Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIV/87/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004 roku. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Na podstawie art. 190 ust. 2, w związku z art.190 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Mławskiego Pana Henryka Rosmana w okręgu wyborczym nr 3 wybranego z listy nr 2 – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej wskutek prawomocnego skazującego wyroku Sądu Rejonowego w Mławie, orzeczonego za przestępstwo umyślne. § 2 Uchwałę należy doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 11:47
UCHWAŁA XIV/88/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004 roku. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Mławskiego na lata 2004-2006. Na podstawie art. 12 pkt 9 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Powiatowy Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Mławskiego na lata 2004-2006 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. § 2 Zobowiązuje się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku do opracowania projektu harmonogramu realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Mławskiego na lata 2004-2006 w terminie do 30 czerwca 2004 roku. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DLA POWIATU MŁAWSKIEGO na lata 2004 - 2006 WSTĘP Problem przeciwdziałania przestępczości to nie tylko ściganie sprawców metodami policyjnymi, to także zwalczanie jej społecznych przyczyn. Za walkę z przestępczością odczuwalną przez obywateli odpowiedzialna jest nie tylko policja, ale także władze samorządowe, prokuratura, sądy, straż miejska. Przestępczość to problem cywilizacyjno-społeczny i trudno nie podzielić poglądu, że takie zjawiska społeczne jak : - bezrobocie, - kryzys funkcji wychowawczych szkoły i rodziny, - bieda-która uniemożliwia intelektualny i zawodowy rozwój młodych ludzi, - upadek autorytetów, - wzorce lansowane w mediach, wpływają na wzrost przestępczości. Żądania od instytucji państwa skutecznej ochrony nie może powodować społecznej bierności, ponieważ nie da się doprowadzić do trwałej poprawy bezpieczeństwa bez szerokiej współpracy instytucji państwa, jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców powiatu. Potrzeba zintegrowania na terenie powiatu mławskiego działań społecznych, instytucjonalnych, programowych i finansowych wymogła opracowanie niniejszego programu, który stanowi wyraz troski władz powiatu oraz ich dążenia do budowania wśród mieszkańców poczucia współodpowiedzialności za sytuację w powiecie. CELE PROGRAMU Podstawowym celem programu jest osiągnięcie w latach 2004-2006 rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu mławskiego. Realizacja głównego celu będzie możliwa poprzez realizację szeregu celów cząstkowych, takich jak : 1. zaangażowanie obywateli powiatu w działania na rzecz bezpieczeństwa, 2. stworzenie warunków sprzyjających większemu zaangażowaniu instytucji społecznych, gospodarczych, a także osób prywatnych w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa własnego, osiedla, miasta i gminy, 3. utworzenie lokalnych koalicji do realizacji programów profilaktycznych w gminach i mieście Mława, 4. koordynowanie działań: organizacyjnych, programowych i finansowych – instytucji i osób w celu zwiększenia efektywności i skuteczności realizowanych programów profilaktycznych, 5. zmiana świadomości społecznej w zakresie dbania o bezpieczeństwo własne i własnej rodziny, 6. ograniczenie przestępczości pospolitej w odczuwalnym dla mieszkańców wymiarze. Program poprawy bezpieczeństwa ma charakter wieloelementowy i odnosi się do takich rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego jak: 1) przestępczość pospolita i zorganizowana, 2) chuligaństwo i wandalizm zagrażające bezpieczeństwu imprez masowych oraz ładowi i porządkowi w mieście i na terenach gmin Powiatu Mławskiego, 3) zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 4) zagrożenia patologiami społecznymi narkomanią i alkoholizmem, 5) zaniedbania wychowawcze oraz negatywny wpływ subkultur młodzieżowych, 6) przestępczość i przemoc w rodzinie, 7) zagrożenia pożarowe, 8) zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, zagrożenia ekologiczne i epidemiologiczne. Analiza zdarzeń przestępczych za okres ostatnich trzech lat na terenie powiatu mławskiego wskazuje, iż najbardziej dokuczliwym zjawiskiem są przestępstwa skierowane przeciwko mieniu. Znaczący jednak wpływ na zachwianie poczucia bezpieczeństwa obywateli stanowią przestępstwa skierowane przeciwko życiu i zdrowiu, w tym rozboje i wymuszenia rozbójnicze. Istotnym i nieodłącznym elementem tej przestępczości są zjawiska patologiczne takie jak: alkoholizm i narkomania, które stają się groźnym problemem społecznym. Mając na uwadze skuteczną realizację programu należy założyć, iż przyjęte kierunki działania powinny skupić się na wczesnej edukacji społeczeństwa, poradnictwie oraz pracy w zakresie profilaktyki: 1) działań na rzecz ograniczenia przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu obywateli, 2) zapobiegania patologiom społecznym w tym: narkomanii, uzależnieniu od alkoholu poprzez tworzenie zintegrowanych działań profilaktycznych, 3) tworzenia i realizacji programów wczesnej edukacji dla dzieci i młodzieży, 4) zapobiegania przestępczości i przemocy w rodzinie, 5) otoczenia szczególną opieką dzieci i młodzieży zagrożonej patologią, 6) współpracy ze środkami masowego przekazu na rzecz kształtowania świadomości prawnej oraz edukacji mieszkańców powiatu mławskiego, 7) poradnictwa społecznego poprzez wydawane ulotki, broszury, punkty przyjęć interesantów, 8) preferowania właściwych rozwiązań komunikacyjnych oraz kształtowania wśród mieszkańców powiatu bezpiecznego modelu kierowania pojazdami mechanicznymi. PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁANIA I Systematyczne ograniczanie liczby przestępstw kryminalnych /kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje i wymuszenia rozbójnicze, bójki i pobicia/ oraz wykroczeń Przedsięwzięcia : 1. sporządzenie mapy rejonów najbardziej zagrożonych przestępczością i wykroczeniami, 2. wzmożona kontrola miejsc o szczególnym zagrożeniu, 3. prowadzenie systematycznego rozpoznania środowiska przestępczego, 4. inspirowanie mieszkańców do odbudowy więzi dobrosąsiedzkich oraz reagowania na zjawiska patologiczne, 5. prowadzenie w środkach masowego przekazu /lokalna prasa, telewizja kablowa/ akcji informacyjno-edukacyjnej w zakresie popularyzacji technicznych sposobów zabezpieczania mienia, 6. współpraca z PSP, strażą miejską i agencjami ochrony mienia, 7. systematyczna kontrola targowisk, punktów skupu złomu, lombardów i komisów, 8. edukacja społeczeństwa przez dzielnicowych, 9. bieżąca informacja o występujących zagrożeniach, 10. znakowanie mienia. Realizatorzy: Policja, Samorządy, Państwowa Straż Pożarna, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska , Lokalne media. II Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej Przedsięwzięcia : 1. opracowanie przez szkoły adekwatnych do lokalnych potrzeb szkolnych programów profilaktyki mających na celu : a/kształtowanie postaw prospołecznych, b/wdrażanie do tolerancji, rozumienia i poszanowania innych osób, c/kształcenie umiejętności porozumiewania się, d/rozpoznawanie i kontrolowanie własnych emocji, e/unikanie konfliktów, f/rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych, 2. szkolenie nauczycieli i rodziców w zakresie rozpoznawania czy dziecko bierze narkotyki, 3. kształcenie prawidłowych zachowań uczniów w zakresie korzystania z urządzeń użytku publicznego i przestrzegania prawa miejscowego /szkoły podstawowe i gimnazja/, a/zasady korzystania z mienia gmin i powiatu, b/obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, c/zasady utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy, 4. popularyzacja programu „Bezpieczna droga do szkoły i domu”, a/zorganizowanie spotkań z uczniami szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, b/egzamin na kartę rowerową, c/turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, d/wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe /uczniowie klas 1-3/, e/przeprowadzenie przeglądu oznakowania poziomego i pionowego dróg w okolicach szkół i przedszkoli , f/pomoc w zabezpieczaniu imprez sportowo-rekreacyjnych i turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez szkoły. Realizatorzy Policja, Samorządy, Szkoły i Placówki Oświatowe w tym: PODN, Państwowa Straż Pożarna, Firmy Ubezpieczeniowe, Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafie i Związki Wyznaniowe. III Przeciwdziałanie przestępczości i demoralizacji nieletnich Przedsięwzięcia : 1. organizacja spędzania wolnego czasu i rekreacji dzieciom i młodzieży, a/tworzenie oraz wspieranie działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, b/kontrola placów gier i zabaw, 2. wytypowanie szkół najbardziej zagrożonych przestępczością i skoncentrowanie w nich działań zapobiegawczych, 3. wytypowanie na podstawie posiadanych informacji miejsc grupowania się młodzieży w których jest ona narażona na kontakt z substancjami uzależniającymi, 4. patrolowanie terenów wokół szkół, 5. utrzymywanie kontaktów z dyrektorami i pedagogami szkolnymi-bieżąca wymiana informacji, 6. pomoc w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w trakcie imprez odbywających się w szkołach, 7. popularyzacja zagadnień profilaktyki-informacje i adresy instytucji świadczących pomoc /broszura/, 8. organizowanie obozów profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, 9. prowadzenie systematycznych kontroli punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych, 10. kontynuacja programów profilaktycznych prowadzonych przez KPP, 11. prowadzenie przez dzielnicowych, kuratorów sądowych, pracowników opieki społecznej, stałego i systematycznego nadzoru nad rodzinami patologicznymi i nieletnimi wywodzącymi się ze środowiska przestępczego, 12. kontrola miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Realizatorzy Policja, Samorządy, Szkoły i Placówki Oświatowe w tym: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z powiatu mławskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Mławska Hala Sportowa, Organizacje Pozarządowe, Sąd Rejonowy-Wydział Rodzinny i Nieletnich, Kuratorzy. IV Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Przedsięwzięcia : 1. eliminowanie z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg, 2. eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu i środowisku, 3. dyscyplinowanie „piratów drogowych”, 4. dyscyplinowanie pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, 5. edukacja dzieci i młodzieży z przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach przedmiotu wychowanie komunikacyjne, 6. prowadzenie wiosennej i jesiennej lustracji dróg w zakresie prawidłowości oznakowania i infrastruktury, 7. pozyskanie nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Mława, 8. ujawnianie miejsc niebezpiecznych na drogach i podejmowanie niezwłocznych działań zmierzających do ich wyeliminowania, 9. rozważenie możliwości wymiany tablic pionowych znaków drogowych z malowanych na odblaskowe na drogach powiatowych, 10. oznakowania poziome dróg powiatowych, 11. wdrażanie nowych rozwiązań komunikacyjnych. Realizatorzy Policja, Samorządy, Powiatowy Zarząd Dróg, Rejon Dróg Krajowych, Państwowa Straż Pożarna, Szkoły i Placówki Oświatowe. V Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawisk patologicznych /alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia/ Przedsięwzięcia : 1. ponowna diagnoza terenu miasta i powiatu dotycząca skali narkomanii, alkoholizmu i agresji, 2. wczesna edukacja rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych w zakresie rozpoznawania zjawiska narkomanii, 3. opracowanie przez szkoły procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, 4. tworzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży mających kontakt ze środkami odurzającymi, 5. tworzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży, 6. wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych, 7. zwalczanie przestępczości narkotykowej, 8. prowadzenie czynności profilaktycznych przy użyciu psa do wykrywania środków odurzających, 9. egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 10. kontrola sklepów i lokali gastronomicznych, 11. zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych /alkoholizm, narkomania i inne/. Realizatorzy Samorządy, Szkoły i Placówki Oświatowe, Policja, Straż Miejska, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Sąd Rejonowy-Wydział Rodzinny i Nieletnich, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Parafie i Związki Wyznaniowe, Media. VI Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Przedsięwzięcia : 1. diagnoza zjawiska przemocy, 2. prowadzenie rozpoznania w środowisku narażonym na wystąpienie problemu przemocy, 3. wymiana informacji-wypracowanie zasad współdziałania wszystkich instytucji mogących doraźnie udzielić pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 4. działania profilaktyczne skierowane do grup szczególnego ryzyka /dzieci, osób starszych, niektórych grup zawodowych/, 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach niosących pomoc ofiarom przestępstw 6. utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej, 7. tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 8. aktywizowanie lokalnej społeczności dla natychmiastowego reagowania i informowania policji o zaobserwowanych przypadkach przemocy w rodzinie. Realizatorzy Policja, Samorządy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, Organizacje Pozarządowe. VII Poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej Przedsięwzięcia : 1. doskonalenie zintegrowanego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie miasta i powiatu poprzez wspólne ćwiczenia, szkolenia i wymianę informacji o zagrożeniach, 2. kontynuacja działań kontrolno-rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej zamieszkania zbiorowego, na terenach leśnych oraz zakładach pracy o szczególnym zagrożeniu, 3. popularyzacja zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej w tym przepisów ppoż. i zasad zapobiegania pożarom, 4. tworzenie systemu powiadamiania i ostrzegania ludności o zagrożeniach powodowanych działaniem sił przyrody oraz zapobiegania i zwalczania skutków nadmiernych opadów atmosferycznych, roztopów, silnych wiatrów i innych zdarzeń 5. budowa parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, 6. pomoc placówkom oświatowym w zakresie utrzymania obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej, 7. wdrażanie programów naprawczych, 8. kontrola posesji, 9. konkursy plastyczne, 10. turnieje wiedzy. Realizatorzy Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Samorządy, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Szkoły. VIII Poprawa bezpieczeństwa sanitarnego Przedsięwzięcia : 1. prowadzenie ciągłego monitoringu w zakresie przeciwdziałania skażeniom środowiska naturalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz gospodarstwa domowe, 2. stworzenie warunków do składowania niebezpiecznych odpadów-materiały zawierające azbest, środki ochrony roślin, zużyte akumulatory, padłe zwierzęta, 3. ograniczenie liczby bezpańskich psów i kotów jako potencjalnego źródła zagrożenia wścieklizną oraz niebezpieczeństwa pogryzienia, 4. rygorystyczne egzekwowanie szczepienia psów, 5. edukacja społeczna w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Realizatorzy Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Samorządy, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Państwowa Straż Pożarna, USKOM. Program ten niech będzie płaszczyzną współpracy dla wszystkich mieszkańców powiatu mławskiego. Każda nowa inicjatywa, pomysł, który przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa może uzupełnić jego treść. Tylko zintegrowane działania wszystkich podmiotów mogą skutecznie przeciwstawić się niekorzystnym zjawiskom kryminogennym, różnego rodzaju patologiom, zagrożeniu bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Mławskiego na lata 2004-2006 został opracowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 11:49
UCHWAŁA Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mławie za 2003 rok. Na podstawie przepisu art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mławie za 2003 rok, w brzmieniu załącznika do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 11:51
UCHWAŁA Nr XIV/90/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004r w sprawie: przekształcenia Technikum Zawodowego na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Na podstawie art.2c ust 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. z 1999r Nr 12 poz. 96 z póź. zm) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Przekształca się z dniem 1 września 2004r Technikum Zawodowe na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół nr 1 w Mławie ul. Z Morawskiej 29 w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Mławie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. § 2 Organizacja szkoły określona zostanie w Statucie Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2004r . Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 11:55
UCHWAŁA Nr XIV/91/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004r w sprawie zmiany w planie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mławskim. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz 1592 ze zm) oraz art. 17 ust 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 67 poz. 329 ze zm) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 W załączniku do uchwały Nr XXXVII/209/2001r Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mławskim wprowadza się następującą zmianę: W ust 2 dodaje się lit d w brzmieniu: „d) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych.” § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 11:57
UCHWAŁA Nr XIV/92/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004r w sprawie: zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie Na podstawie art.2c ust 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999r Nr 12 poz. 96 z póź. zm.) i art. 59 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1592 ze zm) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 1. Zamierza się stopniowo zlikwidować Technikum Zawodowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie. 2. Stopniowa likwidacja polega na niedokonywaniu naboru do klasy I Technikum Zawodowego w latach szkolnych 2004/2005 do 2005/2006r 3. Stopniowa likwidacja rozpocznie się 1 września 2004r i zakończy z dniem 31 sierpnia 2006r § 2 Uczniowie będący w dniu 1 września 2004 uczniami klasy drugiej i trzeciej Technikum Zawodowego realizują obowiązek szkolny w tej szkole do czasu zakończenia pełnego cyklu kształcenia . § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 12:00
Uchwała Nr XIV/93/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004 roku. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm. / w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 61, poz. 708 ze zm./ - Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 1. Ustala się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 500 złotych. 2. Na wniosek Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wartość jednego punktu z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego / Dz.U. Nr 61 poz. 708 ze zm./ dla Powiatowego Urzędu Pracy przyjmuje się kwotę 4 złotych. 3. Powyższe ustalenie następuje w porozumieniu z Kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3 Traci moc Uchwała Nr XIX/110/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 12:01
Uchwała Nr XIV/94/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004 roku. w sprawie zaopiniowania zmiany wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka w Kowalewie. Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm. / w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 61, poz. 708 ze zm./ - Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1. W § 2 uchwały Nr XXVI /151/ 2001 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zaopiniowania wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka w Kowalewie, kwotę „3,50 zł. ” zastępuje się kwotą „5,50 zł.”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązują od 1 stycznia 2004r. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UZASADNIENIE do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zaopiniowania zmiany wartości punktu dla pracowników Domu Dziecka. Do Zarządu Powiatu Mławskiego wpłynęło pismo Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie wnioskujące o zmianę wartości punktu w tabeli wynagrodzeń obowiązującej w tej placówce. Zmiana wartości punktu związana jest z faktem, iż dotychczasowa jego wartość jest zbyt niska, aby naliczyć wynagrodzenie przy przewidywanych podwyżkach pracowników w wysokości 3%. Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi znajduje się w górnej granicy wykorzystania punktów w ostatnich grupach zaszeregowania. Ponieważ ustalenie wartości punktu przez Dyrektora placówki odbywa się w porozumieniu z Radą Powiatu podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 12:02
Uchwała Nr XIV/95/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie przepisu art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zm. ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/12/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie wprowadza się następującą zmianę: ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1 Pan Tadeusz Grzywiński. – członek”. § 2. W uchwale Nr III/13/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie wprowadza się następującą zmianę: ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3 Pan Tadeusz Grzywiński – członek”. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. W związku z rezygnacją z funkcji radnego Pana Waldemara Borowskiego, który był jednocześnie powołany na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, należy dokonać uzupełnienia składu osobowego tejże Rady. Zgodnie bowiem uchwalonym przez Radę Powiatu Mławskiego Statutem SPZOZ Rada Społeczna winna liczyć 7 członków, co uzasadnia potrzebę podjęcia powyższej uchwały

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 12:03
Uchwała Nr XIV/96/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ oraz art. 48 ust. l pkt 2, art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r , Nr 15, poz. 148 z póź. zm./ Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: §1 Zaciąga się długoterminową pożyczkę w wysokości 70.148 zł na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją kotłowni w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie . §2 Spłata rat pożyczki następować będzie w latach 2005- 2009 zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla in blanco łącznie z odsetkami i innymi należnościami związanymi z pożyczką. §4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 12:10
Uchwała XIV/97/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu wynoszą po zmianach: 30.841.486 zł § 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 31.955.277 zł. § 3 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.225.535 zł. § 4 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.225.535 zł. § 5 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: 1. kredyt zaciągnięty w banku krajowym z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie w wysokości 100.000 zł. 2. kredyt zaciągnięty w banku krajowym z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia za wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez SPZOZ w Mławie w wysokości 1.000.000zł 3. kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania: „Adaptacja budynku przy ul.Lelewela....” w wysokości 80.000 zł. 4. kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania: „Adaptacja internatów i warsztatów szkolnych...” w wysokości 556.000 zł. 5. pożyczka zaciągnięta na modernizację kotłowni węglowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 70.148 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały § 6 Plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2004r nie objęte programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały. § 7 Plan dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu w 2004roku po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały. § 8 Zmiany planu środka specjalnego i plan środków specjalnych na 2004 rok po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały. § 9 Prognozę długu powiatu mławskiego określa załącznik nr 7 do uchwały. § 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega publikacji. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 12:11
UCHWAŁA Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2004 roku. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2004 rok. Na podstawie § 21 pkt 2, § 28 pkt 1, § 68 i § 95 Statutu Powiatu Mławskiego (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2003 roku Nr 113, poz. 2768) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Uchwalić plan pracy Rady Powiatu Mławskiego na 2004 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Zatwierdzić plany pracy stałych komisji Rady w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Mławskiego i przewodniczącym stałych komisji Rady. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 12:16
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/98/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku PLAN PRACY RADY POWIATU MŁAWSKIEGO NA ROK 2004. Luty Tematyka: 1.Uchwalenie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. 2.Przyjęcie sprawozdań z działalności za 2003 rok:-Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży oraz Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. 3.Przyjęcie sprawozdań z pracy stałych komisji Rady za 2003 rok. 4.Uchwalenie rocznego planu pracy Rady Powiatu oraz zatwierdzenie planów stałych komisji Rady na 2004 rok. 5.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Starosta,Komendant PPSP, Komendant PP, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów, Przewodniczący Stałych Komisji Rady, Przewodniczący Rady, Zarząd Powiatu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Kwiecień Tematyka: 1.Wykonanie budżetu Powiatu Mławskiego za 2003 rok.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia (nie udzielenia) absolutorium Zarządowi Powiatu. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Zarząd Powiatu, Skarbnik Powiatu Maj Tematyka: 1.Ocena działalności SPZOZ w Mławie: a)informacja z badania bilansu b)współpraca SPZOZ z niepublicznymi placówkami służby zdrowia 2.Przyjęcie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor SPZOZ, Dyrektor Wydziału InfrastrukturyZarząd Powiatu, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Czerwiec Tematyka: 1.Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. 2.Informacja o realizacji inwestycji własnych powiatu. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska, Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Zarząd Powiatu, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Sierpień Tematyka: 1.Informacja o realizacji budżetu Powiatu Mławskiego za I półrocze 2004 roku. 2.Informacja o przygotowaniu szkół ponadgimnazjalnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2004/2005. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Zarząd Powiatu, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Zarząd Powiatu Skarbnik Powiatu, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Październik Tematyka: 1.Informacja o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. 2.Informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mławskim. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Kierownik PUP, Dyrektor PCPR, Zarząd Powiatu, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Listopad Tematyka: 1.Informacja dot. rozwoju sportu i turystyki na terenie Powiatu Mławskiego. 2.Informacja dot. zagrożeń wśród młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Zarząd Powiatu, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komendant Komendy Powiatowej Policji, Sąd Rodzinny, Kuratorzy Rodzinni Grudzień Tematyka: 1. Uchwalenie budżetu Powiatu Mławskiego na 2005 rok. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Zarząd Powiatu, Skarbnik Powiatu

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 12:52
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/98/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2004 ROK Luty Tematyka 1.Zapoznanie się ze sprawozdaniem pracy Komisji za 2003 rok. 2.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok. 3.Przyjęcie projektów druków związanych z prowadzeniem kontroli przez Komisję. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Przewodniczący Komisji, Biuro Rady Marzec Tematyka 1. Kontrola uzasadnienia zaciągnięcia kredytu na cele oświatowe w grudniu 2003 roku – uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XII/73/2003 z dnia 1 grudnia 2003 roku. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Skarbnik Powiatu Marzec Tematyka 1.Kontrola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w zakresie:- przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy,- prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi za I kwartał 2004 roku. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Poradni Psychologiczno-PedagogicznejDyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Kwiecień Tematyka: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2003 rok. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Starosta, Skarbnik Powiatu Kwiecień Tematyka: 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2003 rok. 2.Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia /nie udzielenia/ absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Starosta Skarbnik Powiatu, Przewodniczący Komisji Maj Tematyka: 1.Kontrola realizacji przebiegu programu restrukturyzacji w SPZOZ w Mławie. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor SPZOZ, Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ Czerwiec Tematyka 1.Kontrola realizacji umowy dotyczącej holowania pojazdów. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Komunikacji Sierpień Tematyka: 1.Analiza wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za I półrocze 2004 roku. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu Październik Tematyka: 1.Kontrola realizacji ustawy o zamówieniach publicznych za okres 10 miesięcy 2004 roku. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu Listopad Tematyka: 1.Kontrola wykorzystania środków budżetowych na ochronę zdrowia i opiekę społeczną za III kwartały 2004 roku. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor PCPR, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Grudzień Tematyka: 1. Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Mławskiego na 2005 rok. 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem realizacji planu pracy Komisji za 2004 rok. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu, Przewodniczący Komisji Uwaga: Plan kontroli może być poszerzony o inne zadania kontrolne zlecone przez Radę Powiatu Mławskiego w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 13:04
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/98/2004 z dnia 26 lutego 2004r. PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA 2004 ROK. Luty Tematyka: 1.Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok. 2.Podjęcie uchwał wg potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Przewodniczący Komisji Marzec Tematyka: 1.Informacja na temat wykorzystania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2003 r. i I kwartał 2004 r. 2.Podjęcie uchwał wg potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor PCPR, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Kwiecień Tematyka: 1.Analiza wykonania budżetu za 2003 r. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu Maj Tematyka: 1.Zaopiniowanie zmian do Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego. 2.Informacja na temat działalności SPZOZ w Mławie:-informacja z badania bilansu-współpraca SPZOZ z niepublicznymi placówkami służby zdrowia 3.Podjęcie uchwał wg potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Dyrektor SPZOZ Czerwiec Tematyka: 1.Informacja o podjętych i planowanych działaniach wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez Powiat Mławski. 2.Podjęcie uchwał wg potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Infrastruktury Sierpień Tematyka: 1.Informacja o realizacji budżetu Powiatu Mławskiego za I półrocze 2004 r. 2.Podjęcie uchwał wg potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu Wrzesień Tematyka: 1.Informacja o realizacji porozumienia z Miastem Mława w sprawie: -utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta, -budowa ronda. 2.Informacja na temat funkcjonowania „Bursy Szkolnej” w Mławie przy ul. Lelewela 5, za rok szkolny 2003/2004 – wykorzystanie środków finansowych. 3. Podjęcie uchwał wg potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Infrastruktury,Dyrektor PZDDyrektor Bursy Szkolnej- Posiedzenie wyjazdowe. Październik Tematyka: 1.Sprawy bezrobocia w powiecie: -wykorzystanie środków na prace interwencyjne i roboty publiczne, -wykorzystanie środków unijnych na realizację programów związanych z bezrobociem w Powiecie Mławskim, 3.Podjęcie uchwał wg potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: KierownikPowiatowego Urzędu Pracy Listopad Tematyka: 1.Informacja o realizacji uchwały w sprawie inwestycji pod nazwą „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie”. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Infrastruktury - Posiedzenie wyjazdowe Grudzień Tematyka: 1.Analiza projektu budżetu Powiatu Mławskiego na 2005 r. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 13:36
Załącznik Nr2 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/98/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku. PLAN PRACY KOMISJI ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA 2004 ROK Luty Tematyka: 1.Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok . 2.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Marzec Tematyka: 1.Wykorzystanie środków finansowych PFRON. 2.Informacja o bieżącej sytuacji SPZOZ w Mławie. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor PCPR, Dyrektor SPZOZ Kwiecień Tematyka: 1.Informacja o zagrożeniach narkomanii i innych zjawisk patologii społecznych w środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki) 2.Analiza wykonania budżetu Powiatu za 2003 rok w zakresie działania Komisji. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Skarbnik Powiatu Maj Tematyka: 1.Informacja o działalności SPZOZ w Mławie. 2.Informacja z badania sprawozdań finansowych za 2003 rok. 3.Informacja o współpracy SPZOZ w Mławie z niepublicznymi placówkami służby zdrowia. 4.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor SPZOZ Czerwiec Tematyka: 1.Ocena realizacji inwestycji pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie”. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Infrastruktury - Posiedzenie wyjazdowe Sierpień Tematyka: 1.Zapoznanie się z przebiegiem realizacji budżetu za I-sze półrocze 2004 roku. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu Wrzesień Tematyka: 1.Informacja o pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor PCPR, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Październik Tematyka: 1.Informacja o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. 2.Informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mławskim. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Kierownik PUP, Dyrektor PCPR, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Listopad Tematyka: 1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:- Informacja o zagrożeniach wśród młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Grudzień Tematyka: 1.Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Mławskiego na 2005 rok. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 13:47
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/98/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku. PLAN PRACY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO, TRANSPORTU I DRÓG NA 2004 ROK Luty Tematyka: 1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: a) Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Mławskiego na lata 2004-2006. b) Sprawozdanie z działalności za 2003 rok: - Komendy Powiatowej Policji -Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Komendant Komendy PP, Komendant Komendy PPSP, Przewodniczący Komisji Marzec Tematyka: 1.Plan inwestycyjny na drogach powiatowych na 2004 rok. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Infrastruktury-Posiedzenie wyjazdowe. Kwiecień Tematyka: 1.Wykonanie budżetu Powiatu Mławskiego za 2003 rok w zakresie działania Komisji. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu Maj Tematyka: 1.Informacja dot. przygotowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do realizacji zadań w zakresie: -ochrony przeciwpożarowej -zagrożeń ekologicznych i innych 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Komendant Komendy PPSP-Posiedzenie wyjazdowe Czerwiec Tematyka: 1.Informacja dot. funkcjonowania stacji diagnostycznych na terenie Powiatu Mławskiego. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Komunikacji Sierpień Tematyka: 1.Informacja dot. realizacji budżetu Powiatu Mławskiego za I półrocze 2004 roku w zakresie działania Komisji. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu Wrzesień Tematyka: 1.Informacja dot. funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie: -rejestracja i oznakowanie pojazdów; -wydawanie praw jazdyo -realizacja zadań z zakresu Wydziału Komunikacji; -oznakowania dróg. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Komunikacji Październik Tematyka: 1.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w zakresie spraw dot.: - bezpieczeństwa obywateli; -bezpieczeństwa na drogach publicznych; -porządku publicznegona terenie powiatu za 10 miesięcy 2004 roku. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Komendant Komendy Powiatowej Policji Listopad Tematyka: 1.Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o działaniach i efektach pracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Grudzień Tematyka: 1.Analiza projektu budżetu Powiatu Mławskiego na 2005 rok w zakresie działania Komisji. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 14:43
Załącznik Nr2 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/98/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku. PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI NA 2004 ROK Luty Tematyka: 1.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok. 2.Sprawy bieżące z zakresu działania Komisji. 3.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2003r. 4.Podjęcie uchwał wg potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Przewodniczący Komisji Marzec Tematyka: 1.Zapoznanie się z planami adaptacji internatu ZS Nr1 na potrzeby ZS Nr2 oraz adaptacji budynku przy ul. Lelewela na Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Kwiecień Tematyka: 1.Informacja o zagrożeniach narkomanii i innych zjawisk patologii w środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej). 2.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2003 r w zakresie działania Komisji. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Skarbnik Powiatu Maj Tematyka: 1.Przeciętne wynagrodzenienauczycieli: stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego. 2.Wymiar zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Mławskim. 3.Zaopiniowanie materiałów dot. aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu w zakresie działalności Komisji. 4.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Czerwiec Tematyka: 1.Stan przygotowań szkół ponadgimnazjalnych do przyjęcia uczniów klas pierwszych (rozmiary i kierunki kształcenia). 2.Zapoznanie się ze wstępną organizacją szkół na rok szkolny 2004/2005. 3.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Sierpień Tematyka: 1.Zapoznanie się z organizacją roku szkolnego 2004/05. 2.Szkoły niepubliczne uzupełnieniem oferty edukacyjnej. 3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: - Informacja o przygotowaniu szkół ponadgimnazjalnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2004/05. 4.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Wrzesień Tematyka: 1.„Moja szkoła”- zapoznanie się z opiniami samorządów uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Przewodniczący Samorządów Uczniowskich, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Październik Tematyka: 1.Funkcjonowanie szkół Powiatu Mławskiego w opinii Rad Rodziców (sukcesy i porażki). 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektorzy szkół, Przewodniczący Rad Rodziców Listopad Tematyka: 1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: -Informacja dot. rozwoju sportu i turystyki na terenie Powiatu Mławskiego. -Analiza zagrożeń wśród młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Grudzień Tematyka: 1.Analiza projektu budżetu Powiatu Mławskiego na 2005r. w zakresie działania Komisji. 2.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 14:55
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/98/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2004 ROK. Luty Tematyka 1.Zgłoszenie wniosków i propozycji do planu pracy Komisji na 2004 rok. 2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok. 3.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok. 4.Zapoznanie się z ważniejszymi aspektami ochrony środowiska w skali powiatu. 5.Podjęcie uchwał według potrzeb. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Materiały własne, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Marzec 1.Informacja o realizacji zdań z zakresu działań służb weterynaryjnych w powiecie. 2.Analiza harmonogramu pracy nad Strategią Rozwoju Powiatu Mławskiego. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Kwiecień Tematyka: 1.Funkcjonowanie Izb Rolniczych oraz usprawnianie doradztwa rolniczego – rola i zadania. 2.Kredytowanie i dotowanie rolnictwa (dotacje, pożyczki i kredyty preferencyjne). 3.Rozpoznanie rynku na temat upraw rzepaku do produkcji biopaliw. 4.Przygotowanie systemu JACSdo realizacji zadań związanych z wejściem do Unii Europejskiej. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Maj Tematyka: 1.Zapoznanie się z działalnością spółek wodnych w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz wielkość potrzeb budowy urządzeń melioracyjnych w poszczególnych gminach. 2.Zapoznanie się z problemami Mławskiego Koła Wędkarskiego wynikającego z użytkowania akwenów wodnych: Zalewu Ruda, Cegielni. 3.Przygotowanie służb: Weterynarii i Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do realizacji zadań związanych z wejściem do Unii Europejskiej. 4.Zaopiniowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Czerwiec Tematyka: 1.Zapoznanie się z potrzebami rozwoju w zakresie polityki rolnej oraz sposób załatwiania skarg i wniosków wyżej wymienionych spraw - w gminie Dzierzgowo. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa - Posiedzenie wyjazdowe Sierpień Tematyka: 1.Analiza wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za I półrocze 2004 roku w zakresie działania Komisji. 2.Rozwój agroturystyki w Powiecie Mławskim – zapoznanie się z gospodarstwem agroturystycznym w terenie. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu - Posiedzenie wyjazdowe Wrzesień Tematyka: 1.Informacja na temat wymagań i korzyści dla polskiego rolnictwa po przystąpieniu do Unii Europejskiej (doradztwa rolniczego RCDPPiOW Poświętne w Płońsku) 2.Procesy modernizacyjne w gospodarstwach rolnych – wymogi architektoniczno-budowlane. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Październik Tematyka: 1.Zapoznanie się z realizacją zadań gospodarki leśnej w powiecie. 2.Informacja na temat opieki zdrowotnej rolników. 3.Bezrobocie na wsi. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Listopad Tematyka: 1.Zapoznanie się z pracą najlepszego Zakładu Przetwórstwa Drobiu „Ilczak” 2.Zapoznanie się z pracą i produkcją po wejściu do Unii Europejskiej OSM w Mławie. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa - Posiedzenie wyjazdowe Grudzień Tematyka: 1.Analiza projektu budżetu Powiatu Mławskiego na 2005 rok w zakresie działania Komisji. 2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok. Odpowiedzialni i współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów: Skarbnik Powiatu

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-03-02 15:06

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12995
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-03-02 15:06:23