Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYREJESTROWANIE POJAZDU

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 654 34 41
pokój nr 1
PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

5) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. 

1) W przypadku:

a) demontażu pojazdu:

- zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów,

- dowód rejestracyjny,

- tablice rejestracyjne.

b) kradzieży pojazdu:

- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego),

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,

- dowód rejestracyjny,

c) wywozu pojazdu za granicę:

- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę wraz z oświadczeniem, że pojazd opuścił granice Polski lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,

lub dokumenty pojazdu jeżeli nie zostały przekazane nowemu nabywcy:

- dowód rejestracyjny,

- tablice rejestracyjne.

d) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:

- dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,

- dowód rejestracyjny,

- tablice rejestracyjne.

e) trwałej i zupełnej utraty pojazdu:

- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,

- dowód rejestracyjny,

- tablice rejestracyjne,

- dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy.

2) Potwierdzenie wniesienia opłat.

3) Dokument określający tożsamość:

    a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

    b) przedstawiciela.

4) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

5) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1

OPŁATY:
1) Opłata skarbowa:

a) od decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł

b) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata na rzecz gminy (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu) – ustalana w każdym przypadku indywidualnie (o jej wysokości właściciel jest informowany w momencie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu). Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu, który podlega wyrejestrowaniu.

 

Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475.

Należne opłaty można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A| w godz. 8:00 do 14:00

2 . Przelewem na wyżej wymienione konta Starostwa Powiatowego w Mławie


FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:

Brak
FORMULARZE DO POBRANIA:

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-05-30
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-25 11:23
 • zmodyfikował: Artur Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-04 14:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
   data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-05-30 12:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
   data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-05-30 12:39
 • Metryka

  • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-02-04 12:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-25 11:23
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-10 15:20

drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28435
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-04 14:54:29