Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

3. DANE TELEADRESOWE/ JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13, II piętro, pok. nr 25

4. PODSTAWA PRAWNA:

Art 9 ust., art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ Starosta składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:

 1. charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
 2. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
 3. propozycje rozwiązań zamiennych;
 4. pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
 5. w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.
 6. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

 

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie tj. Mława, ul. Reymonta 6 (tel. nr 23 655 29 13, 23 654 33 11), II piętro, pokój nr 25.

7. OPŁATY:

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zmianami).

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie w godz. 8:00 do 14:00

2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88109025900000000150139475

 

8. TERMIN WYSŁANIA WNIOSKÓW DO MINISTRA:

Do 30 dni.

9. FORMA ZAŁATWIENIA

Właściwy organ, Starosta po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejsze postanowienie nie  przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.

11. DODATKOWE INFORMACJE: brak

12.FORMULARZE DO POBRANIA: brak

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-11-22 12:32
 • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 14:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-29 14:17