Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

                                                                                                                                 Uchwała Nr XIII/78/2007

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 grudnia 2007 r.

                                              

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mławskiego na 2008 rok.

            Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust 2, art. 195 ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

                                                                       § 1.

Dochody budżetu powiatu  w wysokości  49.786.189 zł.  zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

 1. Wydatki budżetu powiatu  w wysokości  49.944.608 zł. zgodnie  z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 8.320.000 zł.,

      w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w kwocie 3.052.817 zł. zgodnie z załącznikiem

nr 3a.

 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  w roku 2008 w wysokości  8.320.000 zł.,

określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.  

 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 158.419  stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

zaciągniętej pożyczki w kwocie 158.419 zł.

 1. Przychody (kredyty i wolne środki) w wysokości 942.274 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 942.274 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości  1.100.693 zł., rozchody w wysokości  942.274 zł., zgodnie  z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości   100.000 zł.

2. celową w wysokości   1.569.504   z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące  w kwocie  634.504 zł :

  -  doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości  35.841  zł,

  -  usamodzielnienia wychowanków w wysokości  19.446 zł,

  -  rodziny zastępcze w wysokości  219.741 zł,

  -  remonty w placówkach oświatowych w wysokości  123.235 zł,

  -  regulacje płacowe wynikające z regulacji ustawowych 226.241 zł.

  -  zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.0000 zł.

b) wydatki inwestycyjne  w kwocie 935.000 zł:

    inwestycje drogowe 935.000 zł.

§ 5.

1.      Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości  5.480.409 zł. , zgodnie z załącznikiem nr  6.

2.   Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  921.010 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1.      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości  5.480.409 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.      Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  921.010 zł. zgodnie z załącznikiem nr  10.

§ 8.

1.   Dotacje podmiotowe  dla szkół niepublicznych  działających na terenie powiatu w wysokości  1.692.600 zł. , zgodnie z załącznikiem  nr 11.

2.      Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  796.776 zł.  zgodnie z

załącznikiem nr 12.

3.      Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  w wysokości  74.690 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 13.

4.      Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów w wysokości 150.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 600.000 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 800.000 zł. Zestawienie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określa  załącznik  nr 15.

2.  Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 404.000 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 326.000zł., zgodnie z  załącznikiem  nr 16.

§ 10.

  

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie  dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -  197.560 zł., wydatki -  238.241,26 zł., zgodnie z załącznikiem

nr 17.

§ 11.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 158.419 zł,

2)      spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 770.000 zł.

3)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1)      Kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

2)      Sfinansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej  do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.

3)      Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.800.000 zł.

4)      Wykraczających poza rok budżetowy i z tytułu umów wieloletnich do łącznej kwoty 365.599 zł., nieobciążających jednak każdego budżetu lat następnych:

a)      w roku 2008 do kwoty 354.885 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:

- obsługi przewozu wartości pieniężnych – 5.271 zł.

- zimowego utrzymania dróg powiatu – 348.000 zł.

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 86 zł.

- obsługi programów komputerowych – 796 zł.

- czynności konserwacyjnych systemów alarmowych – 732 zł.

b)      w roku 2009 do kwoty 5.357 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:

- obsługi przewozu wartości pieniężnych – 5.271 zł.

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 86 zł.

c)      w roku 2010 do kwoty 5.357 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:

- obsługi przewozu wartości pieniężnych – 5.271 zł.

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 86 zł.

2.      Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

3.      Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 14.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne.

                                                                

                                                                       § 15.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji.

                               Przewodniczący Rady Powiatu

                               Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2008-06-04 13:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-04 13:33

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8047
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-06-04 15:40:17