Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wydział Edukacji i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Mławie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6
tel.23 654 36 66


Dyrektor Wydziału

Bożena Tomkiel
pokój nr 7, parter
tel. 23 655 32 80

e-mail: edukacja@powiatmlawski.pl

 
Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Miłobędzka
pokój nr 7, parter
tel. 23 655 29 82

e-mail: zdrowie@powiatmlawski.pl


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Zawierucha
  data wytworzenia: 2005-06-21
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-25 12:40
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 10:51
 

W zakresie edukacji, oświaty, nauki, kultury, kultury fizycznej i sportu: 

 
 1. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zakładania i prowadzenia publicznych szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych i placówek oświatowych oraz ich likwidowania zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
 2. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem i odwoływaniem ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki.
 3. Ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Planowanie kierunków i profili kształcenia.
 5. Opiniowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek.
 6. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego
 7. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 8. Sprawowanie nadzoru nad działalnością mławskiej Hali Sportowej w zakresie spraw administracyjnych.
 9. Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych i realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji budżetowych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.
 10. Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.
 11. Realizacja praw i obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym
 12. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów określonych ustawą o ochronie zabytków.
 13. Ustanawianie społecznego opiekuna zabytków.
 14. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tworzenia instytucji kultury.
 15. Nadawanie statutu instytucjom kultury.
 16. Ustanawianie i przekazywanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i kultury fizycznej.
 17. Współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie powiatu.
 18. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
 19. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.
 20. Nadzór i kontrola nad działalnością klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej mających siedzibę na terenie danego powiatu.
 21. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tworzenia muzeów, nadawanie im statutów, powoływanie rady muzeum oraz powoływanie i odwoływanie ich członków.
 22. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tworzenia powiatowych bibliotek publicznych i ich likwidacji.
 23. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 24. Wspieranie szkół i jednostek oświatowych w pozyskiwaniu dodatkowych środków zewnętrznych.
 25. Obsługa projektów oświatowych z EFS i BP.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-26 20:26
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-25 09:29


W zakresie zdrowia i pomocy społecznej Wydział realizuje

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem lub likwidacją, a także rozszerzaniem lub ograniczaniem działalności podległego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem ustawowego nadzoru nad podległym zakładem opieki zdrowotnej w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej.
 3. Realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji budżetowych dla zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o działalności leczniczej.
 4. Współpraca z Radą Społeczną SPZOZ   oraz prowadzenie dokumentacji związanej z jej działalnością.
 5. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 6. Współpraca z samorządami zawodów medycznych.
 7. Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia.
 8. Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.
 9. Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu.
 10. Pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia.
 11. Podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.
 12. Przekazywanie marszałkowi województwa mazowieckiego informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych.
 13. Przygotowywanie zezwolenia na sprowadzenie z obcego państwa zwłok, szczątków zwłok oraz urn z prochami.
 14. Współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 15. Opracowywanie dokumentacji związanej z ustalaniem rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
 16. Nadzór w zakresie obowiązujących przepisów prawnych nad powiatowymi jednostkami pomocy społecznej.
 17. Współpraca  z organizacjami kombatantów.
 18. Udzielanie pomocy repatriantom.
 19. Realizacja zadań związanych z dokonywaniem zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu.
 20. Realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 21. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
 22. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.
 23. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 24. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
 25. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej.
 26. Sporządzanie sprawozdań zakresie zadań przypisanych  Powiatowi  dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 27. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej przez Powiat pomocy publicznej.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 09:49
 • zmodyfikował: Agata Pniewska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-04 11:42

drukuj całą stronę

Opis strony

Grażyna Zawierucha, Wydział Edukacji i Zdrowia pokój nr7, tel.(023)654-36-66

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23003
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-27 10:51