Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych realizuje zadania: 

 1. z zakresu zarządzania kryzysowego:
  1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
  2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
   1. opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
   2. realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
   3. wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
   4. zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;
  3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
  4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
  5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  6. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
  7. obsługi administracyjnej i współdziałania z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 2. z zakresu spraw obronnych:
  1. opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;
  2. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowania szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;
  3. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych;
  4. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
  5. opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa na czas wojny oraz projektu zarządzenia starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie;
  6. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
  7. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;
  8. realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;
  9. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
  10. reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i w czasie wojny;
  11. przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu;
  12. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;
  13. prowadzenie kancelarii niejawnej.
 3. z zakresu obrony cywilnej:
  1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
  2. opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej;
  3. opracowywanie i uzgadnianie planów działania, planów zasadniczych przedsięwzięć i planów kontroli;
  4. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
  5. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
  6. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
  7. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
  8. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
  9. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
  10. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
  11. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
  12. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
  13. inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej;
  14. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
  15. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;
  16. opracowywanie informacji dla wojewody dotyczących realizowanych zadań.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Dobrosielski
  data wytworzenia: 2011-03-24
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-03-24 10:04
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-14 09:43

Opis strony

Tomasz Dobrosielski, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel. 23 655 29 08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9632
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-14 09:43:51