Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wydział Edukacji i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Mławie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6
tel.23 654 36 66


Dyrektor Wydziału

Bożena Tomkiel
pokój nr 7, parter
tel. 23 655 32 80

e-mail: edukacja@powiatmlawski.pl

 
Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Miłobędzka
pokój nr 7, parter
tel. 23 655 29 82

e-mail: zdrowie@powiatmlawski.pl


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Zawierucha
  data wytworzenia: 2005-06-21
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-25 12:40
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 10:51
 1. W zakresie edukacji, kultury, sztuki, kultury fizycznej, sportu, nadzoru nad jednostkami oświatowymi, Wydział realizuje zadania:
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zakładania i prowadzenia publicznych szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych i placówek oświatowych oraz ich likwidowania zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
  • ewidencja szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i administracyjnych,
  • prowadzenie spraw wynikających z Karty Nauczyciela i Ustawy o systemie oświaty dotyczących organu prowadzącego w szkołach i placówkach dla których powiat jest organem prowadzącym,
  • ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
  • planowanie kierunków kształcenia,
  • przygotowanie do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek dla których Powiat jest organem prowadzącym,
  • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem i odwoływaniem ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
  • dokonywanie czynności w sprawach w zakresie prawa pracy wobec dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
  • prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
  • prowadzenie bazy danych systemu informacji oświatowej w zakresie:
   1. przekazywania danych identyfikacyjnych szkół i placówek prowadzonych i rejestrowanych przez powiat do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych oraz bieżąca ich aktualizacja,
   2. przekazywania danych identyfikacyjnych do zbioru danych nauczyciela w związku z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego,
   3. kontroli prawidłowości wprowadzonych danych do bazy danych SIO przez podległe i rejestrowane szkoły i placówki,
   4. wydawanie i cofanie upoważnień do dostępu do bazy danych SIO dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Mławski oraz dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez inny organ niż jst.
  • monitorowanie stanu bazy oświatowej,
  • realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji szkołom prowadzonym przez inny organ niż jednostki samorządu terytorialnego,
  • współpraca z Mławską Halą Sportową,
  • wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
  • podejmowanie działań w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów określonych ustawą o ochronie zabytków,
  • prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem społecznego opiekuna zabytków,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tworzenia instytucji kultury,
  • przygotowanie propozycji statutów nowo powołanych instytucji kultury,
  • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i kultury fizycznej,
  • współdziałanie w organizacji imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych na terenie powiatu,
  • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
  • prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
  • nadzór nad działalnością uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, mających siedzibę na terenie powiatu,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tworzenia muzeów,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tworzenia powiatowych bibliotek publicznych i ich likwidacji,
  • realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  • wspieranie szkół i jednostek oświatowych w pozyskiwaniu dodatkowych środków zewnętrznych,
  • obsługa projektów oświatowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

 

 1. W zakresie zdrowia Wydział realizuje zadania:
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem lub likwidacją, a także rozszerzaniem lub ograniczaniem działalności podległego zakładu opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem ustawowego nadzoru nad podległym zakładem opieki zdrowotnej w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji budżetowych dla zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o działalności leczniczej,
 • współpraca z Radą Społeczną SPZOZ oraz prowadzenie dokumentacji związanej  z jej działalnością,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • współpraca z samorządami zawodów medycznych,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych,
 • inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
 • pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
 • przekazywanie marszałkowi województwa mazowieckiego informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych,
 • przygotowywanie zezwolenia na sprowadzenie z obcego państwa zwłok, szczątków zwłok oraz urn z prochami,
 • współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z ustalaniem rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
 • nadzór w zakresie obowiązujących przepisów prawnych nad powiatowymi jednostkami pomocy społecznej,
 • współpraca z organizacjami kombatantów,
 • udzielanie pomocy repatriantom,
 • promocji i edukacji zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,
 • ułatwienia dostępu i uczestnictwa seniorów w kulturze, edukacji, aktywności fizycznej i turystyce,
 • podejmowanie działań nakierowanych na poprawę dostępu osób starszych do usług zdrowotnych.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Chocholska
  data wytworzenia: 2020-11-04
 • opublikował: Beata Chocholska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-04 11:54
 • zmodyfikował: Beata Chocholska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 11:58

drukuj całą stronę

Opis strony

Grażyna Zawierucha, Wydział Edukacji i Zdrowia pokój nr7, tel.(023)654-36-66

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27095
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-04 11:58