Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

UZYSKANIE POZWOLENIA NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USLUGI:

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie

3.  DANE TELEADRESOWE/JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13, II piętro, pok. nr 25

4. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek zgłoszenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego winien zawierać:
nazwisko i adres inwestora, nazwę organu mającego wydać decyzję, nazwę, rodzaj oraz adres obiektu objętego inwestycją, zakres planowanych robót oraz należy określić dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie sposobu użytkowania obiektu lub jego części, datę i podpis inwestora,
2. Do wniosku zgłoszeniowego na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor powinien dołączyć:

- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych na tej i sąsiednich nieruchomościach              z oznaczeniem części obiektu , w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania ,
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;

- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- w przypadku zmiany sposobu użytkowania zmieniającego warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

- w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami;

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie ze zmianą do ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 18.05.2005r.- ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 672 z późniejszymi zmianami);

- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora


3. W razie koniczności uzupełnienia zgłoszenia Starosta nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

4. Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie tj. Mława, ul. Reymonta 6 (tel. nr 23 655 29 13, 23 654 33 11), pokój nr 25.

7. OPŁATY:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1827 z późniejszymi zmianami) opłata od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowanie obiektu budowlanego wynosi:

- od decyzji- pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wynosi 50% stawek opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę.
Zwalnia się od opłaty skarbowej za pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania:

1. wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej:

1. Zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.


8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni lub 65 dni.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Informacje dodatkowe:
- właściwy organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub jego wykorzystaniu, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wyjaśnienia zgodności przyjętych rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami w tym techniczno budowlanymi i Polskimi Normami,

- jeżeli z treści wniosku wynika, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wiąże się z koniecznością wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, właściwy organ wydaje postanowienie, w którym wzywa wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.

11. DODATKOWE INFORMACJE: brak

12.FORMULARZE DO POBRANIA: brak

 

  • autor informacji: Jarosław Kucki
    data wytworzenia: 2017-11-22
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2015-05-07 14:07
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 10:19

drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Wydział Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7873
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-22 10:19

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6924825
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-23 15:27

Stopka strony