Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH WPIS PRZEDSIĘBIORCY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.
DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23 653 15 56
pokój nr 1
PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018 poz. 1990 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 poz. 1292)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2019 poz. 1000 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. z 2004r., Nr 223, poz 2264)

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. z 2006 r. nr 40 poz. 275)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:
a) dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,
b) wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku działania pełnomocnika.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1

OPŁATY:
1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Nowy wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów - 412zł.

3) O zmianę wpisu związanego z rozszerzeniem działalności gospodarczej objętej wpisem -  206zł.

4) Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zmianę danych w rejestrze (za wyjątkiem rozszerzenia działalności gospodarczej objętej wpisem) - 17 zł.

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie  nr 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471 : opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00.

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można usiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A| w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1) Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
2) Wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. 

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

Warunki jakie spełniać musi przedsiębiorca wnioskujący wpis do rejestru:

1) musi posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie może w stosunku do niego zostać otwarta likwidacja lub nie może być ogłoszona upadłość,

3) nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4) musi posiadać wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,

5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.


FORMULARZE DO POBRANIA:

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 11:57
 • zmodyfikował: Marcin Jurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-14 08:54
 • Metryka

  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2015-06-23 12:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
   data wytworzenia: 2017-06-01
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-06-01 13:55
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
   data wytworzenia: 2017-06-01
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-06-01 13:56
 • Metryka

  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-16 09:00

Metryka

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-06-23 12:12

drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12712
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-14 08:54:02