Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

SIWZ na produkcję i dostawę tablic tablic rejestracyjnychy..........

 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-12-18 14:30

drukuj (SIWZ na produkcję i dostawę tablic tablic rejestracyjnychy..........)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-12-18 14:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRODUKCJA i DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH


Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacj
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe umieszczone w BZP pod poz. 414334-2014 z dnia 18.12.2014r...................

SIWZ na usuwanie pojazdów z terenu powiatu mławskiego......

 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-11-21 11:36

drukuj (SIWZ na usuwanie pojazdów z terenu powiatu mławskiego......)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-11-21 11:36

PYTANIA I ODPOWIEDŹI dot. zm. publ.272.5.2014

Zm.publ.272.5.2014. Mława, 23.10.2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania przetargowego na zadanie pn. „ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.571.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2014”..................

PYTANIA I ODPOWIEDŹI dot. zm. publ.272.5.2014


Zm. publ. 272.5.2014. Mława, 20.10.2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania przetargowego na zadanie pn. „ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.571.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2014”....................

PYTANIA I ODPOWIEDŹI dot. zm. publ.272.5.2014

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące postępowania przetargowego na zadanie pn. „ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.571.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2014”.......................

PYTANIA I ODPOWIEDŹI dot. zm. publ.272.5.2014

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące postępowania przetargowego na zadanie pn. „ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.571.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2014”..................

MODYFIKACJA SIWZ na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu....


MODYFIKACJA SIWZ
na zadanie pn. „ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.571.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2014”...........................................

MODYFIKACJA SIWZ na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu....

MODYFIKACJA SIWZ
na zadanie pn. „ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.571.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2014”

ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm..), na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej Nr 2/1 jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8
o parametrach technicznych: - pow. zabudowy – 320,25 m2, pow. użytkowa – 843,58 m2, kubatura – 3365,77 m3 wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, kotłownią gazową, przyłączami wod.-kan., kanalizacją kablową TP S.A., przyłączami telekomunikacyjnymi oraz parkingami i dojazdami, na dz. nr ewid. 235/3”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-08 09:18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.571.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2014.............SIWZ na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego ..........

drukuj (SIWZ na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego ..........)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-10-08 09:15

SIWZ na jest budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą

drukuj (SIWZ na jest budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-08-13 12:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI.....


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane-
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą z podziałem na dwa etapy..................

Zamieszczanie ogłoszenia w BZP pod poz. 270394 – 2014r., z dnia 13.08.2014

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Mławski , ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 23 6543409, faks 23 6552622.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmlawski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą z podziałem na dwa etapy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą z podziałem na dwa etapy. ETAP I Zakres robót obejmuje: - roboty budowlane stanu zerowego: a) roboty ziemne, b) fundamenty i sciany fundamentów, c) izolacje fundamentów, d) podkłady ETAP II -roboty budowlane stanu surowego zamkniętego i wykończeniowe -roboty sanitarne wewnętrzne - roboty elektryczne wewnętrzne - roboty teletechniczne wewnętrzne - parkingi i dojazdy - kotłownia gazowa - instalacja gazowa - przyłącza wod.- kanalizacyjne - kanalizacja kablowa TP. S.A i przyłącza telekomunikacyjne Zamówienie obejmuje także: poniesienie kosztów wynikających z zajęcia pasa drogowego, usunięcia ewentualnej kolizji z niezainwentaryzowaną infrastrukturą, kosztów wywózki, zagospodarowania we własnym zakresie nadmiaru ziemi i odpadów, odtworzenia stanu istniejącego terenu wykorzystywanego w czasie prowadzenia robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, gazowe
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.11.00-5, 45.23.32.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.33.11.10-0, 45.33.30.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 zł piętnaście tysięcy złotych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy pzp, w przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie ( m.in. spółki cywilne, konsorcja ), podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b a biorących udział w realizacji części zamówienia - odpis z właściwego rejestru każdego podmiotu -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy spełnia nie spełnia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone spełnia nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych spełnia nie spełnia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych spełnia nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych s[pełnia nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatmlawski.pl przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe, 06-500 Mława ,ul. Reymonta 6, Sekretariat -pokój nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, 06-500 Mława ,ul. Reymonta 6, Sekretariat -pokój nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Mława 13.08.2014r. Zatwierdzam: Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego
ZAŁACZNIKI DO SIWZ

 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-08-04 13:41
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-08-04 13:41
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-08-04 13:41

drukuj (ZAŁACZNIKI DO SIWZ)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-08-04 13:41

PYTANIA I ODPOWIEDŹI dot. zm. publ.272.3.2014

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDŹI dot. zm. publ.272.3.2014)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-08-07 14:18

SIWZ na realizację projektu modernizacji.....

 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-07-28 14:09
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-07-28 14:09
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-07-28 14:09
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-07-28 14:09
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-07-28 14:09
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-07-28 14:09
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-07-28 14:09
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-07-28 14:09
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-07-28 14:09
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2014-07-28 14:09

drukuj (SIWZ na realizację projektu modernizacji.....)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-07-28 14:09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZACJA PROJEKTU....

Realizacja projektu modernizacji osnowy poziomej 3 klasy dla miasta Mława Podstawowe dane o obiekcie Obszar opracowania: teren gminy Mława; Ilość obrębów ewidencyjnych -4 Powierzchnia geodezyjna obiektu - 3.480 ha; Projektowana sieć dwufunkcyjna po realizacji wszystkich prac będzie liczyła 582 punkty, 770 poboczników, do stabilizacji przewidziano 297 punktów nowych. Do adaptacji 284 znaki w tym 16 znaków do wymiany. Do adaptacji 620 poboczników. Do stabilizacjiprojektuje się 150 poboczników. Ponadto na pkt. dawnej II klasy o nr: 242155100, 242415200, 242415300, 242430400, 242430500 założyć z centrować nowy słup. Projektuje się także wcięcie jednego obiektu wysokiego o nr 719216110000.............

MODYFIKACJA SIWZ NA WYKONANIE DRÓG......

Mława, dnia 29.04.2014r.

Zm. publ. 272.2.2014.

 

                                                   Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                    nr : zm.publ. 272.2.2014 na zadanie

 
„ Wykonanie dróg transportu rolniczego o długości 3,1854km i 20 przepustów na rowach melioracyjnych ramach zagospodarowania poscaleniowego części wsi Marysinek, Rudowo, gm. Strzegowo i Budy Matusy, gm. Radzanów, powiat mławski, województwo mazowieckie”

Zawiadomienie

o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz.907z późn.zm.) dokonuje modyfikacji  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Zakres  modyfikacji następuje w  dziale XI pkt.2i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

     

jest zapis

„………..Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2014 r. do godziny 10.00 w:  Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, pok. 11 (sekretariat)…….”

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi:

„………..Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2014 r. do godziny 10.00 w:  Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, pok. 11 (sekretariat)…….”

jest zapis

„………..Publiczne otwarcie ofert przez Zamawiającego nastąpi dnia 06.05.2014r. o godzinie 10 30 w: Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, sala konferencyjna, pok. 16……….”

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi:

„………..Publiczne otwarcie ofert przez Zamawiającego nastąpi dnia 19.05.2014r. o godzinie 10 30 w: Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, sala konferencyjna, pok. 16……….”

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia   prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdzam: Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego

 

 

 

drukuj (MODYFIKACJA SIWZ NA WYKONANIE DRÓG......)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-04-30 11:00

SIWZ na zagospodarowanie poscaleniowe w ramach operacji Scalenie gruntów i zagospodarowania.......

Przedmiotem zamówienia wykonanie dróg transportu rolniczego o długości 3,1854km i 20 przepustów na rowach melioracyjnych ramach zagospodarowania poscaleniowego części wsi Marysinek, Rudowo, gm. Strzegowo i Budy Matusy, gm. Radzanów, powiat mławski, województwo mazowieckie.

SIWZ na zagospodarowanie poscaleniowe w ramach operacji Scalenie gruntów i zagospodarowania.......

drukuj (SIWZ na zagospodarowanie poscaleniowe w ramach operacji Scalenie gruntów i zagospodarowania.......)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-04-25 15:11

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA DOSTAWĘ.....

 

                                                                                          Mława 20.02.2014r

ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe w Mławie Mława, ul. Reymonta 6

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

nr : zm.publ.  272.1.2014

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące postępowania przetargowego pn.  „„ DOSTAWA ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE”

Pytanie:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia umieścił zapisy nakazujące aby wszystkie oferowane równoważne materiały eksploatacyjne były produkowane zgodnie z normą PN 18001 oraz zażądał potwierdzenia posiadania i ewentualnego okazania certyfikatu PN 18001

Należy  przy tym zwrócić uwagę, na to czym jest PN 18001:2004. Jest to norma Sytemu  Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy określona w oparciu o polskie normy prawne

Istotnym jest przy tym. iż dotyczy tylko i wyłącznie Polski, bowiem pomimo prób ustalenia wspólnych regulacji dotyczących BHP, Unia Europejska nie wprowadziła jednolitych regulacji w tym zakresie.

Wynika z tego, iż jedyni producenci działający w oparciu o normę PN 18001:2004 prowadzą swoją działalność w Polsce. Z SIWZ wynika zatem ograniczenie, że materiały równoważne mogą pochodzić tylko i wyłącznie z  Polski.

Warunek postawiony w ten sposób uniemożliwia równy dostęp do uzyskania zamówienia firmom oraz producentom oferującym towar wytworzony poza granicami Polski. Jako taki jest sprzeczny z zasadą równego traktowania oferentów zapisaną w arl. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, na fakt, iż stosowanie lub nie stosowanie zewnętrznych (certyfikowanych) regulacji dotyczących BHP w zakładach produkcyjnych pozostaje faktycznie bez wpływu na rodzaj czy też jakość produkowanego towaru.

Intencją Zamawiającego winno być zakupienie materiałów zgodnych z jego potrzebami oraz zapewniającymi  odpowiednie parametry pracy. Nie sposób przy tym uznać, że stosowanie jakiejkolwiek normy BHP ma  upływ na sam towar. Normy BHP mają bowiem na celu utrzymanie bezpieczeństwa pracowników w czasie ich pracy a nie jakąkolwiek ochronę towaru.

W związku z powyższym jest zasadne usuniecie ze specyfikacji  zapisów o konieczności oferowania towaru wyprodukowanego zgodnie z PN 18001:2004 o co wnosimy.

Równocześnie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące produktu z pozycji 116 "Toner do drukarki Lcxmark E 120 (5000 kopii)- oryginał". Oryginalny toner Lexmark 1:120 ma wydajność 2000 stron przy 5% zaczernieniu. Czy Zamawiającemu znany jest inny toner niż dedykowany do danej drukarki, czy jest to omyłka pisarska ?

Odpowiedź:

Zamawiający na zadane pytania dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 20.02.2014r.

Zamawiający  Starosta Powiatu Mławskiego Włodzimierz A. Wojnarowski

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA DOSTAWĘ.....)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-02-20 15:49

MODYFIKACJA SIWZ NA DOSTAWĘ......

Mława, dnia 20.02.2014r.

Zm. publ. 272.1.2014.

 

                        Wszyscy uczestnicy postępowania

                        nr : zm.publ. 272.1.2014 na zadanie

 
„ DOSTAWA ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO
W MŁAWIE”

Zawiadomienie

o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz.907z późn.zm.) dokonuje modyfikacji  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Zakres  modyfikacji następuje w  dziale IV pkt.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

     

jest zapis:

Dostawa materiałów biurowych nastąpi na koszt Wykonawcy w ilościach określonych każdorazowo wg potrzeb zamawiającego.

 

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi:

Dostawa materiałów biurowych nastąpi na koszt Wykonawcy w ilościach określonych każdorazowo wg potrzeb zamawiającego zgodnie z nazwą artykułów biurowych określonych w załączniku Nr 9 (należy zwrócić szczególną uwagę  na zapis danego materiału biurowego jako oryginał uzasadniając to obiektywnymi zasadami typu zakupionego przez zamawiającego nowego sprzętu oraz występującymi w ostatnim czasie awariami przy używaniu materiału zamiennego)

w  dziale VII pkt.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

jest zapis:

certyfikatów  ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001– jeżeli Wykonawca zaoferuje  tusze i tonery równoważne,

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi:

certyfikatów  ISO 9001, ISO 14001 – jeżeli Wykonawca zaoferuje  tusze i tonery równoważne,

w załaczniku nr 9 lp. 116 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

jest zapis:

Toner do drukarki Lexmark E120 (5000 kopii)- oryginał

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi

Toner do drukarki Lexmark E120 (2000 kopii)- oryginał

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia   nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdzam: Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego     

                    

drukuj (MODYFIKACJA SIWZ NA DOSTAWĘ......)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-02-20 15:02

MODYFIKACJA SIWZ NA DOSTAWĘ......

Mława, dnia 18.02.2014r.

Zm. publ. 272.1.2014.

 

                        Wszyscy uczestnicy postępowania

                        nr : zm.publ. 272.1.2014 na zadanie

„ DOSTAWA ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO
W MŁAWIE”

Zawiadomienie

o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz.907z późn.zm.) dokonuje modyfikacji  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zakres  modyfikacji następuje w  dziale XI pkt.1 i 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

     jest zapis:

      XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać do dnia 20.02.2014 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mławie.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2014 r. o godzinie 10:30 w Starostwie Powiatowym w Mławie, sala konferencyjna.

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi:

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 25.02.2014 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mławie.

2.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 25.02.2014 r. o godzinie 10:30 w Starostwie Powiatowym w Mławie, sala konferencyjna.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia   prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdzam: Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego     

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-02-18 16:55

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - DOSTAWA.....

         OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: umieszczona w BZP pod. poz.50042 - 2014 data 12.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 023 6543311, fax. 023 6552622.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Reymonta 6, sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Reymonta 6, sekretariat..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Reymonta 6, sekretariat..

Mława 18.02.2014r.Zatwierdzam: Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Mławski

drukuj (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - DOSTAWA.....)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-02-18 16:31

SIWZ na dostawę artykułów biurowych..........

drukuj (SIWZ na dostawę artykułów biurowych..........)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-02-12 14:56

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH.....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
– dostawy-
DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE...................

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE POWIATU MŁAWSKIEGO

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE POWIATU MŁAWSKIEGO)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-12-03 14:53

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UBEZPIECZENIE MIENIA......

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia szyb od stłuczenia,
Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS).

SIWZ na ubezpieczenie mnienia Powiatu Mławskiego

 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:35
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:35
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:35
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:36
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:36
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:36
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:36
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:37
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:37
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:37
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:37
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:38
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:38
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:38
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:39
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:39
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:39
 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-28 14:39

drukuj (SIWZ na ubezpieczenie mnienia Powiatu Mławskiego)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-11-28 14:34

MODYFIKACJA SIWZ NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU.....

Mława, dnia 21.10.2013r.
Zm. publ. 272.7.2013.

                            
Wszyscy uczestnicy postępowania
nr : zm.publ. 272.7.2013 na zadanie


dot.  „Udzielenia  i obsłudze długoterminowego kredytu bankowego  w  wysokości  2.986.126 zł  przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2013”.

Zawiadomienie
o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz.907z późn.zm.) dokonuje modyfikacji  treści specyfikacji istotnych

Zakres  modyfikacji następuje w  pkt. 8 pod.8.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
      
jest zapis:

Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 21października 2013r do godz. 10 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi:

 Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 28października 2013r do godz. 10 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdzam: Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego,       
                     Barbara Gutowska Wicestarosta Powiatu Mławskiego.

drukuj (MODYFIKACJA SIWZ NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU.....)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-10-21 12:52

MODYFIKACJA SIWZ NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU.....

Mława, dnia 15.10.2013r.
Zm. publ. 272.7.2013.

Wszyscy uczestnicy postępowania
nr : zm.publ. 272.7.2013 na zadanie

dot.  „Udzielenia  i obsłudze długoterminowego kredytu bankowego  w  wysokości  2.986.126 zł  przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2013”.
Zawiadomienie o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz.907z późn.zm.) dokonuje modyfikacji  treści

Zakres  modyfikacji następuje w  pkt. 11Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
      jest zapis:
 Miejsce i termin składania ofert
11.1.Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Reymonta 6 , w pokoju nr 11–Sekretariat, do dnia 21 października 2013r, do godz. 10.00.

11.2.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 października 2013r, godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe Mława, ul. Reymonta 6, Sala konferencyjna.

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi:
Miejsce i termin składania ofert
11.1.Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Reymonta 6 , w pokoju nr 11–Sekretariat, do dnia 28 października 2013r, do godz. 10.00.
11.2.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 października 2013r, godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe Mława, ul. Reymonta 6, Sala konferencyjna.
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdzam: Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego,       
Barbara Gutowska Wicestarosta Powiatu Mławskiego.

drukuj (MODYFIKACJA SIWZ NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU.....)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-10-16 11:25

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU.........

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 409120 - 2013 data 08.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Mławski, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 23 6543409, fax. 23 6552622.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mławie , 06-500 Mława ul. Reymonta 6 pokój nr 11.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mławie , 06-500 Mława ul. Reymonta 6 pokój nr 11.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mławie , 06-500 Mława ul. Reymonta 6 pokój nr 11.
 • Zamawiający:  Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego,                  Barbara Gutowska Wicestarosta Powiatu Mławskiego.

drukuj (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU.........)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-10-16 11:37

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO.....

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO.....)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-10-16 11:27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU.........

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.986.126 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2013”...................

SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.986.126 zł

drukuj (SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.986.126 zł)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-10-08 15:01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT DACHU ZS NR 2 W MŁAWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane-
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Zespołu Szkół nr 2 w Mławie ul. Z. Morawskiej 29 B.
ogłoszenie umieszczono w BZP pod nr 390888 – 2013 z dnia 26.09.2013......

SIWZ na remont pokrycia dachowego ZS Nr 2 w Mławie z załącznikami

drukuj (SIWZ na remont pokrycia dachowego ZS Nr 2 w Mławie z załącznikami)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-09-26 13:28

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU.....

 

                                                                                          Mława 18.09.2013r

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe w Mławie  Mława, ul. Reymonta 6

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

nr : zm.publ.  272.5.2013

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące postępowania przetargowego pn.  „zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Mławie

 

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści do przetargu auto, które jest wyposażone w przednie oświetlenie halogenowe bez doświetlenia zakrętów, a nie ksenonowe z doświetleniem.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyposażenie samochodu osobowego w przednie oświetlenie halogenowe bez doświetlenia zakrętów.

Zamawiający  Starosta Powiatu Mławskiego Włodzimierz A. Wojnarowski

 

                                              

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU.....)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-09-18 14:09

MODYFIKACJA SIWZ NA REMONT POKRYCJA DACHOWEGO ZS NR 2 W MŁAWIE...

Mława, dnia 16.09.2013r.

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

nr : zm.publ.  272.4.2013 na zadanie pn.

remont pokrycia dachowego  wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Zespołu Szkół  nr 2 w Mławie ul. Z. Morawskiej 29 B                                                                                Zawiadomienie

o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013r . poz. 907  z późn. zm.) dokonuje modyfikacji  treści załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na w/w zadanie

Zakres  modyfikacji następuje w zmianie nazwy Inwestora w  dokumentacji projektowej i ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

jest zapis:

Inwestor:  Zespół Szkól Nr 2

                  ul. Z. Morawskiej 29B

                  06-500 Mława

                  pow. Mławski, woj. mazowieckie

po modyfikacji :

winno być

Inwestor:

Powiat Mławski

reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Mławskiego

06 - 500 Mława, ul. Reymonta 6

woj. mazowieckie

oraz w zapisach załącznika Nr 4 do SIWZ  projekt umowy § 5

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy

jest zapis ust. 4

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP ………………. i jest uprawniony do wystawiania faktur.

po modyfikacji :

winno być

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP ………………. i jest uprawniony do wystawiania faktury.

jest zapis ust. 5 pkt.2 i 3

 1. Wykonawca w ciągu 10 dni od daty przekazania na jego konto przez Zamawiającego należności za wystawioną fakturę przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię przelewu dokonanego  na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robót,
 2. W  przypadku   niedostarczenia    w   terminie   określonym   w   ust.  5  pkt.  2  przez   Wykonawcę   kserokopii   przelewu   Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   do   zatrzymania   kwoty   należnej  Podwykonawcy z  kolejnej faktury  wystawionej przez Wykonawcę do momentu  spełnienia warunku  określonego w ust.5 pkt. 2,

po modyfikacji :

winno być pkt.

2.W przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności Podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem płatności faktury przez Zamawiającego, złoży kserokopie przelewów dokonanych na konta Podwykonawców. Brak potwierdzenia przekazania należności Podwykonawcom spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego Podwykonawcom do momentu spełnienia warunku określonego wyżej.

3.Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w § 5 ust. 5 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur   w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

jest zapis ust. 5 pkt. 5 ppkt.5

Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w § 5 ust. 5 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur   w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

Po modyfikacji :

winno być

Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w § 5 ust. 2 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur   w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

Pozostałe zapisy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.                                                                                                                              Zatwierdzam: Włodzimierz A. Wojnarowski  Starosta Powiatu Mławskiego

drukuj (MODYFIKACJA SIWZ NA REMONT POKRYCJA DACHOWEGO ZS NR 2 W MŁAWIE...)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-09-17 16:27

SIWZ na zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Mławie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: J.Gołebiewska
   data wytworzenia: 2013-09-12
  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-09-12 14:52

drukuj (SIWZ na zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Mławie)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-09-12 14:49

SIWZ na remont pokrycia dachowego ZS Nr 2 w Mławie

drukuj (SIWZ na remont pokrycia dachowego ZS Nr 2 w Mławie)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-09-09 12:29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT DACHU ZS NR 2 W MŁAWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane-
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Zespołu Szkół nr 2 w Mławie ul. Z. Morawskiej 29 B......

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - INWENTARYZACJA.....

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Powiat Mławski, zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ” Inwentaryzacja i projekt modernizacji (rewaloryzacji) osnowy szczegółowej poziomej oraz wysokościowej dla miasta Mława pow. mławski, województwo mazowieckie”.....

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA WYKONANIE OSNOWY....

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA WYKONANIE OSNOWY....)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisław Michaluk
  data wytworzenia: 2013-07-26
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-07-29 15:11

SIWZ na inwentaryzację i projekt modernizacji.....

drukuj (SIWZ na inwentaryzację i projekt modernizacji.....)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-07-24 09:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU INWENTARYZACJA I PROJEKT MODERNIZACJI...

Inwentaryzacja i projekt modernizacji (rewaloryzacji) osnowy szczegółowej poziomej oraz wysokościowej dla miasta Mława pow. mławski, województwo mazowieckie
Numer ogłoszenia: w BZP pod poz. 290730 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                 - usługi-

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Mławski , ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 23 6543409, faks 23 6552622.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmlawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inwentaryzacja i projekt modernizacji (rewaloryzacji) osnowy szczegółowej poziomej oraz wysokościowej dla miasta Mława pow. mławski, województwo mazowieckie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Inwentaryzacja i projekt modernizacji (rewaloryzacji) osnowy szczegółowej poziomej oraz wysokościowej dla miasta Mława pow. mławski, województwo mazowieckie, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 oraz zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej. Obszar opracowania : teren gminy Mława; Ilość obrębów ewidencyjnych - 4; Powierzchnia geodezyjna obiektu - 3.480 ha;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 4.000,00zł. (cztery tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 2.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisu wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert spełnia nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie spełnia nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami spełnia nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatmlawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Reymonta 6, pok. 26,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Reymonta 6, pok. 11,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mława dnia 23.07.2013r. Zatwierdzam: Włodzimierz A. Wojnarowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU INWENTARYZACJA I PROJEKT MODERNIZACJI...)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisław Michaluk
  data wytworzenia: 2013-07-22
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-07-24 09:28

SIWZ na dostawę artykułów biurowych.....

drukuj (SIWZ na dostawę artykułów biurowych.....)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-03-21 15:34

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH....

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE......

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI....

 

Zamawiający:                                                                                         Mława 25.02.2013r.

Zarząd Powiatu Mławskiego

06 – Mława, ul. Reymonta 6

Tel. ( 023 )  654 33 11  Fax. ( 023 )  655 26 22

 

 

Zm. publ.  272.1.2013.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. ” kompleksowe opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztową tj. przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na budowę  dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami ) przy ul. Wyspiańskiego w Mławie

PYTANIA

 • Jakie źródło ogrzewania mają istniejące 3 budynki, kotłownie gazowe czy węzły cieplne? Jeżeli węzeł cieplny to w którym budynku znajduje się źródło ciepła i czy w zakresie projektu jest jego przebudowa oraz przebudowa sieci cieplnych?
 • Czy w zakresie prac objętych przetargiem są projekty przebudowy istniejących przyłączy gazowych oraz projekty budowlane instalacji gazowych w istniejących trzech budynkach?

ODPOWIEDŹI

 • 1 budynek ma własną kotłownię gazową, 2 budynki ogrzewane z kotłowni gazowej zlokalizowanej w jednym z budynków, przewiduje się sieci cieplnej
 • przewiduje się zasilanie projektowanych budynków z nowych przyłączy, nie przewiduje się przebudowy instalacji gazowych w istniejących budynkach

z up. Starosty Janusz Wiśniewski Dyrektor Wydziału Infrastruktury

                                                                               

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI....)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: J.Gołebiewska
  data wytworzenia: 2013-02-25
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-02-25 11:57

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI....

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI....)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-02-22 09:55

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI....

 

Zamawiający:                                                                   Mława 22.02.2013r.

Zarząd Powiatu Mławskiego

06 – Mława, ul. Reymonta 6

Tel. ( 023 )  654 33 11  Fax. ( 023 )  655 26 22

Zm. publ.  272.1.2013.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. ” kompleksowe opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztową tj. przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na budowę  dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami ) przy ul. Wyspiańskiego w Mławie

PYTANIA

 • z SIWZ wynika .że Zamawiający dysponuje PFU Jeżeli jest to możliwe to prosimy o jego udostępnienie. ponieważ jest to materiał do wykorzystania dla potrzeb ofertowania/ kubatura. ilość kondygnacji, powierzchnia , zagospodarowanie i uzbrojenie terenu /
 • z SIWZ wynika również .ze Zamawiający dysponuje decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego Jeżeli to możliwe to prosimy o udostępnienie ponieważ zawiera informacje określające warunki dla ww inwestycji
 • Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną względnie inwentaryzacją budynków sąsiadujących ?
 • Czy koszt nadzoru autorskiego ma być składową ofertowej ceny ryczałtowej ?
 • Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja na budowę dwóch budynków Czy zatem Wykonawca ma sporządzić dokumentację projektowo -kosztorysową dla dwóch budynków łącznic czy w rozdzieleniu?
 • Czy zapis SIWZ mówiący o przedstawieniu Zamawiającemu do zaopiniowania koncepcji co najmniej dwóch rozwiązań projektowych architektonicznych określa po jednej koncepcji dla dwóch budynków czy tez po dwie dla każdego budynku

ODPOWIEDŹI

 • Zamawiający nie posiada PFU, informacje dotyczące ilości kondygnacji, pow. zabudowy podano w odpowiedziach  z dnia 21.02.2013r., na stronie BIP
 • w załączeniu skan decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną  ani też inwentaryzacją budynków sąsiadujących
 • tak należy to uwzględnić w cenie ryczałtowej
 • należy sporządzić dokumentację rozdzielnie dla dwóch budynków
 • należy przedstawić po co najmniej dwie koncepcje dla całości

Podpisał z up. Starosty Janusz Wiśniewski Dyrektor Wydziału Infrastruktury

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI....)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: J.Gołebiewska
  data wytworzenia: 2013-02-22
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-02-22 09:55

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI....

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: J.Gołębiewska
   data wytworzenia: 2013-02-21
  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-02-21 14:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: J.Gołębiewska
   data wytworzenia: 2013-02-21
  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-02-21 14:03

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI....)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: J.Gołębiewska
  data wytworzenia: 2013-02-21
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-02-21 13:55

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI....

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. ” kompleksowe opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztową tj. przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami ) przy ul. Wyspiańskiego w Mławie ”.................

SIWZ na opracowanie dokumentacji......

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: J.Gołębiewska
   data wytworzenia: 2013-02-19
  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-02-19 16:02

drukuj (SIWZ na opracowanie dokumentacji......)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-02-19 16:01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPRACOWANIE KOMPLETNEJ....

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DWÓCH BUDYNKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OŚWIATY UZUPEŁNIENIE ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W MŁAWIE.......

SIWZ na dostawę samochodów....

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Koczkowska
  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2012-12-06 14:44
  • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2012-12-13 09:06

drukuj (SIWZ na dostawę samochodów....)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Koczkowska
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2012-12-06 14:41
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-13 09:05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW

Dostawa nowego samochodu osobowego mikrobus 9cio osobowy w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Mławskiego dla Środowiskowego Domu Samopomocy 06-500 Mława ul Słowackiego 16 oraz dostawa nowego samochodu osobowego mikrobus 9cio osobowy w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 06-500 Mława ul. Słowackiego 16.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe zostało przesłane do BZP pod poz. 493976-2012 z dnia 06.12.2012r.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Mławski, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 23 6543409, faks 23 6552622.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmlawski.pl-przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa nowego samochodu osobowego mikrobus 9cio osobowy w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Mławskiego dla Środowiskowego Domu Samopomocy 06-500 Mława ul Słowackiego 16 oraz dostawa nowego samochodu osobowego mikrobus 9cio osobowy w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 06-500 Mława ul. Słowackiego 16..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa nowego samochodu osobowego mikrobus 9cio osobowy w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych Parametry techniczne Rok produkcji 2012r Pojemność silnika 2 TDI 140 KM 103kW 6 biegowy Kolor nadwozia jasnobrązowy bordo lub granatowy metalik Ilość miejsc 9 z przystosowaniem do przewożenia jednego wózka inwalidzkiego Wyposażenie drzwi boczne przesuwane z prawej strony lusterka boczne regulowane z zewnątrz po stronie kierowcy sferyczne po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia jednotarczowe sprzęgło suche dla manualnej skrzyni biegów, ASR system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania, MSR system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, ESPelektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu światła do jazdy dziennej włączane automatycznie trzecie światło STOP czujniki parkowania przednie i tylne przygotowanie do montażu radia antena w lusterkach zewnętrznych 2 głośniki szerokopasmowe immobiliser obręcze stalowe 16 poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji ABSsystem zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania EDS elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem funkcją dozoru wnętrza kabiny kierowcy oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie centralny zamek z zabezpieczeniem sterowany pilotem klimatyzacja Climatic z półautomatyczną regulacją z nawiewem w kabinie kierowcy ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej podwójne siedzenie obok kierowcy dźwignia zmiany biegów w formie joysticka wygłuszenie hałasu pochodzącego od silnika i skrzyni biegów 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim siedzenie dwuosobowe + jednoosobowe w II rzędzie siedzeń siedzenie trzyosobowe składane w III rzędzie siedzeń zagłówki z regulacją wysokości wszystkich siedzeń pokrowce na siedzenia w kolorze nadwozia ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej okno przesuwane w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie w I rzędzie siedzeń radio RCD 310 4 głośniki odtwarzanie płyt CD i MP3 złącze AUXIN fotel kierowcy z manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz regulacją wysokości fotel pasażera bez regulacji wysokości komplet opon zimowych 4 szt zamontowanych komplet opon letnich 4szt koło zapasowe w koszu wraz z zestawem narzędzi i podnośnikiem przystosowanie do przewożenia jednego wózka inwalidzkiego szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego podjazd szynowy z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim stopień wejściowy boczny oświetlony zabezpieczenie drzwi przed otwarciem tylne drzwi skrzydełkowe z szybą ogrzewaną oświetlenie w podsuficie wyłożenie dachu tapicerką twardą lub miękką i ścian bocznych tapicerką twardą podłoga z wykładziną antypoślizgową łatwo zmywalną wymiary pojazdu długość max5300 mm szerokość max 2300 mm wysokość max 2000 mm oraz dostawa nowego samochodu osobowego mikrobus 9cio osobowy w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych Parametry techniczne Pojemność silnika 2 TDI 136K 100 kW 115 85 Ilość miejsc 9 z przystosowaniem do przewożenia jednego wózka inwalidzkiego Rozstaw osi 3665 mm kolor karoserii srebrny metalik kolor tapicerki popiel kolor wnętrza popiel RD Wyposażenie samonośne całkowicie stalowe częściowo ocynkowane ocynkowane wszystkie drzwi a także maska błotniki podłużnice i poprzecznice boczne listwy ochronne wszystkie szyby termoizolacyjne szyby w przedziale pasażerskim przyciemniane drzwi boczne przesuwane z prawej strony lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia climatic klimatyzacja z półautomatyczną regulacją z nawiewem w kabinie kierowcy i pasażerskim czujnik temperatury zewnętrznej wygłuszenie hałasu pochodzącego od silnika i skrzyni biegów uchwyty holownicze z przodu i z tyłu jednotarczowe sprzęgło suche napęd na przednie koła komfortowe zawieszenie tylne resory dwupiórowe brak ogranicznika prędkości hamulec postojowy bębnowy hamulce przednie tarczowe wentylowane tylne tarczowe pełne hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego blokada koła kierownicy radio z anteną w lusterkach zewnętrznych 4 głośniki szerokopasmowe gniazdo 12V z zapalniczką poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji elektryczne szyby w przedziale kierowcy zbiornik paliwa o pojemności 75l centralny zamek sterowany pilotem standar emisji spalin EURO 5 Immobiliser zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy os przednia 205 75 R16C obręcze 5 5J 16H2 os tylna 205 75 R16C obręcze 5 5J 16 H2 komplet opon letnich 4szt komplet opon zimowych 4szt zamontowany koło zapasowe w koszu wraz z zestawem narzędzi i podnośnikiem bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach światła do jazdy dziennej włączane automatycznie trzecie światło STOP światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu ABS system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania adaptive ESP 9 i elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu ASR system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych EBV elektroniczny korektor siły hamowania BAS asystent hamowania wspomaganie hamowania awaryjnego mocowania ISOFIX dla fotelików dziecięcych 2osobowa ławka 1 3osobowa ławka 2 wskaźnik zużycia klocków hamulcowych EDS elektroniczna blokada mechanizm różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych schowek w desce rozdzielczej półki nad przednią szybą komfortowy fotel kierowcy z amortyzacją i pełną regulacją w 3 płaszczyznach manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla fotela kierowcy podłokietnik przy fotelu kierowcy czujniki parkowania przednie i tylne podwójne siedzenie obok kierowcy dźwignia zmiany biegów w formie joysticka 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim tylne drzwi z podgrzewanymi oknami okna przednie lewe i prawe w przedziale pasażerskim okna tylne lewe i prawe w przedziale pasażerskim zaczepy pod zamontowanie siedzeń 2 i 3 osobowych wyłożenie podłogi tworzywem sztucznym i matą gumową wewnętrzne oświetlenie przedziału pasażerskiego uruchamiane przy otwieraniu drzwi bocznych przesuwnych i tylnych wykończenie dachu podsufitką w przestrzeni pasażerskiej i kabinie kierowcy wykończenie ścian płytą pokrytą tworzywem sztucznym do połowy wysokości siedzenie dwuosobowe jednoosobowe w II rzędzie siedzeń z zagłówkami siedzenie trzyosobowe składane w III rzędzie siedzeń z zagłówkami napięcia ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej okno przesuwane w przestrzeni w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie w I rzędzie siedzeń instalacja 12V akumulator 380 A 72 Ah alternator 110 A 4 gniazda 12V w kabinie kierowcy i w przedziale pasażerskim złącze rozruchowe dodatkowy biegun dodatni wyłącznik główny przystosowanie do przewożenia jednego wózka inwalidzkiego szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz 759 z późn. zm. Spełnianie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie złożenia wymaganego w SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczenia zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udokumentował należyte wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, należy wykazać wykonanie co najmniej 1 dostawę odpowiadającej swoim rodzajem z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dostarczenie dokumentów np. referencje, protokoły odbioru, potwierdzających, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz 759 z późn. zm. Spełnianie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie złożenia wymaganego w SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczenia zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz 759 z późn. zm. Spełnianie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie złożenia wymaganego w SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczenia zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz 759 z późn. zm. Spełnianie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie złożenia wymaganego w SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczenia zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatmlawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Starostwie Powiatowym w Mławie ul. Reymonta 6 w Mławie pokój nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 10:15, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Mławie , ul. Reymonta 6 w Mławie , pokój nr 11,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa samochodu osobowego - mikrobus 9-cio osobowy w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu mławskiego Dla Środowiskowego Domu Samopomocy 06-500 Mława ul. Słowackiego 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa samochodu osobowego - mikrobus 9-cio osobowy w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu mławskiego Dla Środowiskowego Domu Samopomocy 06-500 Mława ul. Słowackiego 16 zgodnie ze szczegółowym opisem w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa samochodu osobowego - mikrobus 9-cio osobowy w ramach Likwidacji barier transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie 06-500 Mława ul. Słowackiego 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa samochodu osobowego - mikrobus 9-cio osobowy w ramach Likwidacji barier transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie 06-500 Mława ul. Słowackiego 16 zgodnie ze szczegółowym opiem w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Mława 06.12.2012r.                                                                               Zatwierdzam:

                                                                                                   Starosta Powiatu Mławskiego

                                                                                                   Włodzimierz A. Wojnarowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2012-12-06 14:41

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI.....

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacja użytków gruntowych -dla Gminy Lipowiec Kościelny

SIWZ NA TERMOMODERNIZACJĘ ZS NR 1 W MŁAWIE