Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi: 
Wydanie pozwolenia zintegrowanego.

2. Nazwa Wydziału:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

3. Dane teleadresowe: Starostwo Powiatowe w Mławie,
ul. Reymnta 6 06-500 Mława
Dział Rolnictwa i Środowiska pok nr 10 II piętro ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A
tel. 23 655 29 04
e-mail: srodowisko@powiatmlawski.pl                      

4. Podstawa prawna:
art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

5. Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, który powinien zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację – adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • informacje o tytule prawnym do instalacji;
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 • ocenę stanu technicznego instalacji;
 •  informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • informację o energii wykorzystanej lub wytwarzanej przez instalację;
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy  o ochronie przyrody i ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym ;
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 • aktualny stan jakości powietrza;
 • określenie warunków meteorologicznych;
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.                                                                                         

6. Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat) lub przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A pok. nr 10 II piętro

 7.Opłaty: 
Opłata rejestracyjna nie wyższa niż 12 000 zł. – wpłata na konto Ministra Środowiska. Wysokość opłat rejestracyjnych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183). Opłata skarbowa w wysokości zgodnej z  ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:Dz. U. 2021 r., poz. 1923 ze zm.) wynosi: 2011,0 zł lub 506 zł (w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców).
Opłatę należy uiścić:
1)w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie  gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475
3) w kasie Santander Bank Polska S. A.  w Mławie
4) w kasie Urzędu Miasta Mława przy ul Stary Rynek 19 06-500 Mława.
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy: Wydanie decyzji

9.  Termin załatwienia sprawy: 
Ustawowo w terminie 6 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Smorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

11. Dodatkowe nformacje: 
11.1. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien także zawierać informacje określone w art. 208  ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.)

 • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość;
 • o istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko;
 • o proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o oddziaływaniu zakładu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska , a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami;
 • o proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi;
 • o proponowanej ilości pobieranej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska
 • o proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska
 • o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska
 • uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w art. 207 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska , wskazujące spełnienie określonych w tych przepisach wymagań;
 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją.

11.2 Wniosek przedkłada się w 2 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej.

11.3 Załączniki:

dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
dowód uiszczenia opłaty skarbowej
zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych

12. Formularze do pobrania:
Brak

 

 

 

drukuj (KARTA INFORMACYJNA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-01-04 09:40
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 09:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6155
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 09:48:17