Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Rejestry i ewidencje

W Starostwie Powiatowym w Mławie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje.

Biuro Rady prowadzi nastepujęce rejestry

 1. Rejestr uchwał Rady Powiatu Mławskiego
 2. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego
 3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich prowadzi nastepujące rejestry i ewidencje

 1. Rejestr Zarządzeń Starosty Mławskiego
 2. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 3. Rejestr skarg i wniosków
 4. Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa
 5. Rejest zdarzeń dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa lub finansowania terroryzmu
 6. Rejestr Zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 zł netto do kwoty nieprzekraczającej 130000 zł. netto
 7. Rejestr zwolnień lekarskich
 8. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 9. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 10. Rejestr korespondencji przychodzącej
 11. Rejestr odwołań
 12. Rejestr petycji
 13. Rejestr udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego
 14. Ewidencja pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Mławie
 15. Ewidencja rzeczy przyjętych w depozyt. Księga magazynowa
 16. Ewidencja delegacji służbowych
 17. Ewidencja upoważnień pracowników przetwarzających zbiory danych osobowych
 18. Rejestr zbioru danych osobowych
 19. Ewidencja odpracowania wyjść prywatnych
 20. Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa
 21. Rejestr zdarzeń dotyczący podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Wydział Infrastruktury prowadzi następujące rejestry

 1. Rejestr decyzji administracyjnych
 2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
 3. Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
 4. Rejestr postanowień
 5. Rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części
 6. Rejestr wniosków o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części

Wydział Edukacji i Zdrowia prowadzi następujące rejestry i ewidencje

 1. Rejestr z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
 2. Rejestr decyzji w sprawie wydania zezwolenia na sprowadzanie zwłok, szczątków ludzkich z obcego państwa
 3. Rejestr szkół niepublicznych
 4. Rejestr wniosków o awans zawodowy nauczycieli
 5. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
 6. Ewidencja klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Wydział Finansowo- Budżetowy prowadzi następujące rejestry i ewidencje

 1. Rejestr podatku VAT
 2. Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 3. Ewidencja wysłanych upomnień

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi nastepujące rejestry i ewidencje

 1. Rejestr cen i wartości nieruchomości
 2. Rejestr wydanych poświadczeń o zakwalifikowaniu drzew do wyrębu
 3. Ewidencja gruntów i budynków
 4. Księga ewidencji robót geodezyjnych

Wydział Rolnictwa i Środowiska prowadzi następujące rejestry

 1. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 2. Rejestr sprzętu służącego do połowu ryb
 3. Rejestr kart wedkarskich
 4. Rejestr zaświadczeń o wpisie do rejestru płazów, gadów, ptaków lub ssaków

Wydział Komunikacji prowadzi następujące rejestry i ewidencje

 1. Rejestr legitymacji instruktora nauki jazdy
 2. Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe
 3. Rejestr wniosków i i wydanych licencji - transport rzeczy
 4. Rejestr wniosków i wydanych licencji - przewóz osób
 5. Ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego.
 6. Ewidencja ośrodków szkolenia kierowców
 7. Ewidencja stacji kontroli pojazdów

Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Mławie odbywa się na podstawie

 1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r., poz. 164 ze zm.)
 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakąłdowych (Dz. U. z 2011r., nr 14, poz. 67 ze zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwow państwowych i brakowania dokumentacji nearchiwalnej (Dz. U. z 2019r., poz. 246)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ślesicka
  data wytworzenia: 2016-11-22
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 13:28
 • zmodyfikował: Agnieszka Ślesicka - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-19 14:07

drukuj całą stronę

Opis strony

Nina Olko-Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, (23)654 29 02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16832
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-19 14:07:31