Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI:

WPIS SZKOŁY LUB PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ DO EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ POWIAT MŁAWSKI 

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Edukacji i Zdrowia

DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
 
Wydział Edukacji i Zdrowia, 
pokój 7,
tel. 23 654-36-66.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. 2021r., poz.1082 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną.

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby;
 • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego,
 • w przypadku szkoły liceum ogólnokształcącego informację czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzacej kształcenie zawodowe-możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • statut szkoły lub placówki;
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 • szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
Sekretariat
 
OPŁATY:
Nie dotyczy
 
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych powiatu mławskiego przez Starostę.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od dnia  doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szkoła może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię Kuratora Oświaty a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnieniu wymagań określonych w art.14 ust.3.
 
FORMULARZE DO POBRANIA:
Nie dotyczy

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Zawierucha
  data wytworzenia: 2011-09-24
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-26 13:45
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-24 14:01

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10044
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-24 14:01