Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXII/151/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mławskiego na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r,Nr 15, poz. 148 ze zmian./ Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1 1.Ustala się dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 32.613.342 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z : 1)realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 4.243.156 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a. 2)realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 555.519 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 2 1.Ustala się wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 33.981.217 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2.Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 4.243.156 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a. 3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 555.519 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3 Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ujętym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4 Z dochodów, o których mowa w § 1ust. 1 przeznacza się kwotę 886.625 zł na spłatę: 1/. rat pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 298.503 zł, 2/. rat kredytów zaciągniętych w banku w wysokości 588.122 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 1.Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.254.500 zł wynikającego z różnicy pomiędzy ustalonymi dochodami budżetu powiatu pomniejszonymi o planowane spłaty rat pożyczek i kredytów a planowanymi wydatkami będzie : 1.Planowany do zaciągnięcia kredyt inwestycyjny długoterminowy na realizację zadania pn.” Zakup sprzętu specjalistycznego, wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie oraz zagospodarowanie terenu „ w wysokości 175.000 zł, 2.Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Mławie wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową” w wysokości 252.000 zł. 3.Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Mławie” w wysokości 174.600 zł. 4.Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Mławie” w wysokości 252.900 zł. 5.Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Mławie” w wysokości 400.000 zł. 6.Kredyt na udzielone poręczenie powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 1.000.000 zł.

§ 5 Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne stanowi załącznik nr 5.

§ 6 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 814.276 zł na : a) awans nauczycieli w wysokości 108.699 zł, b)doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 37.768 zł, c)usamodzielnienia wychowanków w wysokości 91.524 zł, d)remonty w placówkach oświatowych w wysokości 466.285 zł, e)remonty w Starostwie Powiatowym w wysokości 110.000 zł

§ 7 1)Ustala się wydatki inwestycyjne powiatu na rok 2005 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości 598.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 2)Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 400.000 zł , w tym w 2005r w wysokości 400.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7. 3)Łączne wydatki inwestycyjne w 2005r ustala się w wysokości 998.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 6i 7.

§ 8 Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół niepublicznych w wysokości 809.477 zł stanowiących załącznik nr 8.

§9 1.Ustala się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 440.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 2.Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 26.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 3.Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 2.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10 Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11 Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 130.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 130.000zł. Zestawienie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan finansowy stanowi załącznik nr 13.

§ 12 Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1.Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. 2.Określenia trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków w toku wykonywania budżetu. 3.Zaciągania długu i spłat zobowiązań powiatu wynikających z niniejszej uchwały.

§ 13 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 14 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega publikacji. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Żbikowska
    data wytworzenia: 2005-01-19
  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2005-01-05 11:21
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
    ostatnia modyfikacja: 2017-09-04 14:03

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13676
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-04 14:03:11