Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu dokumentów finansowych przedstawionych przez Dyrektora SP ZOZ na które składają się : 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 rok, 2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r. 3. informacja dodatkowa zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Zgodnie z zapisem art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości ( Dz. U z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm. ) roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie podlega zatwierdzeniu przez organ założycielski, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Zgodnie z umową biegły rewident dokonał rocznego badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Mławie na które składają się: 1. bilans jednostki 2. rachunek zysków i strat 3. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Raport z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2003r. oraz Opinia Biegłego Rewidenta dla Starostwa Powiatowego w Mławie zostały przekazane w terminie określonym umową tj. do 30 kwietnia 2004r. Sprawozdanie finansowe SPZOZ w Mławie uzyskało w dniu 11.05.2004r. pozytywną opinię Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-06-08 12:33
Uchwała Nr XVI/105/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup analizatora biochemicznego. Na postawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XX/116/2000 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 6 lipca 2000r. w sprawie zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1. 1. Wyraża się zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup analizatora biochemicznego, którego wartość wynosi 176 900,09 zł. 2. Środki na zakup analizatora pochodzą z budżetu powiatu oraz budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenie zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup analizatora biochemicznego. W dniu 17 maja 2004r. Dyrektor SPZOZ w Mławie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup analizatora biochemicznego do laboratorium szpitalnego. Obecnie pracujące urządzenie jest już bardzo wysłużone i podlegało wielokrotnie naprawom serwisowym. Dotychczasowy analizator działający w laboratorium to model do którego nie można w chwili obecnej dokupić wyeksploatowanych części. W opinii serwisu nie nadaje się on do ponownego reaktywowania. Awarie powyższego analizatora są coraz częstsze co w efekcie grozi zaprzestaniem wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych – tak dla oddziałów szpitala jaki i korzystających z badań niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej naszego powiatu - oraz koniecznością wykonywania ich w innej jednostce, co spowoduje zwiększenie kosztów tych badań. Zakup analizatora biochemicznego znajduje się w wykazie zadań remontowych i inwestycyjnych w przyjętym przez Zarząd Powiatu Mławskiego Planie Rzeczowo – Finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na rok 2004. Ponieważ w budżecie Powiatu na rok 2004 przeznaczona jest kwota w wysokości 100 000 zł. dla SPZOZ w Mławie na zadania inwestycyjne podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-06-08 12:34
UCHWAŁA NR XVI/106/2004 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 28 maja 2004r w sprawie: zasad udzielania stypendium socjalnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Na podstawie art.12 ust.10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592, z późn.zm.) oraz art.91 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329, z późn. zm.),Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1 Uchwala się, stanowiące załącznik do uchwały, zasady udzielania stypendium socjalnego szczególnie uzdolnionym uczniom publicznych szkół ponadgimnazjalnych, będących w trudnej sytuacji materialnej. § 2 Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Zarząd Powiatu. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/2004r Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2004r Zasady udzielania stypendium socjalnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. § 1 1. Głównym celem niniejszych zasad jest wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży. 2. Środkiem wykonania powyższego celu jest przyjęcie do realizacji wydzielonego zadania w budżecie powiatu . 3. Środki na powyższe zadanie składają się ze środków finansowych określonych corocznie w budżecie powiatu oraz ze środków pozabudżetowych pochodzących od innych fundatorów. § 2 Stypendium socjalne dla szczególnie uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie powiatu mławskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej może być przyznane uczniowi, spełniającemu łącznie niżej podane warunki: 1. wykazującemu szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy czy umiejętności, oraz uzyskującemu wysokie osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych , na etapach wyższych niż powiatowe. 2. osiągającemu w wyniku klasyfikacji średniorocznej i końcoworocznej średnią ocen minimum 4,0 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 3. znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej przez co rozumie się występowanie w rodzinie średniego dochodu na jednego członka rodziny nie przekraczającego dochodu uprawniającego do świadczenia z pomocy społecznej.. § 3 Stypendium przyznaje się dwa razy w roku , w miesiącach : luty, wrzesień każdego roku. § 4 1. Kandydata do stypendium typuje szkolna komisja do spraw pomocy materialnej, na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów, wychowawcy, pedagoga szkolnego, opiekuna klubu sportowego lub kierownika placówki kulturalnej w formie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji półrocznej i rocznej. 2. Uchwałę komisji zatwierdza Dyrektor szkoły, a następnie w nie przekraczalnych terminach do 10 lutego oraz 10 lipca występuje z wnioskiem (załącznik nr 2) do organu prowadzącego o przyznanie stypendium socjalnego dla wskazanego w uchwale ucznia. 3 Do wniosku należy dołączyć dokumenty: - potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia, - wykaz ocen klasyfikacji średniorocznej lub kserokopię świadectwa, - zaświadczenia potwierdzające dochód rodziny, - dokumenty potwierdzające skład osobowy rodziny § 5 1. Zarząd Powiatu Mławskiego decyduje o przyznaniu wnioskowanemu uczniowi stypendium w ramach środków finansowych, zgromadzonych na realizację tego zadania. 2. Od decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu nie przysługuje odwołanie. 3. Stypendium ustalana jest każdorazowo w wysokości nie przekraczającej 1-3 krotności najniższego zasiłku rodzinnego. 4. Stypendium socjalne wypłaca się co miesiąc. Wypłaty dokonuje szkoła do której uczęszcza stypendysta , najpóźniej do 10 dnia , każdego miesiąca § 6 Utrata lub zawieszenie stypendium następuje w sytuacji, gdy w okresie pobierania stypendium uczeń przestał spełniać chociażby jeden z warunków określonych w § 2 o czym dyrektor szkoły informuje organ prowadzący. § 7 Zmian w zasadach udzielania stypendium dokonuje się w trybie właściwym do ich udzielania . Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2004r Pieczątka szkoły Mława, dnia ........................................ ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO Wniosek W związku z Uchwałą Nr ...............Rady Powiatu Mławskiego z dnia .................................. w sprawie zasad udzielania stypendium socjalnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z Uchwałą Nr ............ szkolnej Komisji do spraw Pomocy materialnej przy ................................................................................................................................ (nazwa szkoły) w sprawie .............................................................................................................. wnioskuję o przyznanie stypendium dla ucznia kl. ......................................... .................................................................................................................................. (imię i nazwisko ucznia) na okres od ..................... do ............................................. ..................................................... (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) Załączniki: 1. Uchwała szkolnej komisji ds. pomocy materialnej 2. Dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia 3. Wykaz ocen klasyfikacji średniorocznej lub kserokopia świadectwa 4. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny ucznia 5. Dokumenty potwierdzające skład osobowy rodziny

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-06-08 12:41
Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ oraz art. 48 ust. l pkt 2, art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r, Nr 15, poz. 148 z póź. zm./ Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: §1 Zaciąga się długoterminową pożyczkę w wysokości 95.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn.” Wymiana okien , witryn i drzwi zewnętrznych w budynku Bursy Szkolnej w Mławie przy ul. Lelewela 5”. §2 Spłata rat pożyczki następować będzie w latach 2005- 2008 zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla in blanco łącznie z odsetkami i innymi należnościami związanymi z pożyczką. §4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 95.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Wymiana okien, drzwi, i witryn zewnętrznych w budynku Bursy Szkolnej w Mławie”. Zadanie powyższe przyjęte do realizacji w budżecie powiatu mławskiego jako zadanie poprawiające wartość użytkową placówki oświatowej zostało wstępnie zakwalifikowane do finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Po dokonanym przetargu wartość brutto tego zadania została określona na poziomie 102.273,90 zł. W obecnej chwili brak jest jeszcze rozstrzygnięcia przetargowego na wyłonienie inspektora nadzoru. Do wyliczenia zatem kosztu inspektora nadzoru przyjęto umowny wskaźnik 2,4%, co daje kwotę 2.414 zł. Łączny zatem koszt stanowi planowaną wartość w kwocie brutto 104.687,90 zł. Planuje się sfinansowanie tego zadania z następujących źródeł: 1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 90% wartości zadania brutto , tj. kwota 95.000 zł. 2. Udział własny przy udzieleniu pożyczki w wysokości 10% , tj. 9.688 zł finansowany z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana do zaciągnięcia pożyczka zostanie spłacona w czterech równych ratach po 23.750 zł z możliwością umorzenia 50% jej wysokości. Planowane odsetki od udzielonej pożyczki zostały wyliczone w oparciu o stopę odsetkową roczną 4% przy uwzględnieniu spłat rat pożyczki na koniec każdego roku obrotowego poczynając od roku 2005. W roku 2004 zostały wyliczone począwszy od miesiąca sierpnia bieżącego roku. Koszt obsługi pożyczki za cały okres realizacji kredytowania stanowić będzie kwotę 11.273 zł, łącznie z kosztem opłaty wekslowej. Koszt obsługi pożyczki w roku bieżącym jest uwzględniony w budżecie powiatu w obsłudze długu publicznego. Wymiana okien, drzwi i witryn zewnętrznych zdecydowanie podniesie standard użytkowy budynku a przede wszystkim zmniejszy koszty zużycia ciepła w placówce oświatowej. Zaciągnięcie kwoty 157.000 zł uznaje się zatem za działanie celowe i zasadne.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-06-08 12:44
Uchwała Nr XVI/109/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ oraz art. 48 ust. l pkt 2, art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r, Nr 15, poz. 148 z póź. zm./ Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: §1 Zaciąga się długoterminową pożyczkę w wysokości 157.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn.” Wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym – internacie Zespołu Szkół nr 1 w Mławie”. §2 Spłata rat pożyczki następować będzie w latach 2005- 2008 zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla in blanco łącznie z odsetkami i innymi należnościami związanymi z pożyczką. §4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 157.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym- internacie Zespołu Szkół nr 1 w Mławie”. Zadanie powyższe przyjęte do realizacji jest wycinkiem realizacji zadania oświatowego zapisanego w budżecie pierwotnie jako zadanie pn.” Remont budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 w Mławie”. Po dokonanym przetargu wartość brutto tego zadania została określona na poziomie 557.017,05 zł. W obecnej chwili brak jest jeszcze rozstrzygnięcia przetargowego na wyłonienie inspektora nadzoru. Do wyliczenia zatem kosztu inspektora nadzoru przyjęto umowny wskaźnik 2,4%, co daje kwotę 13.368 zł. Łączny zatem koszt stanowi planowaną wartość w kwocie brutto 570.385 zł, a wartość wydzielonego zadania stanowi w tym kwotę 174.304 zł. Planuje się sfinansowanie tego zadania z następujących źródeł: 1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 90% wartości zadania brutto , tj. kwota 157.000 zł. Pożyczka ta zostanie zrealizowana na wskazany wycinkowo przedmiot finansowania w ramach tego zadania czyli „Wymianę stolarki okiennej w budynku szkolnym- internacie Zespołu Szkół nr 1 w Mławie”. 2. Udział własny przy udzieleniu pożyczki w wysokości 10% , tj 17.304 zł finansowany z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 3. Planowany udział z 1% rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 198.041 zł. 4. Planowany udział ze środków pochodzących z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 198.040 zł. Planowana do zaciągnięcia pożyczka zostanie spłacona w czterech równych ratach po 39.250 zł z możliwością umorzenia 50% jej wysokości. Planowane odsetki od udzielonej pożyczki zostały wyliczone w oparciu o stopę odsetkową roczną 4% przy uwzględnieniu spłat rat pożyczki na koniec każdego roku obrotowego poczynając od roku 2005. W roku 2004 odsetki zostały wyliczone począwszy od miesiąca sierpnia bieżącego roku. Koszt obsługi pożyczki za cały okres realizacji kredytowania stanowić będzie kwotę 18.750 zł, łącznie z kosztem opłaty wekslowej. Koszt obsługi pożyczki w roku bieżącym jest uwzględniony w budżecie powiatu w obsłudze długu publicznego. Zaciągnięcie powyższej pożyczki zmniejszy planowany do zaciągnięcia pierwotnie kredyt , co w konsekwencji zmniejszy koszty obsługi długu publicznego oraz poprawi wskaźnik zadłużenia powiatu. Zaciągnięcie kwoty 157.000 zł uznaje się za działanie celowe i zasadne.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-06-08 12:45
UCHWAŁA Nr XVI/110/04 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2004r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) w związku z § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Mławskiego (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2003 roku Nr 113, poz. 2768) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 W uchwale Nr II/7/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie określenia składów osobowych Komisji Rady Powiatu Mławskiego w § 2 ust. 5 punkt 4 otrzymuje brzmienie – „4. Pan Marek Jaskulski”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-06-08 12:46
UCHWAŁA Nr XVI/111/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mławie Na podstawie przepisu art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu skarg Pani Doroty Szeligi, Pani Ewy Kamińskiej i Pani Aliny Kołakowskiej na Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mławie uznaje się skargę za zasadną w części, odnośnie zarzutów o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Uzasadnienia stanowiącego załącznik do uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiemu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-06-08 12:47

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12649
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-06-08 12:47:33