Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XII/69/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie zmian dotyczących określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania. Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm.) oraz art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1. 1. W załączniku do uchwały Nr IX/49/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dokonuje się następujących zmian: 1) Zwiększa się wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w roku 2003 o kwotę 60 193 zł. Po zmianie całkowita wysokość środków przeznaczonych na zadania z zakresu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej wynosi 487 730 zł. 2) w zakresie rehabilitacji zawodowej wprowadza się następujące zmiany: a) zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na zadanie „ Tworzenie nowych lub przystosowanie istniejących stanowisk pracy” o kwotę 30 000 zł. b) zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na zadanie „ Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej” o kwotę 15 000 zł. c) skreśla się zadanie „ Szkolenia i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych”. 3) w zakresie rehabilitacji społecznej wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na zadanie „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych” o kwotę 4 451zł. b) zwiększa się wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie „ Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” o kwotę 10 000 zł. c) zwiększa się wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie „ Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” o kwotę 95 742 zł. 2. Aktualne zadania i wysokość środków PFRON zawiera załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmian dotyczących określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu28 października 2003r. zwiększył wysokość środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Mławskiego na rok 2003 o kwotę 60 193 zł. Wysokość środków po zmianie wynosi ogółem 487 730 zł. Ze względu na niewielkie zainteresowanie osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zadaniami rehabilitacji zawodowej dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w zakresie następujących zadań: 1. tworzenie nowych lub przystosowanie istniejących stanowisk pracy o kwotę 30 000 zł. 2. pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej o kwotę 15 000 zł. Skreśla się zadanie szkolenia i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych ze względu na brak ofert, a kwotę przeznaczoną na realizację zadania w wysokości 5 000 zł. przenosi się na zadania z zakresu Rehabilitacji społecznej. Ogółem kwota zmniejszenia środków w części Rehabilitacja zawodowa wynosi 50 000 zł. , a wysokość środków ogółem po zmianie - 160.324 zł. Jednocześnie ze względu na dużą ilość wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zwiększa się wysokość środków finansowych w zakresie następujących zadań: 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 4 451 zł. 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę 10 000 zł. 3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę – 95 742 zł. Ogółem kwota zwiększenia środków w części Rehabilitacja społeczna wynosi 110 193 zł., a wysokość środków ogółem po zmianie – 327 406 zł. Powyższe zmiany umożliwią pełne wykorzystanie środków otrzymanych z PFRON na zadania realizowane przez Powiat Mławski na rok 2003, a jednocześnie zaspokoją tegoroczne potrzeby osób niepełnosprawnych oczekujących na realizację złożonych w PCPR wniosków. Załącznik do Uchwały Nr XII/69/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 1 grudnia 2003 roku. Zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Mławskim na rok 2003. Lp. Rodzaj zadań Planowana kwota I. Rehabilitacja zawodowa 160 324 zł. 1. Tworzenie nowych lub przystosowanie istniejących stanowisk pracy- art. 26. 40 000 zł. 2. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej –art. 12 15.000 zł. 3. Dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – art. 26 zobowiązania. 105 324 zł. II. Rehabilitacja społeczna. 327 406 zł. 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 134 451 zł. 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 70 000 zł. 3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki. 5 000 zł. 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 117 955 zł. Rehabilitacja zawodowa i społeczna ogółem 487 730 zł. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UCHWAŁA Nr XII/70/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 1 grudnia 2003 roku. w sprawie przystąpienia do współfinansowania zadania p.n. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej, Narutowicza, M. Kolbego, Okólnej w Mławie”. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zawarcie z Miastem Mława porozumienia na współfinansowanie w latach 2003 - 2004 zadania pod nazwą: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej, Narutowicza, M. Kolbego, Okólnej w Mławie”. § 2 Porozumienie powinno zawierać podział kosztów po 50 % pełnego zakresu zadania dla każdej ze stron. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Uchwała Nr XII/71/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w roku 2003. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c i e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ oraz art. 48 ust. l pkt 2, art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r , Nr 15, poz. 148 z póź. zm./ Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: §1 Zaciąga się długoterminowy kredyt w wysokości 361.982 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie” . § 2 Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. § 3 Spłata rat kredytu następować będzie w latach 2004- 2008 zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały. §4 Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłat kredytu w formie weksla in blanco łącznie z odsetkami i innymi należnościami związanymi z kredytem. §5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-12-03 13:13
Uchwała Nr XII/73/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2003. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ oraz art. 48 ust. l pkt 2,art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r , Nr 15, poz. 148 z póź. zm./ Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: §1 Zaciąga się długoterminowy kredyt w wysokości 600.000 zł na sfinansowanie wydatków osobowych w placówkach oświatowych . § 2 Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. § 3 Spłata rat kredytu następować będzie w latach 2004- 2008 zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały. §4 Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłat kredytu w formie weksla in blanco łącznie z odsetkami i innymi należnościami związanymi z kredytem. §5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-12-03 14:29
UCHWAŁA Nr XII/74/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 W uchwale Nr II/7/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie określenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Pan Tadeusz Grzywiński” 2. w § 2 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pan Tadeusz Grzywiński”. 3. w § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Pan Tadeusz Grzywiński”. 4. w § 2 ust.3 dodać pkt 6 w brzmieniu: „6. Pan Henryk Rosman”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UCHWAŁA Nr XII/75/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 1 grudnia 2003 roku. w sprawie zmiany przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 W uchwale Nr II/8/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisji Rewizyjnej – Pan Tadeusz Grzywiński” 2. w § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie: „2. Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – Pan Wojciech Witkowski” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UCHWAŁA Nr XII/76/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 1 grudnia 2003 roku. w sprawie zmiany wynagrodzenia Starosty Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 poz.264) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 1) W § 1 uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia oraz dokonania ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty Powiatu Mławskiego, dodaje się słowa: „dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.882.50 zł.” 2) Skreśla się § 2. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Mławskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 19 listopada 2003 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-12-03 14:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-12-09 12:39
Uchwała Nr XIII/79/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie art.12 pkt 8 lit. d i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) oraz art.52 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm. ) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1. Udziela się poręczenia Bankowi Kredyt Bank S.A. Oddział w Ciechanowie za wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie do kwoty 1.000.000 zł. ( słownie: jeden milion złotych ). § 2. Poręczenie obowiązuje do dnia 30.12.2004r. § 3. Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do zawarcia stosownej umowy cywilnoprawnej w formie poręczenia. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 5. Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-01-06 10:38
Uchwała Nr XIII/80/2000 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zm. ) oraz art.9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie na okres jednego roku od dnia 31.12.2003r. do 30.12.2004r. w wysokości 1.000.000 zł. ( słownie: jeden milion złotych ). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-01-06 10:39
Uchwała Nr XIII/81/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1. Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zabezpieczenia kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie w postaci przewłaszczenia środków trwałych ruchomych, których wartość ogółem wynosi 5.976.290,13 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-01-06 10:40
Uchwała Nr XIII/82/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmian dotyczących określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania. Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm.) oraz art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: §1. 1. W załączniku do uchwały Nr IX/49/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2003r.. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dokonuje się następujących zmian w rozdziale II Rehabilitacja społeczna : 1) w pkt.1 w zadaniu „ Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych„ kwotę 134 451, zł zastępuje się kwotą 133 825,95,- zł. 2) w pkt. 2, w zadaniu „ Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych” kwotę 70 000, zł zastępuje się kwotą 78 079 34,- zł. 3) w pkt 3, w zadaniu „ Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki” kwotę 5 000,- zł. zastępuje się kwotą 4 695,71,- zł. 4) w pkt. 4, w zadaniu „ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” kwotę 117 955, zł. zastępuje się kwotą 110 805, zł. 2. Aktualne zadania i wysokość środków PFRON zawiera załącznik do niniejszej uchwały. §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmian dotyczących określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania. Wysokość środków na rehabilitację społeczną wynosi ogółem 327 406 zł. Ze względu na rezygnację jednej osoby w uczestnictwie w turnusie rehabilitacyjnym, niepełną realizacje środków z umów na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w zakresie tych zadań w następujący sposób: 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 625,05 zł. 2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki o kwotę 304, 29 zł. 3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 7 150, zł. Jednocześnie ze względu na dużą ilość złożonych wniosków przez osoby niepełnosprawne na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dokonuje się zwiększenia środków na to zadanie o kwotę 8 079, 34 zł. Powyższe zmiany umożliwią pełne wykorzystanie środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadani realizowane przez Powiat Mławski na rok 2003, a jednocześnie zaspokoją tegoroczne potrzeby osób niepełnosprawnych oczekujących na realizację złożonych w PCPR wniosków.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-01-06 10:45
UCHWAŁA Nr XIII/83/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg Rady Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) w związku z § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Mławskiego (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2003 roku Nr 113, poz. 2768) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 W uchwale Nr II/7/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie określenia składów osobowych Komisji Rady Powiatu Mławskiego w § 2 ust. 3 skreśla się punkt 6. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-01-06 10:46
Uchwała Nr XIII/86/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku. w sprawie porozumienia z miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 ze zmianami) oraz art. 19 ust4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje § 1 Upoważnia się Zarząd Powiatu Mławskiego do zawarcia z Burmistrzem Miasta Mławy porozumienia w sprawie powierzenia bieżącego utrzymania, w tym zimowego, dróg powiatowych w obrębie granic Mławy. § 2 Porozumienie obowiązywać będzie do końca 2004 r. § 3 Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania Burmistrzowi Miasta Mławy prawa do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dróg powiatowych w granicach miasta. § 4 Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania dotacji dla Miasta Mławy w wysokości 450 000,00 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na cel, o którym mowa w § 1. § 5 Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Zarząd Powiatu. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-01-06 10:46

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11281
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-01-06 11:40:30