Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XV/99/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Na podstawie przepisów art. 194 ust 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 i z 2004r. Nr 25 poz. 219) w związku z uchwałą Nr XIV/87/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Henryka Rosmana stwierdza się wstąpienie na jego miejsce Pana Marka Jaskulskiego – kandydata w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 2- Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej tj. kandydata z tej samej listy, który w wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 i z 2004r. Nr 25 poz. 219). § 2 Uchwałę należy doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-06-08 12:11
Uchwała Nr XV/100/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z wykonania budżetu powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) i art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zm.), Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2003 rok udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-06-08 12:13
UCHWAŁA Nr XV/101/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie: stopniowej likwidacji Technikum Zawodowego Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie Na podstawie art. 2c ust 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999r Nr 12 poz. 96 z póź. zm.) i art. 59 ust 1 i 2 w związku z art. 5c, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/92/2004 z dnia 26 lutego 2004r w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie, Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 1. Z dniem 1.09.2004r przystępuje się do stopniowej likwidacji Technikum Zawodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie. 2. Stopniowa likwidacja polega na niedokonywaniu naboru do klasy I Technikum Zawodowego w latach szkolnych 2004/2005 do 2005/2006r. 3. Likwidacja zakończy się z dniem 31 sierpnia 2006r § 2 Uczniowie będący w dniu 1 września 2004 uczniami klasy drugiej i trzeciej Technikum Zawodowego realizują obowiązek szkolny w tej szkole do czasu zakończenia pełnego cyklu kształcenia. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-06-08 12:15
Uchwała Nr XV/103/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania. Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm. ) oraz art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1. 1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mławskiemu algorytmem na rok 2004 w kwocie ogółem 554 904 zł. przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości 320 088 zł. oraz na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości 234 816 zł. 2. Zadania realizowane w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej określa załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-06-08 12:18

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8612
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-06-08 12:18:22