Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

Dane teleadresowe

06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A II piętro

Dyrektor Wydziału

Dariusz Makowski - tel. +48 (23) 655 29 09

Zastępca Dyrektora - Wojciech Franciszek Krajewski, tel. +48 (23) 655 29 05

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Do zakresu działań Wydziału Infrastruktury należy prowadzenie spraw z zakresu realizacji strategii rozwoju powiatu, inwestycji, promocji, koordynacji współpracy zagranicznej oraz współpracy ze środowiskami gospodarczymi na rzecz rozwoju Powiatu, obsługa w zakresie określonym w ustawie – Prawo budowlane.

Prawo ochrony środowiska. Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo łowieckie, o lasach, o ochronie przyrody, o odpadach, o odpadach wydobywczych, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o rybactwie śródlądowym o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dział Funduszy Strukturalnych i Promocji realizuje zadania z zakresu:

 1. opracowywania koncepcji i kierunków strategii promocji powiatu,
 2. opracowywania i rozpowszechniania materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
 3. nawiązywania kontaktów oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się promocją,
 4. wspierania inicjatyw lokalnych w zakresie promocji Powiatu,
 5. współpracy i zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie promocji regionu,
 6. realizacji i koordynowania prac nad realizacją strategii rozwoju powiatu oraz tworzeniem programów rozwoju gospodarczego powiatu,
 7. opracowywania i wdrażania programu rozwoju powiatu,
 8. promowania potencjału gospodarczego i turystycznego gmin powiatu mławskiego w kraju i za granicą,
 9. podejmowania działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w powiecie,
 10. podejmowania i koordynowania działań związanych ze współpracą zagraniczną,
 11. współpracy z gminami w zakresie przygotowywania i promowania ofert inwestycyjnych oraz wspólnych programów i projektów,
 12. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań,
 13. inicjowania tworzenia oraz przystępowanie do fundacji, stowarzyszeń, związków z innymi powiatami,
 14. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych pochodzących z krajowych oraz zagranicznych programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych,
 15. analizowania na bieżąco możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym funduszy unijnych pod kątem ich wykorzystywania w realizacji inwestycji,
 16. przygotowania wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
 17. planowania, opracowywania wniosków oraz realizacji zadań w ramach kontraktów wojewódzkich i innych programów regionalnych,
 18. stałego kontaktu z przedstawicielstwem unijnych funduszy pomocowych,
 19. planowania i programowania inwestycji,
 20. opracowania wieloletnich programów inwestycyjnych ze wskazaniem źródeł finansowania.

Zadania Działu Budownictwa, Architektury i Inwestycji

 1. sprawdzania przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego:
  1. zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  2. zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno budowlanymi,
  3. kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1, pkt 1 b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
  4. wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
 2. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą – Prawo budowlane, w szczególności:
  1. udzielanie pozwoleń na budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz rozbiórkę obiektu budowlanego oraz roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
  2. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
  3. wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości,
  4. wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej wynikającej ze „spec” ustawy,
  5. przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  6. udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych po upoważnieniu właściwego rzeczowo ministra,
  7. prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do niego danych,
  8. publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przyjmowanych zgłoszeń na podstawie art. 30. ust. 5 ustawy Prawo Budowlane.
  9. bezzwłocznego przekazywania organom nadzoru budowlanego:
   1. kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
   2. kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
   3. kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
  10. bezzwłocznego przekazywania kopii decyzji administracyjnych organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków,
  11. uczestnictwa na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji w związku z tymi czynnościami,
  12. wydawania zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokalu i zaświadczeń o powierzchni użytkowej do dodatku mieszkaniowego,
  13. prowadzenia analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
  14. opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań oraz decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  15. przygotowywania wymaganej dokumentacji dla realizacji inwestycji w oparciu o ustalenia podjęte przez Zarząd,
  16. prowadzenia i nadzorowania inwestycji powiatowych,
  17. realizacji planów inwestycyjnych i remontów Starostwa,
  18. odbioru, rozliczenia oraz przekazania inwestycji do użytkowania,
  19. prowadzenia całości spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych na roboty budowlane, remontowe, dostawy i usługi – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  20. prowadzenia obsługi biurowej Komisji ds. zamówień publicznych,
  21. budowa, modernizacja i utrzymanie dróg publicznych
 3. współpraca w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
 4. prowadzenie statystyki wynikającej z ustawy Prawo budowlane.

Zadania Działu Rolnictwa i Środowiska

 1. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i zintegrowanych;
 2. przyjmowanie zgłoszeń od prowadzących instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
 3. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia przekroczeń;
 4. wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzącego instalację, w której stwierdzono okoliczności wskazujące na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
 5. wydawanie decyzji nakładających obowiązki ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego na podmioty korzystające ze środowiska, które negatywnie wpływają na środowisko;
 6. wygaszanie, cofanie lub ograniczanie wydawanych pozwoleń i zezwoleń bez odszkodowania lub za odszkodowaniem;
 7. zatwierdzenie w drodze decyzji statutu spółki wodnej;
 8. sprawowanie kontroli nad działalnością spółek wodnych;
 9. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeżeli są spełnione jednocześnie następujące wymagania:
  1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą, nie przekracza 2 ha,
  2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20,000 m³,
  3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;
 10. zatwierdzanie w drodze decyzji projektów robót geologicznych;
 11. zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji geologicznej złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej;
 12. ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej dla przedsiębiorcy, który nie złożył wymaganej przez przepisy informacji lub nie dokonał wpłaty opłaty eksploatacyjnej w ustawowym terminie;
 13. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych i ustalanie czynszu dzierżawnego;
 14. wydawanie zezwoleń na posiadanie chartów i ich mieszańców;
 15. wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała;
 16. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 17. zlecanie sporządzenia i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu;
 18. cechowanie drewna;
 19. wydawanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntu z leśnego na rolny;
 20. wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;
 21. wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela;
 22. ocena udatności upraw leśnych ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i ich przekwalifikowanie w ewidencji geodezyjnej na leśne;
 23. realizacja działań wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia – kontynuacja zalesień za ekwiwalent (zalesienia 2002-2003);
 24. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy w tym naliczanie opłat oraz nakładanie kar za nielegalne usunięcie drzew lub krzewów;
 25. prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;
 26. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
 27. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbierani odpadów;
 28. wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 29. wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi;
 30. wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 31. wydawanie decyzji administracyjnych na uczestnictwo w systemie handlu emisjami dla przedsiębiorców, których instalacje są objęte tym systemem;
 32. rozpatrywanie wniosków i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Wydziału Rolnictwa i Środowiska;
 33. prowadzanie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, które wydano na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska;
 34. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia scalania, wymiany lub podziału gruntów;
 35. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 36. rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
 37. ograniczanie lub zakazywanie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych ciekach lub zbiornikach wodnych jeżeli jest to konieczne;
 38. prowadzenie spraw związanych z utworzoną Społeczną Strażą Rybacką;
 39. współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 40. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;
 41. współpraca z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej;
 42. współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;
 43. współpraca z samorządem rolniczym i instytucjami doradztwa rolniczego;
 44. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi;
 45. ustalenie opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
 46. wydawanie decyzji o przejściu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz o ich wykreśleniu z tego zasobu;
 47. prawo wykonywania pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi;
 48. wydawanie decyzji potwierdzających wygaśnięcie trwałego zarządu wód oraz gruntów pokrytych wodami ustanawianego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw;
 49. wydawanie zaświadczeń z uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Makowski
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-17 12:19
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-13 12:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36441
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-13 12:42:23