Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: REJESTRACJA POJAZDÓW

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie,
ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława
tel. 23 654 34 41
pokój nr 1

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 31 sierpnia  2022r. r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumantów związanych z rejestracją pojazdow.

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

6) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Pojazd uprzednio zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • dokument określający tożsamość - do wglądu,
 • potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC - do wglądu.

a). W przypadku, gdy dane odnoszące sie do właściciela pojazdu zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, dołącza się w oryginale dokument ( dokumanty) potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

b). W przypadku, gdy zbywcą pojazdu jest przedsiebiorcą prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrótu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notaralnie kopię.

c). Jeżeli z przedkładanych dokumentów ( np. umowy, faktury) wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymogi dotyczące ochrony środowiska, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie dodatkowego badania technicznego.

d). W przypadku jeżeli upłynął termin ważności badań technicznych, należy przedstawić zaświedczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym.

2) Pojazd sprowadzony z zagranicy:

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu a w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,
 • dowód rejestracyjny - jeżeli pojazd był zarejestrowany. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd posiada, ( a w przypadku sprowadzenia pojazdu bez tablic rejestracyjnych, należy przedstawić stosowne oświadczenie o ich braku),
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał*,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec " (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy ( kategoria homologacyjna N1), podrodzaj " furgon", " furgon/podest", ciężarowo - osobowy", " terenowy", " wielozadaniowy" lub " van" lub samochód specjalny ( kategoria homologacyjna M1 i N1)  został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy*,
 • zaświedczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • dokument określający tożsamość - do wglądu,

*Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku tego dokumentu, jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana właściciela pojazdu.

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela właściciela pojazdu.

- w przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

- w przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

c) Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

3. Pojazd fabrycznie nowy

 • dowód własności,
 • świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe  niezbedne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
 • dokument dotyczący akcyzy lub odprawy celnej,
 • potwierdzenie wniesienia oplat,
 • dokumnet określający tożsamości - do wglądu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1.

OPŁATY:

Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych,

1) Za rejestrację pojazdu nowego, zarejestrowanego poaz terenem powiatu mławskiego ( dokonując wymiany tablic rejestracyjnych na wyróżnik WML), posiadającego czarne tablice, tablice z flagą Polski, dokonuje się opłaty za w wysokości:

- samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik samochodowy .... 160,00 zł                        

- przyczepa, naczepa, motocykl, ciągnik rolniczy ...............120 zł

- motorower ……………………………………………….110 zł

2) Za rejestrację pojazdu zarejestrowanego na terenie powiatu mławskiego ( pozostawiając tablice rejestracyjne o wyróżniku WML bez wydania pozwolenia czasowego) dokonuje się opłaty w wysokości:

 • 66,50 zł. - opłata rejestracyjna.

Do wszystkich rodzajów pojazdów.

3). Za rejestrację pojazdu zarejestrowanego poza terenem powiatu mławskiego ( dokonując pozostawienia tablic rejestracyjnych z dotychczasowym wyróznikiem rejestracyjnym bez wydania pozwolenia czasowego )

 • 66,50 zł - opłata rejestracyjna.

4) Za rejestrację pojazdu sporowadzonego  z zagranicy dokonuje się następujących opłat:

- samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik samochodowy .....................160,00 zł

- motocykl ....................................................................................120 zł

- przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy .............................................120 zł

- motorower ..............................................................................110 zł

5) Za wydanie tablic czasowych:

- samochodowych .......................................................................61 zł

- motocyklowych..........................................................................36,75 zł

- ciągnikowych.............................................................................36,75 zł

- do przyczep...............................................................................39,75 zł

- motorowerowe...........................................................................36,75 zł

6) Cena druków rejestracyjnych:

- dowód rejestracyjny....................................54,00 zł

-  komplet znaków legalizacyjnych...................12,50 zł

- pozwolenie czasowe .....................................13,50 zł


7) Cena tablic rejestracyjnych:
- samochodowe..............................................80,00 zł
- motocyklowe/ciągnikowe...............................40,00 zł
- motorowerowe............................................ 30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa) ......................40,00 zł
- indywidualne...........................................1.000,00 zł
- zabytkowe samochodowe............................100,00 zł
- zabytkowe motocyklowe...............................50,00 zł
7) Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:
- samochodowe...............................................30,00 zł
- motocyklowe................................................12,00 zł
- motorowerowe..............................................12,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa)........................15,00 zł
8) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 

UWAGA OD DNIA 02.05.2022R. ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr: 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471 ,

Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475.

Należne opłaty można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A| w godz. 8:00 do 14:00

2. Przelewem na wyżej wymienione konta Starostwa Powiatowego w Mławie

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

1) Wydanie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych.

2) Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego.

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:

Brak


FORMULARZE DO POBRANNIA:
 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Artur Wiloch
  data publikacji: 2003-06-25 11:21
 • zmodyfikował: Artur Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-04 14:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
   data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-05-30 12:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
   data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-05-30 12:01
  • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 12:02
 • Metryka

  • opublikował: Artur Wiloch
   data publikacji: 2022-09-05 09:37

Metryka

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-25 11:21

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 61708
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-04 14:35:57