Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: POMOC DLA REPATRIANTA NA REMONT, ADAPTACJĘ LUB WYPOSAZENIE LOKALU MIESZKALNEGO 

2. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Edukacji i Zdrowia
    
3. DANE TELEADRESOWE: ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława; parter, pokój nr 7, tel. 23 655 29 12; adres e-mail: sekretariat@powiatmlawski.pl

4. PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1204)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1352).

5. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczpospolitej Polskiej (załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14czerwca 2018 r.).

Do wniosku należy dołączyć:
a) kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia – kopię dowodu osobistego osoby, pod której opieką pozostaje;
b) dowód poniesienia kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku osoby małoletniej – dowód poniesienia kosztów przez osobę, pod której opieką pozostaje;

c) kopię decyzji wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego;

d) dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu mieszkalnego, którego dotyczy wniosek;

e) inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku;

f) oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe,

g) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro, pokój nr 11 (sekretariat).

7. OPŁATY: 
10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji
Należną opłatę skarbową można uiścić:
1) gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława w godzinach od 8.00 do 14.00;
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja 

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów. Do dwóch miesięcy, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.

10. TRYB ODWOŁAWCZY: do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

11. DODATKOWE INFORMACJE: 
   Repatriantowi, który nabył obywatelstwo polskie w drodze repatriacji i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgijskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, przysługuje uprawnienie do uzyskania pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   Pomoc, o której mowa, stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów. Pomocy udziela się w wysokości 6 000,00 zł na jednego repatrianta. Kwota ta ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
   Wniosek należy złożyć osobiście do starosty właściwego ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
W przypadku repatrianta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie wniosek składają jego rodzice lub opiekunowie prawni albo jedno z rodziców lub jeden opiekun prawny.

12. FORMULARZE DO POBRANIA: wniosek 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Pniewska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Martyna Guzowska
  data publikacji: 2017-03-20 09:31
 • zmodyfikował: Martyna Guzowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-17 09:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Pniewska
   data wytworzenia: 2018-06-28
  • opublikował: Agata Pniewska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-06-28 09:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Pniewska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Martyna Guzowska
  data publikacji: 2017-03-20 09:31
 • zmodyfikował: Agata Pniewska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-17 14:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9281
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-17 09:34:37