Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 57/2020

Starosty Mławskiego

z dnia 09.07.2020r.

 

w sprawie określenia zasad przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków               

                 w Starostwie Powiatowym w Mławie.

 

      Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz § 40 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 162/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 23.07.2015r. (ze zm.) w związku z art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 253 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ustala się zasady przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków  w Starostwie Powiatowym w Mławie:
 1. Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6  w każdy wtorek w godzinach od 1000 do 1200 oraz w godzinach od 1600 do 1630.
 2. Wicestarosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6  w każdy czwartek w godzinach od 1000 do 1200.      
 1. Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz dyrektorzy wydziałów, kierownicy działów i biur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie realizowanych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mławie, codziennie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Mławie, a w przypadku ich nieobecności, interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują ich zastępcy.
 2. W przypadku, gdy wyznaczony dzień przyjmowania interesantów w sprawach skarg    i wniosków przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta lub Wicestarosta przyjmują w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym.
 3. Do skarg i wniosków zgłoszonych ustnie w ramach przyjęć interesantów, w razie potrzeby (którą określi Starosta, Wicestarosta) wskazany pracownik sporządza protokół, o którym mowa w ust. 5.
 4. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie w ramach przyjęć interesantów, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół na formularzu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. Protokół podpisują: wnoszący skargę bądź wniosek  i osoba przyjmująca zgłoszenie.
 5. W przypadku gdy skarga lub wniosek zastanie zgłoszony telefonicznie, przyjmujący zgłoszenie informuje skarżącego/wnioskodawcę o możliwych sposobach wnoszenia skarg i wniosków określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz możliwości wniesienia skargi lub wniosku w sposób, o którym mowa w ust. 4 i 5.

 

§ 2

 

 1. Pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie, w kontaktach z interesantami wnoszącymi skargi lub wnioski obowiązują następujące zasady:
 1. życzliwe podejście i równe traktowanie stron,
 2. dążenie do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego,
 3. wyczerpujące i dokładne informowanie stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na sposób załatwienia sprawy,
 4. wnikliwe i terminowe postępowanie, a w sprawach nie wymagających postępowania dowodowego, niezwłoczne załatwienie sprawy.

 

§ 3

 

 1. Zarządzenie podlega:
 1. wywieszeniu w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 (tablica ogłoszeń) oraz w widocznym miejscu w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie zlokalizowanych  przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 8A oraz Stary Rynek 10,
 2. publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Mławie – www.bip.powiatmlawski.pl

 

 

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Mławskiego z dnia 19.03.2015r. w sprawie określenia dni przyjęć w sprawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Mławie.  

 

§ 5

 

Nadzór w zakresie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Powiatu.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                      STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                                        /-/

                                                                                                        JERZY RAKOWSKI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-07-09
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-09 13:51
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-09 13:58

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-09 13:59

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.). Sposób postępowania za skargami i wnioskami reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r.w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Skarg i wnioski w Starostwie Powiatowym w Mławie mogą być wnoszone:

 • drogą pocztową, na adres: Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
 • e-mailem, na adres: starostwo@powiatmlawski.pl
 • składane bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro pok. 11
 • wnoszone ustnie do protokołu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2020 Starosty Mławskiego z dnia 09.07.2020 w sprawie określenia zasad przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Mławie.

SKARGI

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, to organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

 • rady powiatu jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
 • organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda,
 •  zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw dotyczących zadań zleconych, jest rada powiatu.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia obowiązany jest niezwłocznie przekazać ją właściwemu organowi. Organ musi o fakcie przekazania skargi zgodnie z właściwością zawiadomić skarżącego albo wskazać mu właściwy organ.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. Zgodnie z k.p.a. również w odniesieniu do skarg o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony. Organ musi podać przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek powiadomienia o opóźnieniu, jego przyczynach i nowym terminie ciąży na organie administracji również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Na niezałatwienie sprawy w terminie skarżącemu służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Jeżeli organ uzna zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy.

WNIOSKI

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy,
 • zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku należy zawiadomić równocześnie wnioskodawcę.

Organ powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a o sposobie załatwienia wniosku zawiadomić równocześnie wnioskodawcę. W razie niemożności załatwienia wniosku w określonym terminie wnioskodawcę należy zawiadomić o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia go.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Wnioskodawca, może ją też wnieść w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie przewidzianym do załatwienia wniosku albo jeżeli nie został on załatwiony w nowym terminie wskazanym w zawiadomieniu o opóźnieniu w załatwieniu sprawy.

Stosownie do art. 221 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) skargi i wnioski mogą być składane w interesie innej osoby wyłącznie za pisemną zgodą tej osoby. W takim przypadku do złożonej skargi lub wniosku należy obowiązkowo dołączyć wyrażoną w formie pisemnej zgodę osoby w imieniu, której jest składana skarga bądź wniosek. Pisemną zgodę należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lub za pomocą środków komunikacji elektrotechnicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Mławie na adres: //powiatmlawski/SkrytkaESP.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-07-09
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2010-11-15 13:58
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-21 14:47

drukuj całą stronę

Opis strony

Nina Olko, Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 pok. nr 15, tel. 23/655-29-03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15102
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-21 14:47:41