Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Formalności związane ze świadczeniami pieniężnymi dla osób mieszkających na terenie powiatu mławskiego i posiadających Kartę Polaka załatwiane są przez Mazowiecki Urząd Wojewódzkiw w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5, parter, stanowiska nr 10-11, tel. 22 695 67 70.

Wszelkie informacje, kontakt i formularze na ten temat znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/swiadczenia-pieniezne-d/swiadczenie-pieniezne-d

Całodobowa automatyczna infolinia telefoniczna pod numerem telefonu 22 695 67 70.

 

Wybrane informacje o świadczeniu z tytułu Karty Polaka:

PRZYZNANIE  ŚWIADCZENIA  PIENIĘŻNEGO  POSIADACZOWI  KARTY  POLAKA OSIEDLAJĄCEMU  SIĘ  NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
informacja dotycząca spraw załatwianych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5, parter, stanowiska nr 10 - 11 (godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek, czwartek, piątek: 08.00-15.00, środa jest dniem bez obsługi interesanta)

Wiosek o przyznanie świadczenia pieniężnego może złożyć cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej,
w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka (art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy
o cudzoziemcach).

Świadczenie pieniężne przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce i może być przyznane na okres do 9 miesięcy.

Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka, zamierzający osiedlić się w Polsce, musi złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r. Wniosek składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć wraz z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.Wniosek składa się wyłącznie na formularzu urzędowo określonym.

Cudzoziemcowi, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed 1 stycznia 2017 r. – świadczenie pieniężne nie przysługuje.

Gdy łączna kwota wypłat świadczeń w roku budżetowym osiągnie 75% zaplanowanych wydatków z rezerwy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na ten rok, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

Cudzoziemiec, któremu zostanie przyznane świadczenie pieniężne, otrzyma decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego. W przypadku wstrzymania wypłaty świadczeń pieniężnych – cudzoziemiec otrzyma pisemną informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków. Wnioski, których rozpatrywanie zostało wstrzymane, będą rozpatrywane po ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczenia pieniężnego.

Cudzoziemiec obowiązany jest do pisemnego poinformowania urzędu o każdej zmianie adresu zamieszkania.

Cudzoziemiec zamieszkały na terenie powiatu mlawskiego otrzymuje wypłatę świadczenia pieniężnego w formie gotówkowej w kasie pod adresem:

Starostwa Powiatowego w Mławie
ul.Reymonta 6, na parterze
06-500 Mława

a w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego nie obejmuje członków najbliższej rodziny, cudzoziemiec składa:

 

 1. Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami; 
 2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania).

W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje członków najbliższej rodziny przebywającej z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, cudzoziemiec składa:

 1. Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami;
 2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość każdego członka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków najbliższej rodziny wskazujące na zawarcie związku małżeńskiego z wnioskodawcą lub określające stopień pokrewieństwa, tj. akt małżeństwa, akty urodzenia;
 5. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania);
 6. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie członków najbliższej rodziny razem
  z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania)

 

FORMA DOKUMENTÓW:

 1. Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub konsula.
 3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4. W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć osobiście w Urzędzie lub przesłać pocztą:

 

 1. < > wniosek można złożyć:

  w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5, parter, stanowiska nr 10 - 11 (godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek, czwartek, piątek: 08.00 - 15.00, środa jest dniem bez obsługi interesanta)

 2. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,
  Radom, ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 261 (godziny przyjęć: poniedziałek: 08.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.30)

  wraz z wnioskiem o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretny dzień i godzinę w siedzibie Wydziału lub w Delegaturze w Radomiu, dzwoniąc pod numer telefonu 22 695 67 71 lub wysyłając e-mail na adres: wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku),

 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie przy 
  ul. 17 Stycznia 7, parter, pok. 10;

 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. 3 Maja 16, parter, pokój 10;

 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14;

 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15, parter, pokój 46B;

  godziny przyjęć w Delegaturach: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.30

   

 • w Biurze Podawczym
  ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko nr 8,

godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.00, środa jest dniem bez obsługi interesanta

 

 • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji
  pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój 39
  godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

Dokumenty składane w Biurze Podawczym i Punkcie Przyjmowania Korespondencji nie są weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.

 

 1. Pocztą na adres: 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

 

OPŁATY:

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego podlega opłacie skarbowej
w wysokości 10 PLN
.

Numer rachunku, na który wnosi się opłatę skarbową:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

 

 

 

 1. w zakładce Cudzoziemcy oraz Poradniku Klienta na stronie internetowej Urzędu: www.mazowieckie.pl → Dla Klienta → Cudzoziemcy → Karta Polaka;

 2. pod numerem telefonicznej - 22 695 67 70 ;

 3. formularz wniosku o przyznanie świadczeniapieniężnego można pobrać ze strony internetowej urzędu lub bezpośrednio w urzędzie;

 4. o kolejnych etapach postępowania w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego można dowiedzieć się z załączonej broszury informacyjnej;

 5. zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i śledzenia bieżących informacji.

 

Wypłaty z tytułu swiadczeń wobec osób zamieszkujacych powiat mławski dokonywane sa prezz Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Reymonta 6, 05-500 Mława

Informacja: Wydział Edukacji i Zdrowia tel. 23 655 29 12 lub Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich tel. 23 655 29 02

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: MUW Wydział Spraw Cudzodziemców
  data wytworzenia: 2017-01-12
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2017-01-12 13:20
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 14:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9273
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-07-03 14:29:03