Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Sekretarz Powiatu i Dyrektor Wydziału - Edyta Wild
tel. 23 655 33 77 lub 23 654 34 09 
e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 23 655 29 02, 03 wew. 314, 315

pietro I, pokój nr 15A, 15B

Zespół Informatyków

tel. 23 655 22 13
parter, pokój nr 7


Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 23 655 29 08
piętro II, pokój nr 26

 

Wydział Organizacyjnyi Spraw Obywatelskich realizuje zadania z zakresu:

 1. przygotowania projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Starostwa;
 2. prowadzenia sekretariatu oraz wykonywania obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 3. koordynowania i kontroli rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia zbiorczej ewidencji skarg, wniosków i petycji wpływających do Starostwa;
 4. prowadzenia rejestru i zbiorów zawartych porozumień;  
 5. prowadzenie zbiorów Zarządzeń Starosty Mławskiego;
 6. przekazywanie wniosków do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym aktów normatywnych lub innych aktów prawnych;         
 7. dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (z włączeniem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych) oraz kierowników powiatowych służb i inspekcji;
 8. gospodarowania etatami i funduszem wynagrodzeń,
 9. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi pracowników;
 10. oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i innych;
 11. nadzoru i kontroli dyscypliny pracy;
 12. prowadzenia zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu;
 13. prowadzenia spraw zawiązanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w Starostwie;
 14. koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
 15. nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 16. sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;
 17. prowadzenia postępowania z rzeczami znalezionymi;
 18. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 19. nadzoru nad przestrzeganiem zasad dostępu do informacji oraz dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych;
 20. koordynacja rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej i prowadzenie zbiorczej ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpływajacych do Starostwa;
 21. administrowania nieruchomościami Starostwa oraz zabezpieczenia jego mienia;
 22. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 23. prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym;
 24. nadzór nad zabezpieczeniem sprawności urządzeń i wyposażenia Starostwa;
 25. prowadzenia spraw związanych z konserwacją, naprawami w Starostwie;
 26. nadzoru nad realizacją remontów w Starostwie oraz ich rozliczania;
 27. prowadzenia całokształtu spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych;
 28. gospodarowania taborem samochodowym;
 29. zabezpieczenia łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;
 30. dokonywania prenumeraty prasy i innych wydawnictw,
 31. utrzymania czystości wokół budynków oraz w pomieszczeniach biurowych;
 32. obsługi urządzeń kopiujących;
 33. ewidencji przesyłek pocztowych, nadawania przesyłek pocztowych i ich odbioru;
 34. logistycznej obsługi uroczystości okolicznościowych;
 35. gospodarowania, znakowania i prowadzenia ewidencji ilościowej i ilościowo –wartościową środków trwałych i wyposażenia Starostwa;
 36. zabezpieczenia informacji wizualnej w Starostwie;
 37. planowania i realizacji wydatków związanych z obsługą techniczno-administracyjną Starostwa
 38. prowadzenie archiwum zakładowego;
 39. opracowania krótko- i długofalowej informatyzacji Starostwa;
 40. planowania i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań Starostwa;
 41. testowania i wdrażania systemów informatycznych;
 42. koordynowania procesu tworzenia baz danych;
 43. planowania rozwoju systemów informatycznych i dostosowania ich do zmieniających się potrzeb;
 44. nadzoru nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowania wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;
 45. administrowania siecią informatyczną;
 46. administrowania bazami danych oraz zapewnienia ich ochrony;
 47. nadzoru nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 48. prowadzenia ewidencji sprzętu i oprogramowania;
 49. szkolenia pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych;
 50. prowadzenia strony internetowej Powiatu Mławskiego oraz strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie;
 51. administrowania strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie;
 52. organizacja systemu kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu;
 53. koordynowania i prowadzenia kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 54. prowadzenia rejestrów dokonywanych kontroli oraz nadzoru z zakresie terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych;
 55. koordynacji spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych do 30 tys. euro;
 56. organizacji czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego;
 57. sporządzanie sprawozdań z zakresu statystyki osobowej;
 58. sporządzania sprawozdawczości o udzielonej pomocy publicznej jak i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRIMP);
 59. sporządzania sprawozdawczości o udzielonej pomocy publicznej w  rolnictwi lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy;
 60. ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych obejmujących    problematykę ochrony danych osobowych;
 61. koordynowania zadań związanych z szacowaniem ryzyka dla realizacji celów i zadań w jednostce.
 62. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 63. przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym oraz przeprowadzania procedury naboru na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych);
 64. prowadzenia okresowej oceny pracowników starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych);
 65. sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji;
 66. rejestrowania czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 rozporządzenia
  RODO,
 67. zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych,
 68. opracowania i aktualizacji dokumentacji o ochronie danych osobowych.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2014-10-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-26 08:12
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-04 14:36

drukuj całą stronę

Opis strony

Nina Olko, Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 pok. nr 15, tel. 23/655-29-03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18334
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-04 14:36