Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa  usługi: 
Wyda
wanie decyzji - zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.                                                                               

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 10 II piętro
ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A
06-500 Mława
tel. (023) 655-29-04
e-mail: srodowisko@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:
art. 41 ust. 1 art. 42 ust. 2 i art. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

5. Wymagane dokumenty:
wniosek (art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach)
dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną oraz NIP, REGON lub KRS.  Zgodnie z art. 42 ust. 4 i ust. 4a-4e do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana, dokument potwierdzajacy prawo własności  lub prawo użytkowania wieczystego terenu, operat przeciwpożarowy  uzgodniony postanowieniem Komendanta Powiatowego PSP. oraz zaświadczenia o niekaralnosci wnioskodawcy  i oświdczenia, o których mowa w art. 42 ust 3a, 3b). załącza sie również dokument potwierdzający zbezpieczenie roszczeń może on być w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej (art. 48a).

6. Miejsce złożenia dokumentów: 
Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat) lub przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A pok. nr 10 II pietro

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. III pkt 44 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 1923) opłata wynosi: 616,0 zł na wykonywanie działalności gospodarczej; 82,00 zł pozostałe.
Opłatę należy uiścić:
1) w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie  przy ul Stanisława Wyspiańskiego 8A gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475
3) w kasie Santander bank Polska S. A. w Mławie
4) w kasie Urzędu Miasta  Mława przy ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.  

8. Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 1923 ze zm.).  

12. Formularze do pobrania:
Brak.

 

 

drukuj (Zezwolenie na przetwarzanie odpadów)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
    data wytworzenia: 2017-01-11
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2017-01-10 11:59
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 10:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5207
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 10:01:28