwianie spraw dotyczących p.poż. i bhp, zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, 6) ewidencjonowanie i kontrolowanie książeczek zdrowia pracowników, 7) zapewnienie młodzieży całodziennego wyżywienia zgodnie z obowiązującą dokumentacją, 8 ) sporządzanie raportów dziennych, 9 ) dokonywanie okresowej kalkulacji kosztów wyżywienia, 10) realizacja zaopatrzenia dla potrzeb bursy we wszystkie niezbędne do funkcjonowania artykuły spożywcze i gospodarcze, 11) pobieranie wpłat od młodzieży i osób korzystających z posiłków w bursie, 12) sporządzanie przypisów żywnościowych dla młodzieży i osób korzystających z posiłków, 13) prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, 14) przyjmowanie, wysyłanie i dekretowanie pism wychodzących i przychodzących. 7. Do obowiązków pracowników obsługi należy w szczególności: 1) utrzymywanie ładu i porządku we wszystkich pomieszczeniach bursy oraz wokół budynku, 2) odpowiedzialność za stan obiektu, 3) odpowiedzialność za przygotowanie posiłków, 4) przestrzeganie jakości i czystości przygotowywanych posiłków, 5) ponoszenie odpowiedzialności za powierzony sprzęt i pomieszczenia, 6) pranie bielizny pościelowej i utrzymanie jej w należytym stanie, 7) dbanie o utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach bursy w sezonie grzewczym, 8) przeprowadzanie konserwacji i napraw wszelkiego rodzaju sprzętu, 9 ) przestrzeganie dyscypliny , zasad bhp i p.poż w miejscu pracy. VI. WYCHOWANKOWIE § 13. 1. O przyjęciu do bursy rozstrzyga Dyrektor na podstawie opinii Komisji Kwalifikacyjnej. 2. Komisję kwalifikacyjną powołuje Dyrektor. 3. W skład komisji wchodzą: 1) wychowawca upoważniony przez Dyrektora, jako przewodniczący, 2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 3) przedstawiciel Samorządu Wychowanków, 4) pierwszeństwo w przyjęciu do bursy przysługuje: - uczniom mieszkającym w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły nie jest możliwy, - uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku mieszkali w bursie, - wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych korzystających z opieki całkowitej oraz dzieciom umieszczonych w rodzinach zastępczych. 5) uczeń, który nie został przyjęty do bursy, może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. § 14. 1. Prawa i obowiązki wychowanka przebywającego w bursie określa niniejszy Regulamin Bursy. Wychowanek ma prawo do: 1) zakwaterowania, po uprzednim dokonaniu opłaty stałej oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia, 2) korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych służącym nauczaniu i pogłębianiu zainteresowań, 3) wypoczynku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w bursie oraz w porozumieniu z wychowawcą w zajęciach prowadzonych przez inne placówki, 4) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, 5) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej, 6) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 7) wpływania na życie bursy poprzez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach działających w bursie, 8) odwiedzania rodziców (opiekunów) i przyjmowania osób odwiedzających zgodnie z ustalonym regulaminem mieszkańców Bursy Szkolnej. 2. Wychowanek ma obowiązek: 1) systematycznego uczęszczania do szkoły, 2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców i innych pracowników bursy, 3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę osobistą, dbałości o otoczenie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców bursy, 4) współudział w organizacji pracy i wypoczynku mieszkańców bursy, 5) regularnego uiszczania opłat za wyżywienie i pobyt w bursie, 6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w bursie, 7) w bursie obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, spożywania i rozprowadzania narkotyków. § 15. 1. Wychowanka można nagrodzić za: 1) osiągnięcia sportowe, 2) pracę społeczną 3) wzorową postawę 2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 1) pochwała wychowawcy wobec całej grupy, 2) pochwała Dyrektora wobec wychowanków Bursy, 3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców, 4) dyplom uznania od Dyrektora, 3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. 4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Wychowawca lub Samorząd Młodzieżowej Rady Bursy Szkolnej. §16. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, zarządzeń i uchwał organów Bursy lub instytucji upoważnionych do ich wydawania - wychowanek może zostać ukarany: 1) upomnieniem wychowawcy, 2) upomnieniem lub naganą Dyrektora, 3) zawieszeniem prawa do zamieszkania na określony czas, 4) skreśleniem z listy wychowanków bursy. 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą wychowanka. 3. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust .1. pkt. 1 nakłada Dyrektor. 4. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. W przypadku niepełnoletniego wychowanka odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji. Pełnoletni wychowanek może wnieść odwołanie samodzielnie. 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 6. Od kar nakładanych przez Dyrektora z zastrzeżeniem ust.7, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 7. Wychowanek może być ukarany skreśleniem z listy mieszkańców bursy za szczególnie rażące naruszenie obowiązków np. spożywanie i rozprowadzanie narkotyków , spożywanie alkoholu, rozboje, niszczenie mienia i narażanie współmieszkańców na zagrożenia z zewnątrz nie przestrzegając przepisów bhp i p-poż. 8. Skreślenia wychowanka z listy wychowanków bursy, w formie decyzji administracyjnej dokonuje Dyrektor. 9. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków. 10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust.1 pkt.3 lub 4 jest obligatoryjne, jeżeli uprawniony organ udowodnił wychowankowi popełnienie przestępstwa. 11. Wychowanek usunięty ze szkoły tarci prawo do zamieszkania w bursie. VII. DOKUMENTACJA §17. 1. Bursa prowadzi następującą dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków: 1) księgę ewidencji wychowanków, 2) roczny plan pracy, 3) dzienniki zajęć grup wychowawczych oraz zbiór danych osobowych o wychowankach, 4) plan dyżurów pracowników pedagogicznych, 5) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, 6) plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora bursy, 7) rejestr uchwał Rady Pedagogicznej. VIII. GOSPODARKA FINANSOWA 1. Bursa jest powiatową jednostką budżetową sektora finansów publicznych. 2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków , zwany „planem finansowym”. 3. Bursa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r., Nr 15 poz.148/. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. § 18. 1. Bursa posiada pieczęć urzędową o następującej treści: Bursa Szkolna ul. Lelewela 5 06-500 Mława 2. Bursa używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. § 19. 1. Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zasady prowadzenia przez bursę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-17 10:13
UCHWAŁA Nr VIII/45/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2003 roku. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zaopiniowania wartości jednego punktu dla pracowników Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm.) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 ze zm) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Ustalić dla pracowników Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 630 zł /słownie: sześćset trzydzieści złotych/ § 2 Pozytywnie zaopiniować propozycję wartości jednego punktu w kwocie 5, 00 zł (słownie: pięć złotych) przedstawioną przez dyrektora Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku służącej do skonstruowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia, według załącznika Nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 ze zm.). § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 4 Traci moc uchwała Nr XXII/125/2000 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 21 września 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zaopiniowania wartości jednego punktu dla pracowników Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2003 roku Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-17 10:14

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13971
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:26