Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Regulaminy i załączniki

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2005-11-24 13:01
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-12 10:06
Uczniowie

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2005-11-24 14:37
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-24 14:37
dodatkowe informacje

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2006-01-13 14:41
Program stypendialny w ramach Działania 2.2 ZPORR
Stypendia dla uczniów i studentów na rok 2006-2007
Regulaminy i wnioski

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2006-06-27 09:54
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2006-06-27 09:54
Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r

"Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Podstawowym założeniem programu jest stworzenie warunków do rozwoju systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kierowanych do uczniów wszystkich typów szkół, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z problemami wychowawczymi, przejawiającymi problemy w nauce, zagrożonych zaprzestaniem realizacji obowiązku nauki oraz zakończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia, pochodzących z terenów wiejskich.

Starostwo Powiatowe w Mławie przystąpiło do konkursu i otrzymało dofinansowanie na realizację Mławskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r p.n."Nauczanie poprzez działanie-zajecia pozalekcyjne szansą na pogłebianie wiedzy i rozwoju talentów".

Program będzie realizowny przez uczniów z terenu powiatu młaskiego uczących się w szkołach: I LO, ZS nr1, ZS nr2, ZS nr3, ZS nr4, OSzW w Mławie.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Mławie wniosku o dofinansowanie zajeć pozalekcyjnych wraz z preliminarzem kosztów i programem zajeć. Zadania powinny być realizowane od 01.09.07 do 14.12.2007r.

Wnioski należy złożyć do dnia 24 sierpnia 2007r w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie.

Uruchomienie środków nastąpi po zatwierdzeniu wniosku.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2007-06-27 10:08
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-27 10:34
wniosek

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2007-06-27 10:18
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-27 10:19
Program

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2007-06-27 10:10
Stypendia z ZPORR

W roku szkolnym 2008/09 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie będzie stypendiów jak w latach ubiegłych o charakterze socjalnym. Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 31 marca 2008 przyjął Uchwałą Regulamin  przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego -Kapitał Ludzki 2007-2013.

Szczegółowych informacji dotyczących stypendiów można uzyskać na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2008-05-12 11:16
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-12 11:21
Regulamin

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2008-05-12 11:41
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-12 11:45
STYPENDIA Z ANR

Rządowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006r w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej(Dz.U.Nr73, poz.502);

 - rodzice lub dorośli uczniowie powinni złożyć wniosek do 22 maja br.

Wnioski składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zawiadomienie, decyzję lub inny dokument potwierdzający przyznanie stypendium przez ANR na conajmniej 2005r.
 • oświadczenie o wysokości dochodów rodziny ucznia pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, z ostatnich 3 miesięcy.

Pomoc, w formie stypendium, na wyrównywanie szans edukacyjnych może być przyznana jedynie uczniom uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, którym do 31 grudnia 2004r przyznano stypendium Agencji Nieruchomości Rolnych, co najmniej na rok 2005.

Stypendnium przysługuje uczniom pochchodzącym z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 532zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściwego ośrodka pomocy społecznej, stypendium może zostać przyznane uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę przekracza tę kwotę.

Stypendium przysługuje uczniom zamieszkującym na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys.mieszkańców.

Program będzie finansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie  Narodowego Programu stypendialnego, przewidzianej do dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki.

Zasady udzielania stypendium

 1. Stypendium jest przyznawane na okres do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do czerwca 2008r.
 2. Wysokość stypendium - 200zł miesięcznie, z tym że stypendium może być udzielane w okresach innych niż miesięczne, ale jego wartość nie może przekroczyć łącznie 2 tys.zł w danym roku szkolnym.
 3. Stypendia za okres od września 2005r do czerwca 2006r zostaną zrealizowane nie póżniej niż do dnia 23 czerwca 2006r w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.
 4. Łączny okres udzielania stypendium uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej nie może przekraczać terminu określonego w zawiadomieniu, decyzji lub innym dokumencie potwierdzajacym przyznanie stypendium Agencji Nieruchomości Rolnych.
 5. Każdego roku, nie później niż do dnia 10 września , uczeń otrzymujacy stypendium składa w szkole oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o spełnianiu warunków uprawniających do otrzymania stypendium.
 6. Stypendium jest przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych z edukacją w szczególności;
 • wyżywienia w stołówce szkolnej,specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu, bursy lub stołówce prowadzonej przez innny podmiot;
 • zakwaterowania w internacie, bursie lub kwaterze prywatnej;
 • dojazdów do szkoły;
 • zakupu podręczników i pomocy szkolnych;
 • zakupu niezbędnej odzieży i obuwia;
 • nauki języków obcych i innych zajęć edukacyjnych, realizowanych w szkole i poza szkołą oraz wycieczek szkolnych.

7. Stypendium może być udzielane w formie;

 • bezpośredniego pokrycia wydatków związanych z edukacją lub
 • pieniężnej, po udokumentowaniu poniesionych wydatków związanych z edukacją.

8.  W ramach stypendium uczeń może również otrzymać kwotę pieniężną do własnej dyspozycji w formie kieszokowego - maksymalnie do wysokości 50 zł miesięcznie.

9. Stypendium wstrzymuje się lub cofa, gdy uczeń:

 • powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych lub losowych;
 • został skreślony z listy uczniów;
 • nie przedstawił oświadczenia o dochodach rodziny, pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o zamieszkiwaniu na terenie wiejskim lub w mieście do 20tys. mieszkańców;
 • przestał spełniać warunki uprawniające do otrzymania stypendium.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Zawierucha
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2006-06-02 11:05
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-12 12:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6950
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-08-12 12:52:23