Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

UZYSKANIE POZWOLENIA NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USLUGI:

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

3.  DANE TELEADRESOWE/JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13, II piętro, pok. nr 25

4. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)
 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek zgłoszenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego winien zawierać:
nazwisko i adres inwestora, nazwę organu mającego wydać decyzję, nazwę, rodzaj oraz adres obiektu objętego inwestycją, zakres planowanych robót oraz należy określić dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie sposobu użytkowania obiektu lub jego części, datę i podpis inwestora,
2. Do wniosku zgłoszeniowego na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor powinien dołączyć:

- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych na tej i sąsiednich nieruchomościach              z oznaczeniem części obiektu , w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania ,
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;

- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- w przypadku zmiany sposobu użytkowania zmieniającego warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

- w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami;

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie ze zmianą do ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 18.05.2005r.- ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zmianami);

- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora


3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia Starosta nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

4. Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie tj. Mława, ul. Reymonta 6 (tel. nr 23 655 29 13, 23 654 33 11), pokój nr 25.

7. OPŁATY:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zmianami) opłata od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowanie obiektu budowlanego wynosi:

- od decyzji- pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wynosi 50% stawek opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę.
Zwalnia się od opłaty skarbowej za pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania:

1. wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej:

1. Zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie w godz. 8:00 do 14:00

2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88109025900000000150139475

 

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni lub 65 dni.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Informacje dodatkowe:
- właściwy organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub jego wykorzystaniu, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wyjaśnienia zgodności przyjętych rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami,

- jeżeli z treści wniosku wynika, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wiąże się z koniecznością wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, właściwy organ wydaje postanowienie, w którym wzywa wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.

11. DODATKOWE INFORMACJE: brak

12.FORMULARZE DO POBRANIA: brak

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kucki
    data wytworzenia: 2017-11-22
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2015-05-07 14:07
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 14:14

drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Wydział Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11217
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-29 14:14