Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

MODYFIKACJA SIWZ na produkcję i dostawę tablic.........

Mława, dnia 15.01.2013r.

Zm. publ. 272.1.2015.

 

                            Wszyscy uczestnicy postępowania

                               nr : zm.publ. 272.1.2015 na zadanie

dot.  Produkcji i dostawy  tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji."

Zawiadomienie

o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz.907z późn.zm.) dokonuje modyfikacji  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zakres  modyfikacji następuje w  dziale IX pkt.12 i dział X pkt. 1i 3Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

      jest zapis:

 Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Oferta na przetarg nieograniczony w dniu 22.01.2015 r. dot./podać temat zadania/...." oraz dopisek: „nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert”.

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi:

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Oferta na przetarg nieograniczony w dniu 21.01.2015 r. dot./podać temat zadania/...." oraz dopisek: „nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert”.jest zapis:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Termin składania ofert upływa 22.01.2015 r., o godz. 10:00

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 22.01.2015 r. o godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym  w Mławie ul. Reymonta 6, 06-500 Mława w pok. nr 16.

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi:

 1. Termin składania ofert upływa 21.01.2015 r., o godz. 10:00

       3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 21.01.2015 r. o godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Mławie ul. Reymonta 6, 06-500 Mława w pok. nr 16

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zatwierdzam: Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego    

drukuj (MODYFIKACJA SIWZ na produkcję i dostawę tablic.........)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-01-16 13:11

SIWZ na produkcję i dostawę tablic tablic rejestracyjnychy..........

 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2015-01-13 14:20

drukuj (SIWZ na produkcję i dostawę tablic tablic rejestracyjnychy..........)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-01-13 14:20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRODUKCJA i DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH

Początek formularza

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe umieszczone w BZP pod. poz. 8260-2015 z dnia 13.01.2015r.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Mławski, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 23 6543409, faks 23 6552622.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmlawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 30.000 Euro, a poniżej kwot określonychw przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień wg szczegółowego opisu w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.72.10.00-1, 30.19.50.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają aktualne zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych, zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 ze zm.),
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia nie spełnia, w oparciu oświadczenie dołączone do oferty z art 22 ustawy pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia nie spełnia, w oparciu oświadczenie dołączone do oferty z art 22 ustawy pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia nie spełnia, w oparciu oświadczenie dołączone do oferty z art 22 ustawy pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia nie spełnia, w oparciu oświadczenie dołączone do oferty z art 22 ustawy prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. termin dostawy - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatmlawski.pl przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6, pokój nr 25 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6, pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mława 13.01.2015 r. Zatwierdzam. Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego

 

Dół formularza

 

drukuj (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRODUKCJA i DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-01-13 14:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Ludwińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-17 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4877
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-08-26 12:24:43