Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Sekretarz Powiatu i Dyrektor Wydziału - Edyta Wild
tel. 23 655 33 77 lub 23 654 34 09 
e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 23 655 29 02,  wew. 314, 23 655 29 15 wew. 315

pietro I, pokój nr 15A, 15B

Zespół Informatyków

tel. 23 655 22 13
parter, pokój nr 7


Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 23 655 29 08
piętro II, pokój nr 26

 

Wydział Organizacyjnyi Spraw Obywatelskich realizuje zadania z zakresu:

1) przygotowania projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Starostwa,

2) prowadzenia sekretariatu oraz wykonywania obsługi kancelaryjnej Starostwa,

3) prowadzenia archiwum zakładowego,

4) prowadzenia zbiorów Zarządzeń Starosty Mławskiego,

5) prowadzenia zbiorczego Rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność    lobbingową,

6) prowadzenia zbioru pełnomocnictw i upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

7) koordynowania i kontroli rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia zbiorczej ewidencji skarg, wniosków i petycji wpływających do Starostwa,

8) koordynowania rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej i prowadzenie zbiorczej ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpływających do Starostwa,

9) dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (z włączeniem szkół i placówek oświatowych) oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

10) prowadzenia akt osobowych pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (z włączeniem szkół i placówek oświatowo) oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

11) przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie oraz przeprowadzania procedury naboru na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych),

12) prowadzenia okresowej oceny pracowników starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych),

13) gospodarowania etatami i funduszem wynagrodzeń,

14) prowadzenia spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

15) oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i innych, za wyjątkiem oświadczeń składanych przez radnych powiatu,

16) nadzoru i kontroli dyscypliny pracy,

17) prowadzenia ewidencji wyjazdów służbowych,

18) prowadzenia spraw zawiązanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w Starostwie,

19) prowadzenia spraw związanych z organizacją robót publicznych, prac interwencyjnych w Starostwie,

20) prowadzenia spraw związanych z organizacją staży odbywanych w Starostwie,

21) koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

22) sporządzania sprawozdań z zakresu statystyki osobowej,

23)  prowadzenia spraw związanych z zakupem, ewidencjonowaniem, wydawaniem, przechowywaniem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłatą ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży obocznej we własnym zakresie,

24) współdziałania z Inspektorem ds. BHP w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

25) wydawania legitymacji służbowych pracownikom,

26) nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

27) nadzoru nad przestrzeganiem zasad dostępu do informacji oraz dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych,

28)  koordynacji spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych do 30 000 euro oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych do 30 000 euro,

29) zabezpieczenia przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

30) administrowania nieruchomościami Starostwa oraz zabezpieczenia i ubezpieczenia jego mienia,

31) zawierania umów związanych z dostawą mediów do budynków Starostwa,

32) prowadzenia i koordynowanie spraw w zakresie ubezpieczenia mienia powiatu oraz dróg powiatowych oraz współpraca w powyższym zakresie z brokerem i ubezpieczycielem,

33) prowadzenia spraw związanych z konserwacją, naprawami w Starostwie,

34) prowadzenia całokształtu spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych,

35) nadzoru nad zabezpieczeniem sprawności urządzeń i wyposażenia Starostwa,

36) nadzoru nad realizacją remontów w Starostwie oraz ich rozliczania,

37) gospodarowania taborem samochodowym,

38) zabezpieczenia łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej,

39) dokonywania prenumeraty prasy i innych wydawnictw,

40) utrzymania czystości wokół budynków oraz w pomieszczeniach biurowych,

41) obsługi urządzeń kopiujących,

42) ewidencji przesyłek pocztowych, nadawania przesyłek pocztowych i ich odbioru,

43) gospodarowania, znakowania i prowadzenia ewidencji ilościowej, ilościowo –wartościowej, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Starostwa,

44) zabezpieczenia informacji wizualnej w Starostwie,

45) prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,

46) planowania i realizacji wydatków związanych z obsługą techniczno-administracyjną Starostwa,

47) zapewnienia elektronicznych programów niezbędnych do właściwego działania urzędu, w tym w szczególności do obsługi prawnej, finansowej, obiegu dokumentów itp.

48) nadzoru nad bezpiecznym podpisem elektronicznym,

49) opracowania krótko i długofalowej informatyzacji Starostwa,

50) planowania i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań Starostwa,

51) planowania rozwoju systemów informatycznych i dostosowania ich do zmieniających się potrzeb,

52) testowania i wdrażania systemów informatycznych,

53) koordynowania procesu tworzenia baz danych,

54) nadzoru nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowania wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania,

55) nadzoru nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania,

56) administrowania siecią informatyczną i zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej,

57) administrowania bazami danych oraz zapewnienia ich ochrony,

58) prowadzenia ewidencji sprzętu informatycznego i oprogramowania,

59) szkolenia pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych,

60) kontrolowania prawidłowości korzystania ze sprzętu i oprogramowania przez pracowników Starostwa.

61) organizacji systemu kontroli wewnętrznej w Starostwie,

62) koordynowania i prowadzenia kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

63) prowadzenia rejestrów dokonywanych kontroli oraz nadzoru z zakresie terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych, a także gromadzenia dokumentacji z kontroli przeprowadzanych przez organy zewnętrzne i korespondencji z nią związanej,

64) koordynowania zadań związanych z szacowaniem ryzyka dla realizacji celów i zadań w jednostce,

65) organizacji czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego,

66) zarządzania sprawozdawczością sporządzaną dla potrzeb Głównego Urzędu Sprawozdawczego,

67) przesyłania sprawozdań o udzielonej przez powiat pomocy publicznej jak i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (w przypadku gdy określona pomoc publiczna podlega regulacjom przewidzianym w ustawie o postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej) z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP,

68) przesyłania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy,

69) sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji,

70) sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, innych niż stowarzyszenia samorządu terytorialnego, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych,

71) prowadzenia postępowania z rzeczami znalezionymi,

72) nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,

73) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach,

74) rejestrowania czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 rozporządzenia RODO,

75) zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych,

76) opracowania i aktualizacji dokumentacji o ochronie danych osobowych,

77) prowadzenia rejestrów upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

78) administrowania i prowadzenia strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie,

79) redagowania strony internetowej Starostwa Powiatowego w Mławie: powiatmlawski.pl,

80)  współpracy z wydziałami i jednostki organizacyjnymi powiatu zapewniająca pozyskanie i publikowanie informacji o wydarzeniach realizowanych w powiecie.

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
    data wytworzenia: 2014-10-29
  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2003-06-26 08:12
  • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2021-07-08 14:50

drukuj całą stronę

Opis strony

Nina Olko, Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 pok. nr 15, tel. 23/655-29-03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20202
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-08 14:50