Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Mławskiego z dnia 05.01.2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Powiecie Mławskim
Zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Mławskiego z dnia 05.01.2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 3/2022 Starosty Mławskiego z dnia 05.01.2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 4/2022 Starosty Mławskiego z dnia 12.01.2022 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Mławskiego z dnia 20.01.2022r.w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3, Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2022 roku.
Zarządzenie Nr 6/2022 Starosty Mławskiego z dnia 02 lutego 2022r. w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Nr 7/2022 Starosty Mławskiego z dnia 18.02.2022r. w sprawie określenia zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Mławie.
ZARZĄDZENIE NR 8 /2022 STAROSTY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 9/2022 Starosty Mławskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji mającej na celu organizację i nadzorowanie zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej, z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 luty 2022 r.
Zarządzenie Nr 10/2022 Starosty Mławskiego z dnia 01 marca 2022r. w sprawie zmiany do Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 11/2022 Starosty Mławskiego z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo – finansowego ZFŚS
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 09.03.2022r. w sprawie w sprawie przygotowania miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym
Zarządzenie Nr 13/2022 Starosty Mławskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu
Zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Mławskiego z dnia 11.03.2022 roku w sprawie określenia sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej poprzedzającej planowanie kontroli przedsiębiorców.
Zarządzenie nr 15/2022 Starosty Mławskiego z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie części nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Zarządzenie nr 16/2022 Starosty Mławskiego z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława
Zarządzenie nr 17/2022 Starosty Mławskiego z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie części nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Zrządzenie Nr 18/2022 Starosty Mławskiego z dnia 14.03.2022r. w sprawie powołania Zespołu ds. pomocy i wsparcia merytorycznego ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022r.
Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Mławskiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad i kosztów pobytu obywateli Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz zasad ich rozliczenia.
ZARZĄDZENIE Nr 20/2022 Starosty Mławskiego z dnia 17.03.2022r. w sprawie prowadzenia rejestru umów
Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Mławskiego z dnia 17 marca 2022r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie.
Zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Mławskiego z dnia 24.03.2022r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Mławskiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wicestarosty Mławskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania.
Zarządzenie Nr 24/2022 Starosty Mławskiego z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 68/2019 z dnia 12.11.2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 25/2022 Starosty Mławskiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Mławskiego z dnia 04 maja 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 27 /2022 Starosty Mławskiego z dnia 09.05 2022 r.w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kompleksowych procedur związanych z zadaniem pn. „budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego. Budowa instalacji obejmuje: budynki ( I LO, ZS NR 1, ZS NR 2, ZS NR 3, ZS NR 4, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bursa Szkolna, Mławska Hala Sportowa)”
Zarządzenie Nr 28/2022 Starosty Mławskiego z dnia 12 maja 2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2019 Starosty Mławskiego z dnia 15.02.2019 roku w sprawie sposobu postępowania przy wydaniu na wniosek strony kopii akt sprawy, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz sposobu ustalenia odpłatności za wydanie kopii akt sprawy.
Zarządzenie Nr 29/2022 Starosty Mławskiego z dnia 12 maja 2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2018 Starosty Mławskiego z dnia 14.09.2018r. w sprawie sposobu ustalenia dodatkowych kosztów wynikających z udostępnienia informacji publicznej.
ZARZĄDZENIE NR 30/2022 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 31/2022 Starosty Mławskiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Mławskim
Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Mławskiego z dnia 12 maja 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 33/2022 Starosty Mławskiego z dnia 08.06.2022 roku. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wartości rzeczy znalezionych i przekazania środków zgromadzonych na koncie depozytowym Biura Rzeczy Znalezionych na konto powiatu.
Zarządzenie Nr 34/2022 Starosty Mławskiego z dnia 08 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2022 Starosty Mławskiego z dnia 10 marca 2022r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu
Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Mławskiego z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 36/2022 Starosty Mławskiego z dnia 29 czerwca 2022r.
w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego ZFŚS
Zarządzenie nr 37/2022 Starosty Mławskiego z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Kowalewo, gminy Wiśniewo, oznaczonej numerem ewidencyjnym 238, przysługującego Skarbowi Państwa
Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 38/2022 Starosty Mławskiego z dnia 15.07.2022r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2022 Starosty Mławskiego z dnia 09.05.2022r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kompleksowych procedur związanych z zadaniem pn."budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego. Budowa instalacji obejmuje: budynki (ILO, ZS NR 1, ZS NR 2,ZS NR3, ZS NR 4, Centrum Administracyjne do Obsługo Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bursa Szkolna, Mławska Hala Sportowa)"
Zarządzenie Nr 39/2022 Starosty Mławskiego z dnia 22.07.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw oraz systemów teleinformatycznych i elektronicznych wykorzystywanych do realizacji zadań w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 40/2022 Starosty Mławskiego z dnia 22.08.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana Jacka Witkowskiego na stanowisko kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie Al. J. Piłsudskiego 33
Zarządzenie Nr 41/2022 Starosty Mławskiego z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 42/2022 Starosty Mławskiego z dnia 31.08.2022 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 43/2022Starosty Mławskiego z dnia 13 września 2022 roku w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo – finansowego ZFŚS
Status nieobowiązujące:ZARZĄDZENIE Nr 44/2022 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 19 września 2022 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ciechanowie, powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami oraz jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Mławskiego.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 45/2022 Starosty Mławskiego z dnia 21.09.2022r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 46/2022 Starosty Mławskiego z dnia 03.10.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 47/2022 Starosty Mławskiego z dnia 10.10.2022 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Powiatu Mławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w 2022 roku.
Zarządzenie Nr 48/2022 Starosty Mławskiego z dnia 03.11.2022r. w sprawie uzupełnienia składu komisji do odbioru prac geodezyjnych.
ZARZĄDZENIE Nr 49/2022 Starosty Mławskiego z dnia 03 listopada 2022r. w sprawie określenia wzoru upomnienia
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 50/2022 Starosty Mławskiego z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo – finansowego ZFŚS
Zarządzenie Nr 51/2022 Starosty Mławskiego z dnia 17 listopada 2022r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 53/2022 Starosty Mławskiego z dnia 24.11.2022r. w sprawie działań z zakresu oszczędzania energii w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 54/2022 Starosty Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 55/2022 Starosty Mławskiego z dnia 15.12.2022 roku. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 56/2022 Starosty Mławskiego z dnia 15.12.2022 roku. w sprawie trybu udzielania, odwoływania, rejestrowania upoważnień i pełnomocnictw przez starostę Mławskiego
Zarządzenie nr 57/2022 Starosty Mławskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0013 Krery, gminy Dzierzgowo, oznaczonej jako działka gruntu nr 135/2 o powierzchni 0,4000 ha
Zarządzenie Nr 58/2022 Starosty Mławskiego z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17934
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-12 15:34:40