Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/21/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2003 roku. w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Na wniosek Starosty Mławskiego odwołuje się Pana Jerzego Kąckiego ze stanowiska Sekretarza Powiatu Mławskiego. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Mławskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 15:38
UCHWAŁA Nr IV/22/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2003 roku. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 1.Na wniosek Starosty Mławskiego powołuje się Panią Danutę Barbarę Aptowicz na Sekretarza Powiatu Mławskiego, z zastrzeżeniem postanowienia ust.2 2.Wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec Sekretarza wykona Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego z dniem 1 marca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 08:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 09:00
UCHWAŁA Nr IV/26/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2003 roku. w sprawie: zamiaru likwidacji filii Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ) oraz art.59 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 67 poz. 329 ze zmn.) oraz § 65 ust 3 Statutu Powiatu Mławskiego Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2003 r filię w Radzanowie wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 2 w Mławie. § 2 Likwidacja filii może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 09:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 09:20
Uchwała Nr IV/27/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2003 roku. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mławskiego do zawarcia porozumień z gminami w sprawie przejęcia przez Powiat Mławski zadańzwiązanych z doradztwem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Na podstawie art.12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zm./ oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 /Dz.U Nr 150 poz. 983 ze zm./ Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje § 1. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mławskiego do zawarcia porozumień z gminami w sprawie przejęcia przez Powiat Mławski zadań związanych z doradztwem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli . 2. Porozumienia szczegółowo określą zasady i terminy przekazywania przez gminy dotacji na realizację przejętych przez Powiat Mławski zadań . 3. Zadania o których mowa w ust.1 wykonywać będzie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 13:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 13:34
UCHWAŁA Nr IV/28/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2003 roku. w sprawie zmiany delegata w Związku Powiatów Polskich. Na podstawie przepisu art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 W uchwale Nr VI/18/99 z dnia 26 lutego 1999 roku § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2 1.W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru delegata Powiatu Mławskiego do Związku Powiatów Polskich. 2.Delegatem został wybrany Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski ”. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3 Traci moc uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VII/32/99 z dnia 30.03.1999r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/18/99 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 1999r. o przystąpieniu do Związków Powiatów Polskich. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 09:26
U C H W A Ł A Nr IV/29/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2003 roku. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. Nr 100, poz. 1084 ) – Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Deleguje się do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przewidzianej zapisem art.38a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) niżej wymienionych radnych: 1. Pan Kazimierz Boćkowski 2. Pan Wojciech Krajewski § 2 Traci moc uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVI/205/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 09:30
UCHWAŁA Nr IV/30/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2003 roku. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy Stałych Komisji Rady na 2003 rok. Na podstawie § 13 ust 1, § 37 ust 3, § 45 ust 2 Statutu Powiatu Mławskiego (Dz. Urzęd. Wojew. Mazow. z dnia 30 czerwca 1999 roku Nr 53 poz. 2005 z późn. zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Uchwalić plan pracy Rady Powiatu Mławskiego w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Zatwierdzić plan kontroli Komisji Rewizyjnej w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Zatwierdzić plan pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 09:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 09:33
UCHWAŁA Nr IV/31/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2003 roku. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lecha Musiała. Na podstawie przepisu art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 1.Po rozpatrzeniu skargi Pana Lecha Musiała z dnia 14.09.2002 r. na działania Starosty z zakresu spraw komunikacji, uwzględniając opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg uznaje się skargę za nieuzasadnioną. 2.Motywy rozstrzygnięcia zawiera załącznik do uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mławskiemu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Załącznik do Uchwały NrIV/31/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27.02.2003 Uzasadnienie Skarga Pana Lecha Musiała zam. w Wiśniewie powiat Mławski na działania Starosty Mławskiego nie zasługuje na uwzględnienie z niżej podanych powodów . Wnioskiem z dnia 7.11.2001 r. Pan Lech Musiał zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Mławie o wprowadzenie zmian w dowodzie rejestracyjnym pojazdu poprzez zmianę nr silnika na nr 06250060 , załączając : - dowód rejestracyjny pojazdu , - fakturę nr 106482 z dn.11.10.2001 r. na zakup „kompletu części” , wystawioną i podpisana przez firmę znajdująca się na terenie Francji , - specyfikacje do faktury nr 106482 zawierająca wykaz części samochodowych /w tym silnika/ i ich numery , sporządzoną w Kostrzyniu 13.10.2001r. i podpisana przez Pana L. Musiała , - dowód odprawy celnej . Zgodnie z obowiązującymi w dacie rozpatrywania wniosku przepisami § 14 rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów /Dz.U Nr 59 poz. 632 ze zm./ , w przypadku zawiadomienia o zmianie danych w dowodzie rejestracyjnym wynikającym z wymiany silnika pochodzącego z zagranicy, do wniosku dołącza się: - dowód własności , - dowód odprawy celnej . Dowodem własności są m.in. umowa sprzedaży lub potwierdzający ten fakt rachunek /faktura /. Stosownie do art. 66 §1 i 535 kodeksu cywilnego umowa sprzedaży /a w konsekwencji i rachunek / powinny zawierać elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne t.j. : określenie stron umowy , przedmiot umowy i cenę . W rozpatrywanym przypadku w fakturze nr 106482 przedmiot umowy nie był skonkretyzowany w sposób umożliwiający przyjęcie , że przedmiotem sprzedaży był silnik nr 06250060 . Z tłumaczenia w/w faktury wynikało jedynie , że Pan L.Musiał nabył „komplet części zwolnionych z podatku VAT ” . Natomiast dołączona do wniosku specyfikacja do tejże faktury została wystawiona w Polsce i jest podpisana tylko przez Pana L. Musiała . Specyfikacja nie podpisana przez sprzedającego, nie mogła zatem zostać uznana w sprawie jako dowód spełniający przesłanki z § 14 powołanego wyżej rozporządzenia . Strona w dniu 23.11.2002 r. złożyła do akt sprawy dodatkowe dokumenty w postaci faktury nr 106482 z dnia 26.08.2001 wraz z tłumaczeniem z języka francuskiego. Z faktury tej wynikało , że Pan L.Musiał nabył silnik nr C25 nr. S06250060 o zerowej wartości . Faktura ta budziła uzasadnione wątpliwości co do jej zgodności ze stanem faktycznym. Do wniosku z dnia 7.11.2001 r. o zmianę numery silnika Pan L. Musiał przedłożył fakturę nr 106482 z dnia 11.10.2001 r. jako dowód własności silnika a następnie w trakcie rozpoznawania wniosku przedłożył fakturę o tym samym numerze ale z dnia 26.08.2001 r. Przy czym w dowodzie odprawy celnej odnotowana jest tylko faktura z dnia 11.10.2001 r. / mówiąca jedynie o „komplecie części” /. W tym stanie rzeczy również drugiej faktury nie można było uznać za dowód własności silnika w rozumieniu §14 w/w rozporządzenia . Pismem z dnia 02.01.2002 r. Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji zwrócił się do strony o złożenie wyjaśnień lub wiarygodnych dokumentów dotyczących okoliczności w jakich został zakupiony silnik .Przy czym w piśmie wskazano, że pomocniczym dokumentem dla sprawy byłby paragon z dnia 27.08.2001 r. o którym mowa w specyfikacji do faktury z dnia 11.10.2001 r. oraz w dokumencie odprawy celnej ,a którego strona do wniosku nie załączyła . Pismo zawierało pouczenie , że w przypadku nie uzupełnienia braków w terminie 7 dni podanie pozostanie bez rozpatrzenia - art.64 k.p.a . W wyznaczonym terminie Pan L. Musiał nie uzupełnił wniosku o dokument dowodu własności silnika a w dniu 18.01.2002 r. wystąpił się o zwrot kopii dokumentów dotyczących zmiany numerów silnika . W tym stanie rzeczy organ rejestrujący pozostawił sprawę bez rozpoznania . Zarzut skarżącego , że pozostawienie sprawy bez rozpoznania wymaga formy decyzji administracyjnej nie jest uzasadniony . Skarżący przytacza wprawdzie wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 14.01.1993 r. w którym Sąd stwierdził, że w przypadku zastosowania art. 64 k.p.a. organ powinien wydać decyzję /art.104 k.p.a./ , jednakże w tej materii znajdujemy również odmienne orzeczenia NSA . Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sądu Najwyższego w trybie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 1991 r. Nr 109 poz. 471 ze zm.) z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu odpowiedź na pytanie: „Czy pozostawienie bez rozpoznania podania o wszczęcie postępowania administracyjnego (art. 64 k.p.a.) następuje w formie decyzji administracyjnej?” W odpowiedzi na postawione pytanie ,Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 czerwca 2000 r. III ZP 11/2000 /OSNAPiUS 2000/19 poz. 702/ orzeczono , że „pozostawienie bez rozpoznania na podstawie art. 64 kpa podania o wszczęcie postępowania nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.”. Nie znalazły potwierdzenia również pozostałe zarzuty strony skarżącej odnośnie naruszenia art.6 , 11, 12 i 35 kodeksu postępowania administracyjnego. W postępowaniu organu rejestrowego nie została naruszona zasada praworządności wyrażona w art. 6 k.p.a. Jak wyżej wykazano , organ prowadząc postępowanie przestrzegał zarówno przepisów dotyczących rejestracji pojazdów jak i przepisów k.p.a odnośnie wymogu wydawania decyzji . Nie można zarzucić również , że organ nie wyjaśniał stronie przesłanek jakimi kierował się przy załatwianiu sprawy do czego zobowiązuje art.11 k.p.a. wyrażający zasadę praworządności . Pan L. Musiał informowany był przez Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji o przyczynach dla których nie można uznać było faktury nr 106482 z dn.11.10.2001 r. jako dowodu własności . Stronie okazana została opinia prawna sporządzona przez radcę prawnego Starostwa . Opinia zawierała uzasadnienie faktyczne i prawne . Tym też należy tłumaczyć zachowanie strony która przedłożyła w trakcie postępowania drugą fakturę zawierająca nr silnika . Organ nie naruszył też zasady szybkości i prostoty postępowania o których mowa w art. 12 k.p.a. Stosownie do art.35 k.p.a organ obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki . Przy czym niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Niniejszym przypadku postępowanie zostało wszczęte w dniu 8.11.2001 r. i zakończone dnia. 3.01.2002 r. /data nadania pisma wzywającego stronę do złożenie wyjaśnień lub wiarygodnych dokumentów dotyczących okoliczności w jakich został zakupiony silnik, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania /. Nie został zatem przekroczony dwumiesięczny termin o którym mowa w art. 35 §2 k.p.a. Sprawa miała charakter skomplikowany , wymagała bowiem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zasięgnięcia opinii radcy prawnego . W takcie postępowania organ występował też do Urzędu celnego Warszawie o potwierdzenie objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu silnika sprowadzonego przez Pana L. Musiała /pismo Starostwa z dn.08.11.2001 r./. Strona w trakcie postępowania przedkładała nowe dokumenty wymagające analizy pod katem zgodności z przepisami . Mając powyższe na względzie należało podjąć uchwałę o treści jak na wstępie .

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 09:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 09:54
UCHWAŁA Nr IV/32/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2003 roku. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka Rymarza. Na podstawie przepisu art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu skargi Pana Leszka Rymarza na działania Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mławie z zakresu spraw holowania pojazdów, uwzględniając opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg uznaje się skargę za bezzasadną. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mławskiemu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 09:36

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12785
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:26