Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Dział Rolnictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Mławie
ul.Reymonta 6, 06-500 Mława
pokój nr. 1, parter

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska - Wojciech Franciszek Krajewski
tel. 23 655 29 05

Dział Rolnictwa i Środowiska
tel. 23 655 29 04


 

Dział Rolnictwa i Środowiska realizuje zadania:

wynikające z następujących ustaw: Prawo ochrony środowiska. Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo łowieckie, o lasach, o ochronie przyrody, o odpadach, o odpadach wydobywczych, o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  o rybactwie śródlądowym, o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, a w szczególności:

  1. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza izintegrowanych;
  2. przyjmowanie zgłoszeń od prowadzących instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
  3. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia przekroczeń;
  4. wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzącego instalację, w której stwierdzono okoliczności wskazujące na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
  5. wydawanie decyzji nakładających obowiązki ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego na podmioty korzystające ze środowiska, które negatywnie wpływają na środowisko;
  6. wygaszanie, cofanie lub ograniczanie wydawanych pozwoleń i zezwoleń bez odszkodowania lub za odszkodowaniem;
  7. zatwierdzenie w drodze decyzji statutu spółki wodnej;
  8. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych nie zrzeszonych w związek spółek wodnych;
  9. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeżeli są spełnione jednocześnie następujące wymagania:

a) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą, nie przekracza 2 ha,

b) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20,000 m³,

c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;

10. zatwierdzanie w drodze decyzji projektów prac geologicznych i hydrogeologicznych;

11. zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji geologicznej złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej;

12. ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej dla przedsiębiorcy, który nie złożył wymaganej przez przepisy informacji lub  nie dokonał wpłaty opłaty eksploatacyjnej w  ustawowym terminie;

13. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych i ustalanie czynszu dzierżawnego;

14. wydawanie zezwoleń na posiadanie chartów i ich mieszańców;

15. wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie  w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała;

16. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

17. zlecanie sporządzenia i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu;

18. cechowanie drewna;

19. wydawanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntu z leśnego na rolny;

20. wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;

21. wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela;

22. ocena udatności upraw leśnych ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i ich przekwalifikowanie w ewidencji geodezyjnej na leśne;

23. realizacja działań wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia – kontynuacja zalesień  za ekwiwalent (zalesienia 2002-2003);

24. wydawanie zezwoleń na usunięcie  drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy w tym naliczanie opłat oraz nakładanie kar za nielegalne  usunięcie drzew lub krzewów;

25. prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych ;

26. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

27. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie   odpadów;

28. wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;

29. wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi;

30. wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

31. wydawanie decyzji administracyjnych na uczestnictwo w systemie handlu emisjami dla  przedsiębiorców, których instalacje są objęte tym systemem;

32. rozpatrywanie wniosków i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Wydziału Rolnictwa i Środowiska;

33. prowadzanie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, które wydano na podstawie przepisów z zakresu  ochrony środowiska;

34. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia scalania, wymiany lub podziału gruntów;

35. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

36. rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;

37. ograniczanie lub zakazywanie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych ciekach lub zbiornikach wodnych jeżeli jest to konieczne;

38. prowadzenie spraw związanych z utworzoną Społeczną Strażą Rybacką;

39. współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Sanitarną , Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

40. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją współpraca z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

42. współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE.;

43. współpraca z samorządem rolniczym, i instytucjami doradztwa rolniczego;

44. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi;

45. ustalenie opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2019-02-06 11:12
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-06 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5385
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-06 11:37:40