Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Mławie
ul. Stary Rynek 10
06-500 Mława

Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy - Marek Kujawa, tel.23 655 26 64,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel./fax 23 655 25 41, tel.23 655 09 21,
Uzgadnianie Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu -  tel. 23 654 20 68,
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, monitoring i rejestr cen nieruchomości - tel. 23 655 25 41,

Ewidencja gruntów i budynków:  tel. 23 655 07 97, tel. 23 654 58 28,

Gospodarka Nieruchomościami:  tel. 23 655 43 65,

Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej: te.23 654 20 68.

 

  1. Geodeta Powiatowy:

1)  Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście;

2)  Geodeta Powiatowy realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;                

3) Geodeta Powiatowy wykonuje swoje zadania przy pomocy Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

  1. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się zadaniami z zakresu, gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych, wywłaszczeń nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Do zadań Wydziału w szczególności należy:

  • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • gospodarowanie środkami stanowiącymi wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i koordynowaniem  sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • prowadzenie postepowań w zakresie scaleń i wymiany gruntów,
  • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
  • ewidencji gruntów i budynków,
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • rejestru cen nieruchomości,
  • standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:500-1:5000.

W skład Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą:

  1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którego  podstawowym zakresem działania jest prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
    • udzielanie informacji o posiadany zasobie, sposobie jego wykorzystania i udostępniania,
    • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych od wykonawców, przygotowywanie i wydawanie materiałów do znoszonej pracy, kontrolowanie, przyjmowanie wykonanych prac do zasobu oraz pobieranie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu,
    • prowadzenie zbioru map fotogrametrycznych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych dla obszary powiatu,
    • udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom fizycznym i jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,
    • modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu oraz tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,
    • wyłączanie dokumentów z zasobu,
    • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej w systemie numerycznym,
    • prowadzenie mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie numerycznym dla terenu powiatu,
    • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
    • zakładanie i aktualizacja szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych,
  • informatyzacja zasobu powiatowego,
  • koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
  1. Dział Ewidencji Gruntów i Budynków, który realizuje zadania z zakresu:
  • utrzymania systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków,
  • utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi poprzez wprowadzanie z urzędu lub na wniosek udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych poprzez:
- przyjmowanie wniosków i dokumentów dotyczących zmian danych ewidencyjnych,
- przygotowanie projektów decyzji dotyczących zmian w operacie ewidencyjnym,
- wprowadzenie zmian w bazie danych,
- przygotowanie zawiadomień o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencyjnym,
  • archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych,
  • udostępniania danych ewidencyjnych w formie:

- wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego,

- wyrysów z mapy ewidencyjnej,

- zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych,

- kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,

- plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,

- usług,  o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

  • ochrony danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do niej dostępem i ujawnieniem,
  • okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych,
  • sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
  • modernizacji ewidencji,
  • prowadzenia postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • prowadzenia rejestru cen nieruchomości,
  • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  1. Dział Gospodarki Nieruchomościami, który realizuje zadania z zakresu:
  • gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
  • gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości,
  • oddawania jednostkom organizacyjnym nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w trwały zarząd oraz wygaszania trwałego zarządu,
  • dokonywania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
    i trwałego zarządu nieruchomości;
  • sprzedaży, darowizn, zamiany i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
  • przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości,
  • dzierżawy, najmu, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
  • nabywania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu,
  • orzekania o zwrocie na rzecz poprzedniego właściciela działek dożywotniego użytkowania i  działek pod budynkami;
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
    w prawo własności;
  • wywłaszczania nieruchomości,
  • ograniczania w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,
  • udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
  • przeznaczania nieruchomości na cele szczególne,
  • orzekania o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości i rozliczeniach z tym związanych,
  • ustalania odszkodowań z tytułu wywłaszczenia, zajęcia nieruchomości, przejęcia gruntów na własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa w wyniku podziału nieruchomości,
  • ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie
    gromadzkie,
  • ustalania wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
  • wyłączania z produkcji rolnej gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze,
  • naliczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączania gruntów i aktualizacja tych opłat,
  • zapobiegania degradacji gruntów,
  • rekultywacji i zagospodarowania gruntów (wyznaczenia kierunków rekultywacji, uznanie rekultywacji za skończoną),
  • przeprowadzenia postępowań dotyczących wyceny nieruchomości i współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi,
  • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
  • prowadzenie spraw z zakresu podziałów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu (przygotowywanie wstępnych projektów  podziału),
  • realizacja zadań zastrzeżonych do właściwości Starosty z zakresu ustawy o Krajowym Zasobie  Nieruchomości, Centralnym Porcie Komunikacyjnym  i  ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • postępowania dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości (m.in. składanie wniosków o zasiedzenie nieruchomości, założenie księgi wieczystej, wpis prawa własności do istniejącej księgi wieczystej, wpis lub wykreślenie hipoteki),
  • prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy do zalesienia.

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2012-11-12 09:12
  • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-23 09:39

drukuj całą stronę

Opis strony

Zbigniew Ulman, Wydz.Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel.(023)655 25 41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-23 09:39:16