Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr III/11/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku. w sprawie zmian w zasadach umarzania wierzytelności Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zm. ) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do Uchwały Nr XII/66/99 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 października 1999r. stanowiącego szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, wprowadza się następującą zmianę: w § 9 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „ 2a Zarząd Powiatu Mławskiego może udzielić kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu posiadających osobowość prawną, pełnomocnictwa do umarzania należności stanowiących dochody powiatu i ich wierzytelności oraz do udzielania ulg w ich spłacaniu na zasadach określonych w uchwale, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza dwukrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-01 08:36
Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku. w sprawie zmiany w samorządowym programie na rzecz osób niepełnosprawnych. Na podstawie przepisu art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm. ) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1. L. p. Rodzaj zadania Treść zadania Przewidywanakwota ogółem Realizator i termin realizacji Źródła finansowania 5. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej Likwidacja barier architektonicznych w budynku adaptowanym na Dom Pomocy Społecznej w Bogurzynie: - zakup i montaż windy osobowej dla niepełnosprawnych 82 792,50 zł.netto88 795.98 zł. brutto Powiat Mławski2003r.Powiat Mławski – 48 587,98 zł. kredytPFRON – 40 000 zł. W załączniku do uchwały Nr XXIII/132/2000 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 17 listopada 2000r. w sprawie projektu samorządowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „ Osoba niepełnosprawna w społeczeństwie” datę w tytule programu „ 2002” zastępuje się datą „ 2003” oraz dodaje się piąte zadanie w brzmieniu jak niżej: § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-01 08:50
UCHWAŁA Nr III/15/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminami powiatu mławskiego na przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 ze zmianami) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 1Wyraża się zgodę na przejęcie przez Powiat Mławski zadań z zakresu obowiązku Gmin Powiatu Mławskiego zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z ich terenu, podlegających obowiązkowi szkolnemu – transportu i opieki z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie i z powrotem. 2.Zadania z ust. 1 dotyczą gmin: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo. § 2 Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu Mławskiego z Zarządami Gmin porozumień określających zasady organizacji i finansowanie zadań o których mowa w § 1. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-01 08:44
Uchwała Nr III/18/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku. w spawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. Na podstawie przepisu art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządach powiatowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 709) – Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Radnym Powiatu Mławskiego przysługują diety w następujących wysokościach: 1Przewodniczący Rady Powiatu – miesięczna dieta w wysokości 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu. 2.Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – miesięczna dieta w wysokości 75% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ukształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110 poz. 1255 ze zm.) 3.Członek Zarządu Powiatu – miesięczna dieta w wysokości 100% kwoty bazowej z pkt 2 niniejszego paragrafu uchwały. 4.Przewodniczący Komisji Rady – 15% kwoty bazowej z pkt 2 niniejszego paragrafu uchwały. 5.Radnym – 15% kwoty bazowej z pkt 2 uchwały za udział z Sesji Rady Powiatu oraz 10% kwoty bazowej za posiedzenia Komisji. 6.Radnym, którym przyznano diety miesięczne (pkt 1, pkt 2 i 3 paragrafu 1 uchwały) nie przysługują oddzielnie diety za udział w posiedzeniach Sesji, Zarządu i Komisji. § 2 1.Radnym przysługuje zwrot kosztów służbowych na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym powiatu (Dz. U. Nr 66 poz. 779). 2.Przewodniczącemu Rady Powiatu termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia podróży służbowej określa Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Barbara Gutowska. 3.kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. 4.Wypłata dokonana zostanie na podstawie pisemnego oświadczenia radnego o używaniu pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. § 3 Traci moc uchwała Nr IV/15/99 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 stycznia 1999 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz uchwała Nr XXII/126/2000 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zmiany zasad kosztów podróży służbowych dla radnych. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01.01.2003 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-01 08:48

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10783
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:27