Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: REJESTRACJA POJAZDÓW

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie,
ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława
tel. 23 654 34 41, 23 655 34 24
pokój nr 7

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

 6) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

8) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Pojazdy uprzednio rejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- wniosek o rejestracje pojazdu,
- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi,
- tablice rejestracyjne,
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

W przypadku braku dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana należy przedłożyć zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, dopuszczające pojazd do ruchu.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie wydane przez Urząd, który je wydał

2) Pojazd sprowadzony z zagranicy:

-  o rejestrację pojazdu 

- dowód własności pojazdu a w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu – dokument potwierdzający powierzenie pojazdu.

- dowód rejestracyjny. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

- zagraniczne tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd posiada tablice.

- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał*.

- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy*.

*Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku tego dokumentu, jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana właściciela pojazdu.

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.

- dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela właściciela pojazdu.

- w przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

- w przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława pokój nr 7

OPŁATY:
Poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł opłata skarbowa (w kasie starostwa).
 

Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:

1) Za rejestrację pojazdu nowego, z innego terenu, posiadającego czarne tablice dokonuje się opłaty za w wysokości:

- samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik samochodowy .... 178,50zł + 2zł opłata ewidencyjna                          

- przyczepa, naczepa, motocykl, ciągnik rolniczy ...............120 zł + 1,50zł opłata ewidencyjna

- motorower ……………………………………………….110 zł + 1,50 zł oplata ewidencyjna

2) Za rejestrację pojazdów rejestrowanych na terenie Starostwa na tablicach o wyróżniku WML dokonuje się opłaty w wysokości 80,00 zł + 1 zł opłaty ewidencyjnej od wszystkich pojazdów.

3) Za rejestrację pojazdów rejestrowanych z zagranicy dokonuje się następujących opłat:

- samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik samochodowy .....................253, 50 zł +  2,50zł opłata ewidencyjna

- motocykl ....................................................................................195 zł + 2 zł opłata ewidencyjna

- przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy .............................................120 zł + 1,50 opłata ewidencyjna

- motorower ..............................................................................110 zł + 1,50zł opłata ewidencyjna

4) Za wydanie tablic czasowych:

- motocyklowych..........................................................................36,75 zł + 1 zł opłata ewidencyjna

- ciągnikowych.............................................................................36,75 zł + 1 zł opłata ewidencyjna

- do przyczep...............................................................................36,75 zł + 1 zł opłata ewidencyjna

- motorowerowe...........................................................................36,75 zł + 1 zł opłata ewidencyjna

5) Cena druków rejestracyjnych:

- dowód rejestracyjny....................................54,00 zł

-  komplet znaków legalizacyjnych...................12,50 zł

- nalepka kontrolna na szybę pojazdu...............18,50 zł

- pozwolenie czasowe .....................................13,50 zł


6) Cena tablic rejestracyjnych:
- samochodowe..............................................80,00 zł
- motocyklowe/ciągnikowe...............................40,00 zł
- motorowerowe............................................ 30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa) ......................40,00 zł
- indywidualne...........................................1.000,00 zł
- zabytkowe samochodowe............................100,00 zł
- zabytkowe motocyklowe...............................50,00 zł
7) Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:
- samochodowe...............................................30,00 zł
- motocyklowe................................................12,00 zł
- motorowerowe..............................................12,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa)........................15,00 zł
8) Za wydanie wtórnika karty pojazdu................75,00 zł + 1zł oplata ewidencyjna
9) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie  nr 66102015920000230202627149: opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. od 8:00 do 14:00.

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można usiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie  lub w kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74102015920000250202627198

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

1) Wydanie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych.

2) Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu.

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:

Brak


FORMULARZE DO POBRANNIA:
 

 

drukuj ()

 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-25 11:21
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-12 12:29
  • autor informacji: Adam Chmielewski
   data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-05-30 12:01
  • autor informacji: Adam Chmielewski
   data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-05-30 12:01
  • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 12:02
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-01-10 11:52
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-01-10 11:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-25 11:21

drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26969
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-12 12:29

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7712138
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 15:25

Stopka strony