Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1. Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o systemie oświaty;

1)  zakładanie, prowadzenie i likwidowanie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych w tym z  oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

2) łączenie różnych typów szkół lub placówek w zespoły,

3) rozwiązywanie zespołów szkół lub placówek oraz nadanie szkołom lub placówkom wchodzącym w skład zespołu odrębnych statutów,

4) zakładanie, prowadzenie i likwidowanie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,

5) przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

6) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

7) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników,prawidłowością dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz środkami pochodzącymi z innych źródeł a także gospodarowania mieniem,

9) powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,

10) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasiegnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,

11) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,

12) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

13) przeprowadzenie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,

14) opiniowanie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

15) dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oswiatowych prowadzonych przez Powiat Mławski,

16) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

17) wydanie zaswiadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

18) wydanie decyzji o skreśleniu z ewidencji,

19) wydanie decyzji o nadaniu/cofnieciu uprawnień szkole niepublicznej uprawnien szkoły publicznej,

20) wydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

21) przygotowanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oswiatowym,

22) współpraca z wydziałem finansowo-budżetowym w sprawie przekazywania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

23) kierowanie nieletnich wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii,

24) organizowanie pracy komisji opiniujacej wnioski o przyznanie nagrody Starosty Mławskiego,

25) przygotowywanie wniosków o nagrody Starosty, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczeń państwowych i resortowych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

26) organizowanie narad i konferencji z dyrektorami szkół i placówek oswiatowych,

27) organizowanie uroczystości oświatowych,

28) analizowanie pod względem formalnym, prawnym i rachunkowym rocznych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

29)prowadzenie baz danych oświatowych ze szkół i placówek oswiatowych publicznych i niepublicznych w systemie informacji oświatowej i innych sprawozdań,

30) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem prowadzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegającej na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, przygotowywanie planu kursów, przygotowywanie porozumień z powiatami, analiza i rozliczanie kursów, przygotowywanie sprawozdań.

2. Realizacja zadań wynikających z Karty Nauczyciela

1) przygotowywanie propozycji w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnegi i funkcyjnego,

2) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli,

3) przygotowywanie rocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) przygotowywanie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

3. Realizacja zadań w zakresie kultury:

1) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tworzenia instytucji kultury,

2) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej,

3) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez edukacyjnych, artystycznych i rozrywkowych,

4. Realizacja zadań w zakresie sportu:

1) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

2) wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych.

5. Realizowanie zadań w zakresie Projektów Edukacyjnych

1) identyfikacja projektów możliwych do dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz budżetu państwa na rzecz szkół i placówek oswiatowych,

2) obsługa narzędzi umożliwiających opracowanie skutecznego projektu,

3) opracowywanie wniosków o dotację,

4) tworzenie wniosków aplikacyjnych,

5) przygotowywanie dokumentacji do aplikacji i głównych załączników

6) wykonywanie obowiązków wynikajacych z realizacji projektu pomiędzy Instytucją Wdrażającą projekt a Beneficjentem ostatecznym- szkołą/placówką,

7) monitoring finansowy po uzyskaniu dotacji,

8) przygotowanie analiz ekonomiczno-finansowych,

9)przygotowywanie sprawozdań merytoryczno-finansowych okresowych i końcowych z wykonanych zadań w projekcie oraz obsługa programów,

10) przygotowywanie zapotrzebowań na środki dla Wydziału Finansowo-Budżetowego, celem realizacji wydatków bieżących w projekcie.

11) koordynowanie programów edukacyjnych realizowanych przez szkoły i placówki oswiatowe.

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-02-13 11:27
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 09:55

Obowiązujący tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych szkołom prowadzonym przez organ inny niż jst

drukuj (Obowiązujący tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych szkołom prowadzonym przez organ inny niż jst)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Guzowska
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Martyna Guzowska
  data publikacji: 2021-03-22 12:04


Przydatne linki


Ministerstwo Edukacji i Nauki - www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka 

Kuratorium Oświaty w Warszawie- www.kuratorium.waw.pl

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 15:50
 • zmodyfikował: Martyna Guzowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 10:48

drukuj całą stronę

Opis strony

Grażyna Zawierucha, Wydział Edukacji i Zdrowia pokój nr7, tel.(023)654-36-66

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21331
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-22 10:48:50