Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 13/2015

Starosty Mławskiego

z dnia 19.03.2015 roku.

 

w sprawie określenia dni przyjęć w sprawach skarg i wniosków w Starostwie

                  Powiatowym w Mławie. 

 

        Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym                      (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz § 38 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/24/2011 z dnia 23 lutego 2011r. w związku z art. 253  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)  zarządzam,  co następuje:

§ 1

 1. Starosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 10ºº do 12ºº oraz w godzinach od 16°° do 1630.

 2. Wicestarosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 10ºº do 12ºº.

 3. Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu oraz dyrektorzy wydziałów, kierownicy działów i biur przyjmują w sprawach skarg i wniosków pięć dni w tygodniu w godzinach pracy Starostwa.

 4. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują w sprawach skarg i wniosków pięć dni w tygodniu w godzinach pracy Starostwa.

  § 2

  W przypadku, gdy wyznaczony dzień przyjmowania w sprawie skarg i wniosków  przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta lub Wicestarosta przyjmują w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym. 

  § 3

  Traci moc Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Mławskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie określenia dni przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Mławie.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

                           STAROSTA MŁAWSKI

                             /-/     

                                                      WŁODZIMIERZ A. WOJNAROWSKI  

 

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Bartnicka
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-03-26 11:57

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.  Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2017r., poz. 1257). Sposób postępowania za skargami  i wnioskami reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  08 stycznia 2002 r.w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg  i wniosków  ( Dz. U z 2002 r. Nr 5, poz. 46). W Starostwie Powiatowym w Mławie od 01.08.2010r. obowiązuje procedura rozpatrywania skarg i wniosków. 

Skarg i wnioski w Starostwie Powiatowym w Mławie mogą być wnoszone:
·                 drogą pocztową,
·                 e-mailem,
·                 składane bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa,
·                 wnoszone ustnie do protokołu
 
SKARGI
Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, to organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
 - rady powiatu jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
 - organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda,
 - zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw dotyczących zadań zleconych, jest rada powiatu.
Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia obowiązany jest niezwłocznie przekazać ją właściwemu organowi. Organ musi o fakcie przekazania skargi zgodnie z właściwością zawiadomić skarżącego albo wskazać mu właściwy organ.
Przedmiotem skargi może być w szczególności:
 - zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 - naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 - przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. Zgodnie z k.p.a. również w odniesieniu do skarg o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony. Organ musi podać przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek powiadomienia o opóźnieniu, jego przyczynach i nowym terminie ciąży na organie administracji również w przypadku zwłoki  w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
Na niezałatwienie sprawy w terminie skarżącemu służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Jeżeli organ uzna zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy.
WNIOSKI
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:
 - ulepszenia organizacji,
 - wzmocnienia praworządności,
 - usprawnienia pracy,
 - zapobiegania nadużyciom,
 - ochrony własności,
 - lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku należy zawiadomić równocześnie wnioskodawcę.
Organ powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
A o sposobie załatwienia wniosku zawiadomić równocześnie wnioskodawcę.  W razie niemożności załatwienia wniosku w określonym terminie wnioskodawcę należy zawiadomić o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia go.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Wnioskodawca, może ją też wnieść w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie przewidzianym do załatwienia wniosku albo jeżeli nie został on załatwiony w nowym terminie wskazanym w zawiadomieniu o opóźnieniu w załatwieniu sprawy.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

drukuj ()

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2010-11-15 13:58
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-02 11:53
  • autor informacji: Renata Brodacka
   data wytworzenia: 2018-06-13
  • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-06-13 15:16
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-06-13 15:15

drukuj całą stronę

Opis strony

Nina Olko, Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 pok. nr 15, tel. 23/655-29-03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10878
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-13 15:16

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8638029
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 12:22

Stopka strony