Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Link do platformy ePUAP z której po zalogowaniu można wysłać pismo do naszego urzędu:

www.epuap.gov.pl

Dla instytucji przesyłajacych pisma do Starostwa Powiatowego adresem skrytki ePUAP wskazanej do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych jest:

/powiatmlawski/SkrytkaESP

lub

/powiatmlawski/skrytka

 

Skrót akapitu

Skrót akapitu: nie włączony

Linki aktualności

Atrybuty treści

 

ePuap to nowa usługa umożliwiajaca złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia.

Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze. Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu.

Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.

Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Usługa nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek.

Dokumenty do urzędu można również kierować za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) za pośrednictwem strony www.epuap.gov.pl   Platforma ta umożliwia przesłanie dowolnego pisma oraz skorzystania z możliwości podpisania pisma podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podpis zaufany jest to darmowa odmiana podpisu elektronicznego dzięki której użytkownik może potwierdzić swoją tożsamość przy składaniu dokumentów do urzędu.

W systemie ePUAP istnieją dwie możliwości uzyskania profilu zaufanego.

Pierwsza z nich - potwierdzenie tożsamości w punkcie potwierdzenia profilu zaufanego - dostępna jest dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl  wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia tożsamości. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa.

Z drugiej możliwości – samozaufania – mogą korzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Wówczas wypełniając wniosek o założenie profilu zaufanego – sami, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, mogą potwierdzić swoje dane.

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
    data wytworzenia: 2013-01-30
  • opublikował: Zbigniew Kowalski
    data publikacji: 2013-01-30 12:27
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
    ostatnia modyfikacja: 2019-03-20 13:33

Opis strony

Zbigniew Kowalski, Starostwo Powiatowe w Mławie, 06-500 Mława,ul.Reymonta 6, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, p.15, tel. 23 655 29 02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7182
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-20 13:33:47