Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI

WPIS SZKOŁY LUB PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ DO EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ POWIAT MŁAWSKI 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Edukacji i Zdrowia

DANE TELEADRESOWE

Starostwo Powiatowe, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Wydział Edukacji i Zdrowia, pokój 7, tel. +48 (23) 654 36 66, e-mail: edukacja@powiatmlawski.pl

PODSTAWA PRAWNA

Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1082 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną.

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby;
 • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego,
 • w przypadku szkoły liceum ogólnokształcącego informację czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzacej kształcenie zawodowe-możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • statut szkoły lub placówki;
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 • szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, Sekretariat

OPŁATY

Nie dotyczy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych powiatu mławskiego przez Starostę.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Szkoła może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię Kuratora Oświaty a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.

FORMULARZE DO POBRANIA

Nie dotyczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Zawierucha
  data wytworzenia: 2011-09-24
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-26 13:45
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-24 14:01

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10628
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-24 14:01:29