Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Starosta Mławski

Jerzy Ryszard Rakowski

Dane kontaktowe:

Wicestarosta

Krystyna Zając

Dane kontaktowe:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2007-09-12
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-25 09:30
 • zmodyfikował: Joanna Marcinkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-14 10:19

Zakres działania Starosty i Wicestarosty

Starosta

Do zakresu działania Starosty jako kierownika Starostwa należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Zarządu i Starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Starostwa,
 3. wykonywanie wobec kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych zadań z zakresu prawa pracy,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży,
 5. kształtowanie polityki kadrowej Starostwa,
 6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa i organizowanie ich wzajemnej współpracy,
 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 9. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa,
 10. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla Starosty,
 11. upoważnienie Wicestarosty, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. udzielanie pełnomocnictw do załatwiania spraw prowadzonych przez Starostwo,
 13. powierzanie pracownikom określonych zadań,
 14. sporządzanie testamentu alograficznego,
 15. poświadczenie podpisu osoby składającej podpis w imieniu i na życzenie osoby nie mogącej pisać lecz mogącej czytać,
 16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
 17. przedkładanie wojewodzie uchwał rady powiatu,
 18. przedkładanie regionalnej izbie obrachunkowej uchwał objętych nadzorem izby.

Starosta kieruje wykonywaniem zadań obronnych powiatu, wykonuje zadania wynikające z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, a w czasie stanu klęski żywiołowej kieruje działaniami prowadzonymi na obszarze powiatu w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

Starosta zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Pod bezpośrednim nadzorem Starosty pozostają jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże oraz następujące komórki organizacyjne Starostwa:

 1. Zespół Radców Prawnych,
 2. Wydział Finansowo-Budżetowy,
 3. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
 4. Biuro Rady Powiatu,
 5. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
 6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 7. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 8. Inspektor Ochrony Danych,
 9. Samodzielne Stanowisko Pracy – służba BHP,
 10. Audytor wewnętrzny.

Starosta sprawuje nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie.

W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu – Starosta jest organem pierwszej instancji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wicestarosta

Wicestarosta wykonuje czynności w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Starostę oraz sprawuje funkcje nadzorcz nad realizacją określonych zadań powiatu.

 1. Pod bezpośrednim nadzorem Wicestarosty pozostaje:
  1. Wydział Komunikacji,
  2. Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska,
  3. Wydział Edukacji i Zdrowia,
  4. jednostki organizacyjne powiatu prowadzące działalność w zakresie edukacji, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia i pomocy społecznej,
  5. nadzór nad współpracą z organizacjami pozarządowymi.
 2. Zakres funkcji nadzorczej Wicestarosty ustala Starosta w drodze zarządzenia.
 3. Wicestarosta podejmuje czynności kierownika Starostwa w czasie nieobecności Starosty lub w razie wynikających z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Starostę.

drukuj (Zakres działania Starosty i Wicestarosty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2022-09-22
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-22 11:06
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 11:18

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30137
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-22 11:18:14