Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Mławie
ul. Stary Rynek 10
06-500 Mława

 

Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy - Stanisław Michaluk, tel.23 655 26 64,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel./fax 23 655 25 41,
Uzgadnianie Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu -  tel. 23 654 20 68,
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, monitoring i rejestr cen nieruchomości - tel/fax 23 655 25 41,

Ewidencja gruntów i budynków:  tel. 23 655 07 97, tel. 23 654 58 28,

Gospodarka Nieruchomościami:  tel. 23 654 20 68, tel./fax 23 655 25 41

 

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych, a w szczególności:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 2. gospodarowanie środkami stanowiącymi wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 4. zakładanie osnów szczegółowych;
 5. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
  • ewidencji gruntów i budynków;
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  • rejestru cen i wartości nieruchomości;
 7. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań   kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 którym są mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza;
 8. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 9. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;
 10. gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;
 11. dokonywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
  i trwałego zarządu nieruchomości;
 12. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
  w prawo własności;
 13. przeznaczanie nieruchomości na cele szczególne;
 14. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie
  gromadzkie;
 15. ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
 16. wyłączanie z produkcji z produkcji rolniczej gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze;
 17. zapobieganie degradacji gruntów;
 18. rekultywacja i zagospodarowanie gruntów zdewastowanych i zdegradowanych;
 19. wywłaszczanie nieruchomości;
 20. ustalanie odszkodowań z tytułu wywłaszczenia, zajęcia nieruchomości, przejęcia gruntów na własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa w wyniku podziału nieruchomości;
 21. ograniczanie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości;
 22. orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości rozliczeniach z tym  związanych;
 23. orzekanie o zwrocie na rzecz poprzedniego właściciela działek dożywotniego   użytkowania i  działek pod budynkami;
 24. prowadzenie scaleń i wymiany gruntów.

Do zadań Geodety Powiatowego należy:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 2. gospodarowanie środkami stanowiącymi wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów  i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 4. zakładanie osnów szczegółowych;
 5. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i  prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
  • ewidencji gruntów i budynków;
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  • rejestru cen i wartości nieruchomości;
 7. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 którym są mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza;
 8. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetyczny.

Geodeta Powiatowy jest jednocześnie dyrektorem Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2012-11-12 09:12
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-07 12:15

drukuj całą stronę

Opis strony

Zbigniew Ulman, Wydz.Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel.(023)655 25 41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41353
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-07 12:15