Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

uchwały z XVII Sesji Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30.06.2004r.
UCHWAŁA Nr XVII/112/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego opracowanej na lata 2001- 2015 w części dotyczącej lat 2004- 2013 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się aktualizację Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego opracowanej na lata 2001- 2015 w części dotyczącej lat 2004- 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-07-08 11:01
załączniki do uchwały

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-07-08 10:55
UCHWAŁA Nr XVII/113/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mławskiego na lata 2004- 2013 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Mławskiego na lata 2004- 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-07-08 11:07
Zał. do Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mławskiego

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-07-08 11:09
Uchwała Nr XVII/114/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie rekomendacji Powiatu Mławskiego dla realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie programu ze środków unijnych. Na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1. Udziela się rekomendacji dla priorytetowego działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w roku 2004 polegającego na realizacji zadania „ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mławie o Oddział Ratownictwa Medycznego” wraz z zakupem tomografu komputerowego, z wykorzystaniem środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-07-08 11:19
Uchwała Nr XVII/115/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie zapewnienia środków w budżecie powiatu na realizację programu z wykorzystaniem środków unijnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 w związku z art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1. W związku z ubieganiem się przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie o dofinansowanie ze środków unijnych programu „ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mławie o Oddział Ratownictwa Medycznego” wraz z zakupem tomografu komputerowego, niniejszym oświadcza się, iż w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, środki własne w kwocie łącznej 500 000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) będą zabezpieczone w budżecie powiatu mławskiego jako niezbędne dla realizacji projektu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UZASADNIENIE do uchwały Rady powiatu Mławskiego w sprawie zapewnienia środków w budżecie powiatu na realizacje programu z wykorzystaniem środków unijnych dla Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. W dniu 16.06.2004r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie poinformował, iż ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych programu „ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mławie o Oddział Ratownictwa Medycznego” wraz z zakupem tomografu komputerowego. Przewidywany koszt programu o który wnioskować będzie SPZOZ wynosi 2 500 000 zł. jednym z koniecznych warunków do złożenia powyższego programu jest zabezpieczenie środków własnych w wysokości 25% kwoty wnioskowanej. Biorąc pod uwagę wysokość kwoty wnioskowanej należy zabezpieczyć jako środki własne kwotę łączną w wysokości 625 tys. zł. Środki własne zabezpieczone w budżecie powiatu pochodzić będą z następujących źródeł: - środki zapisane w budżecie powiatu na rok 2004 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie - środki przekazane przez Stowarzyszenie na rzecz Opieki Kardiologicznej w powiecie mławskim- - środki przekazane ze zbiórki społecznej na zakup tomografu komputerowego dla szpitala w Mławie - z kredytu Powyższe uzasadnia podjecie uchwały w tym przedmiocie.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-07-08 11:21
Uchwała Nr XVII/116/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie wyrażenia woli zachowania statusu publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1. 1. W związku z ubieganiem się przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie o dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego programu „ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mławie o Oddział Ratownictwa Medycznego” wraz z zakupem tomografu komputerowego, niniejszym oświadcza się, iż cel Projektu zgodny z wnioskiem aplikacyjnym zostanie zachowany w ciągu 5 lat od decyzji dofinansowania ze środków funduszu europejskiego. 2. Zachowanie zgodności celu Projektu z ust. 1 polegać będzie min. na utrzymaniu statusu publicznego zakładu przez okres co najmniej 10 lat od decyzji w sprawie dofinansowania. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-07-08 11:22
Uchwała Nr XVII/117/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie. Na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego na wniosek Zarządu Powiatu, uchwala co następuje: § 1 W załączniku do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr VI/34/2003 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie, wprowadza się następującą zmianę: W § 5 ust. 9 skreśla się pkt 1,2,3. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2004r. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich U z a s a d n i e n i e uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie Uchwałą Nr XXIV/139/2000 z dnia 20 grudnia 2000 roku Rada Powiatu dokonała zmiany w Regulaminie Starostwa tworząc filie zamiejscowe Wydziału Komunikacji w gminach Radzanów, Strzegowo, Szreńsk. Utworzenie filii zamiejscowych stanowiło jedyną możliwość wykonywania zadań z zakresu komunikacji poza siedzibą Starostwa. Zgodnie bowiem z art. 80 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym po zmianie z dnia 9 czerwca 2000 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2001 roku – zadania z zakresu komunikacji należące do właściwości Starosty nie mogą być przekazywane gminom w drodze porozumienia. Filie zostały utworzone na wniosek wójtów w/w gmin i w takim systemie organizacyjnym mogą funkcjonować do czasu wdrożenia systemu POJAZD. W dniu 8 kwietnia 2004r. Minister Infrastruktury i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisali Porozumienie w sprawie współpracy przy budowie i eksploatacji systemów teleinformatycznych centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz systemów do centralnej personalizacji praw jazdy i centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych pojazdów. Elementem budowanego systemu CEPiK jest wdrożenie w organach rejestrujących systemu POJAZD, zabezpieczającego proces rejestracji pojazdów. Wdrożenie systemu POJAZD będzie zrealizowane w Starostwie do dnia 13 sierpnia 2004 r. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury w dniu 7 czerwca br. przesłało do starostw powiatowych swoje stanowisko w sprawie ewentualnego istnienia filii wydziałów komunikacji poza siedzibą starostw. Wynika z niego, że Ministerstwo Infrastruktury nie uwzględnia kosztów włączenia filii wydziałów komunikacji do ogólnopolskiego systemu. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu filii Starosta ponosi koszt zakupu i podłączenia stanowisk komputerowych w filiach oraz koszt utrzymania połączenia pomiędzy filią a siedzibą starostwa. Przewidywany koszt uruchomienia systemu w filii : Wariant I. - zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego ( wartość sprzętu nie została określona), - zapewnienie stałego łącza typu frame relay pomiędzy Starostwem a filią. Zestawienie łącza Starostwo zamawia bezpośrednio u operatora telekomunikacyjnego. Szacunkowy koszt zestawienia wynosi 2 tys. zł plus miesięczna opłata ok. 2 - 3 tys.zł. - instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania w filii – za opłatą 23 tys. zł. od jednej filii. - Tym samym tylko w 2004 roku koszt utrzymania jednej filii Wydziału Komunikacji wyniósłby około 38 tys. zł. netto plus wartość specjalistycznego sprzętu komputerowego, a w latach następnych około 36 tys. zł. netto. Wariant II z łączem komutowanym : - zapewnienie dwóch numerów telefonicznych , ( jeden numer w filii i jeden numer w siedzibie Starostwa). Koszt połączeń wraz z opłatą za abonament wyniesie ok. 1,5 tys. zł miesięcznie i zależy od czasu połączeń i wybranej taryfy. - instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania - za opłatą 13 tys.zł. - zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego ( wartość sprzętu nie została określona). W roku 2004 koszt utrzymania filii ok. 22 tys.zł netto plus wartość sprzętu komputerowego, a w latach następnych ok. 18 tys. zł. netto. W tych kosztach nie ma wynagrodzenia rocznego pracownika i kosztów delegacji pracownika filii oraz pracowników pełniących zastępstwo w czasie nieobecności pracownika filii. Przy obecnym stanie zatrudnienia w Wydziale Komunikacji oddelegowanie jednego pracownika do pracy w filii powoduje nie tylko zwiększenie kosztów ale również dezorganizację pracy w samym Wydziale. Jednak nie tylko koszty przemawiają za likwidacją filii zamiejscowych Wydziału Komunikacji. Trzeba wziąć pod uwagę ilość załatwianych spraw w Starostwie i poszczególnych filiach oraz ilość stanowisk komputerowych , które Starostwo otrzyma do dyspozycji. W roku 2003 w powiecie zarejestrowano 3488 pojazdów, a mianowicie: • Mława - 2590 rejestracji tj. 74,25%, • Strzegowo - 448 rejestracji tj. 12,84% • Szreńsk - 241 rejestracji tj. 6,91% • Radzanów - 209 rejestracji tj. 6,00% Na sprawną obsługę systemu POJAZD Ministerstwo Infrastruktury przyznało Starostwu 5 stanowisk komputerowych . Przy utrzymaniu filii zamiejscowych dla Wydziału Komunikacji, który obsługuje Mławę i 6 gmin , pozostałyby tylko dwa stanowiska komputerowe do załatwiania ok. 75% rejestracji pojazdów, natomiast filie rejestrujące łącznie ok. 25 % otrzymałyby do dyspozycji 3 stanowiska komputerowe. Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-07-08 11:23
U C H W A Ł A N R XVII/118/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działkach przy ul. Z. Morawskiej 29a w Mławie. Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 i 6, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46 z 2000r. poz. 543 z późn. zm.), oraz art. 3 i 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Rada Powiatu Mławskiego postanawia przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu Mławskiego znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Z.Morawskiej 29a w Mławie położonym na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 4008/11, 4008/9 o pow. ogólnej 0,0885 ha. § 2 Ustala się następujące zasady sprzedaży: 1. W drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne na rzecz ich najemców a/ cena lokalu i cena gruntu są równe ich wartościom określonym przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. b/ sprzedaż lokali odbywać się będzie z jednoczesnym wyodrębnieniem własności tych lokali na zasadach i w trybie określonym w ustawie o własności lokali z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej powierzchni lokalu. c/ ustala się bonifikatę w wysokości 80 % ceny lokalu. d/ Zarząd Powiatu Mławskiego może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na inny cel. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej. e/ cena sprzedaży nieruchomości jest sumą ceny lokalu ustalonej zgodnie z pkt a i c oraz ceny gruntu ustalonej zgodnie z pkt a, a także kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (koszty podziału i wyceny). f/ koszty aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi w całości nabywca. g/ zbycie lokalu uwarunkowane jest uregulowaniem należności z tytułu najmu. 2.W drodze pisemnego przetargu nieograniczonego: - lokale będące przedmiotem najmu w przypadku odmowy ich nabycia przez najemców. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich U Z A S A D N I E N I E Lokatorzy budynku mieszkalnego przy ul. Zuzanny Morawskiej 9 A złożyli do Zarządu Powiatu Mławskiego wnioski o sprzedaż na ich rzecz zajmowanych przez nich lokali. Budynek i grunt niezbędny do obsługi tego budynku stanowi własność Powiatu Mławskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1. Koszty administrowania i utrzymania w należytym stanie technicznym budynku przewyższają dochody jakie szkoła uzyskuje z wpłat czynszu. W roku 2003 dochody wyniosły 20 063,28 zł, a koszty 20 236,62 zł. Poniesione koszty pozwoliły wyłącznie na bieżące utrzymanie i wykonanie najbardziej niezbędnych prac. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Konieczna jest wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, otworów okiennych, docieplenia, wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej i centralnego ogrzewania. Na wykonanie kapitalnego remontu brak jest środków finansowych. Sprzedaż lokali na rzecz najemców stworzy możliwość wykonania remontu przez przyszłych właścicieli, a Zespołowi Szkół Nr 1 i Powiatowi Mławskiemu pozwoli zaoszczędzić środki finansowe wydawane dotychczas na administrowanie budynkiem.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-07-08 11:25
Protokół Rokowań w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-07-08 11:35

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9546
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-07-08 11:39:37