Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

L.p.

skan petycji

data złożenia petycji

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie przewidywany termin z oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

Petycja w przedmiocie uwzględnienia w planach inwestycyjnych wykonania pobocza w formie chodnika dla pieszych w miejscowości przez którą przechodzi droga powiatowa nr P4640W

Petycja Or.152.1.2018

 

21.03.2018r.

Dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Przewidywany termin udzielenia odpowiedzi - 21.06.2018r.

w porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego na dzień 12.04.2018r.  został umieszczony punkt poświęcony petycji w przedmiocie uwzględnienia w planach inwestycyjnych wykonania pobocza w formie chodnika dla pieszych w miejscowości przez którą przechodzi droga powiatowa nr P4640W.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Mławskiego w dniu 12.04.2018r. , Starosta Mławski przedstawił treść petycji, a Zarząd Powiatu Mławskiego uznał, że widzi potrzebę wykonania pobocza w formie chodnika dla pieszych w miejscowości Doziny przez którą przechodzi droga powiatowa nr P4640W, jednak na chwilę obecną zadanie nie może być przyjęte do realizacji z uwagi na brak środków finansowych. Powyższe zadanie zostanie rozpatrzone przy opracowywaniu budżetu powiatu mławskiego na 2019 rok.

Pismem z dnia 25.04.2018r. zawiadomiono wnoszącego petycje o sposobie jej rozpatrzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2018-04-06 08:24
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-26 09:47

2

Petycja w przedmiocie liczebności grup językowych i wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie

Petycja

Petycja

28.03.2018r.

Dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Dnia 6 kwietnia 2018r. do Rady Powiatu Mławskiego oraz Zarządu Powiatu Mławskiego wpłynęła petycja w przedmiocie liczebności grup językowych i wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie. 

W dniu 12.04.2018r. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 955/2018 podjął decyzję o łącznym rozpatrywaniu petycji (petycja wielokrotna).

Wskazuje się okres oczekiwania na dalsze petycje (w tej samej sprawie) - 1 miesiąc, licząc od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie. tj do dnia 12.05.2018r.

Rozpatrzenie petycji (petycji wielokrotnej) w przedmiocie grup językowych i wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, zostało ujęte w porządku obrad Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych Rady Powiatu Mławskiego, której posiedzenie zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2018r. - godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Mławie.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych Rady Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2018r. podjęła uchwałę w sprawie zorganizowania spotkania ze środowiskami zainteresowanymi  realizacją petycji  celem omówienia argumentów zawartych w petycji.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych biorąc pod uwagę argumenty przedstawione na spotkaniu w dniu 3 lipca 2018r. zorganizowanym przez Starostę Mławskiego, mającym na celu omówienie spraw podniesionych w petycji wielokrotnej, wyraziła poparcie dla wniosku dotyczącego zastosowania podziału na grupy uczniów na zajęciach języków obcych i zajęciach wychowania fizycznego. Komisja, stosowną uchwałę przekazała Zarządowi Powiatu Mławskiego, celem uwzględnienia i wprowadzenia zajęć w grupach z języków obcych i wychowania fizycznego od 01.09.2018r. po spełnieniu wymagań, iż podziały mogą mieć miejsce w sytuacji zaistnienia konieczności uwzględnienia  zaawansowania znajomości języka prze uczniów, a w przypadku zajęć wychowania fizycznego przy uzasadnionej potrzebie organizacyjnej tych zajęć. 

 

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Mławskiego w dniu 18 lipca 2018r. , po zapoznaniu się treścią uchwały Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych z dnia 3 lipca br. dotyczącej petycji, Zarząd Powiatu Mławskiego zobowiązał Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie do przeprowadzenia szczegółowej analizy konieczności zastosowania podziału uczniów na grupy na zajęciach z języków obcych i wychowania fizycznego od nowego roku szkolnego 2018/2019. Analiza zostanie omówiona na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu Mławskiego. 

W dniu 31 lipca 2018 roku Zarząd Powiatu Mławskiego zapoznał się z analizą przedstawioną przez Pana Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie dot. zastosowania podziału uczniów na grupy na zajęciach z języków obcych i wychowania fizycznego od nowego roku szkolnego 2018/2019.

W dniu 8 sierpnia 2018 roku Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 1027/2018 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej nauczycieli i rodziców uczniów I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.

Zarząd Powiatu Mławskiego wskazał na możliwość:

1. utworzenia grup na zajęciach wychowania fizycznego z połączeń międzyoddziałowych oddzielnie chłopców i oddzielnie dziewcząt;

2. zorganizowania dodatkowych 2 godzin zajęć języka angielskiego w klasie pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji 12.08.2018r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2018-04-06 08:24
 • zmodyfikował: Joanna Marcinkowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-10 09:06

drukuj (Wykaz petycji 2018 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-04-05 15:36
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-13 09:25

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-04-12 16:07

L.p.

skan petycji

data złożenia petycji

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie przewidywany termin z oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

3

Petycja w przedmiocie żądania podjęcia próby oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych (węgla) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącze gazowe).

Petycja

 

 

27.08.2018r.

Adam Szulc Prezes zarządu Szulc - Efekt sp. z o.o.

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji 26.09.2018r.

Dnia 26 września br. poinformowano składającego przedmiotową petycję, że Starosta Mławski nie prowadzi rejestrów zawierających zestawienia ilości wydanych pozwoleń na budowę dla inwestycji z podziałem na rodzaj przewidywanego paliwa dla potrzeb grzewczych i technologicznych. Wynika to z faktu, iż na etapie wydawania pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno – budowlanej I stopnia jakim jest Starosta nie ma ustawowego obowiązku wymagać od Inwestora projektów ogrzewania budynku (np. wewnętrznej instalacji gazowej). Sposób ogrzewania budynków wynika z zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku z decyzji o warunkach zabudowy. Zapisy te określają ogólnie sposób ogrzewania np. „własne źródło ogrzewania budynku mieszkalnego, preferuje się ekologiczne źródła ogrzewania takie jak olej opałowy, energia elektryczna, gaz ziemny, ekogroszek lub inne źródła energii o niskiej emisji zanieczyszczenia” .

Poinformowano, że pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy nie trzy lata. To do Inwestora należy decyzja o wyborze źródła ogrzewania budynku i może być ona rozciągnięta w czasie.

 Wobec powyższego organ nie jest w stanie sporządzić rzeczonej analizy wskazanej w przedmiotowej petycji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2018-09-04 12:26
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-26 15:32

drukuj ([KOPIA] Wykaz petycji 2018 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2018-09-04 12:26

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-13 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4062
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-05-14 14:21:07