Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zakres działania i kompetencje

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

 • kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
 • organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 • organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 • współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 • wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 • szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 • spółdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy komendy.

Zastrzega się do podpisu i aprobaty komendanta dokumentację:

 • dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych,
 • kierowaną do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego, organów miasta i powiatu, jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, powiatowej administracji zespolonej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego,
 • ecyzje, rozkazy, plany pracy i kontroli, delegacje służbowe oraz inne dokumenty koordynujące działania organów służb administracji zespolonej w zakresie ochrony przeciwpożarowej szczebla miejskiego i powiatowego.

Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta dokumentację z zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem kierowanej do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego, organów miasta i powiatu, jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, powiatowej administracji zespolonej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego.

Dokumentacja przedstawiona do podpisu komendantowi powinna być uprzednio parafowana przez zastępcę komendanta, jeśli została przygotowana przez wydział operacyjno - szkoleniowy, w tym powiatowe stanowisko kierowania, sekcję techniczną i jednostkę ratowniczo - gaśniczą. Dokumenty przygotowane przez komórki organizacyjne podległe bezpośrednio komendantowi parafuje kierujący tą komórką. Dokumentację, z której mogą wynikać zobowiązania finansowe i majątkowe komendy, podpisuje komendant oraz główny księgowy.

Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej;
 • podpisywanie pism w zakresie działania komórki organizacyjnej, nie zastrzeżonych do podpisu przez komendanta lub zastępcę;
 • organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej;
 • nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy;
 • wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych;
 • określenie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy;
 • zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej;
 • wydawanie poleceń służbowych w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej;
 • realizowanie zadań z zakresu gospodarki finansowej i materiałowej wg przekazanych kompetencji,
 • przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
 • zapewnienie właściwych organizacyjno - technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podległego personelu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

Zadania wspólne komórek organizacyjnych oraz koordynacja i współdziałanie:

 • Komórki organizacyjne realizują, każda w zakresie swojego działania, zadania określone dla Komendanta Powiatowego,
 • Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej;
 • Komórki organizacyjne realizują zadania wspólne, a w szczególności w zakresie:
 • podejmowania działań związanych z inicjowaniem i opiniowaniem aktów prawa miejscowego oraz wdrażania postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
 • sporządzania planów pracy, analiz, ocen oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
 • współdziałania z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, branżowymi związkami zawodowymi działającymi w komendzie oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi,
 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony tajemnicy państwowej i służbowej;
 • współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej;
 • prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej;
 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta funkcji członka Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Autor: st. ogn. Bożenna Jakubowska
Opublikował: st. kpt. mgr inż. Zbigniew Kąpiński

Data opracowania: 22.11.2005 r.

Metryka

 • opublikował: mł.asp. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2005-11-24 14:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-18 13:55

Opis strony

St. Kapitan Marek Augustynowicz, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 06-500 Mława, ul.Padlewskiego 15, tel. 666014308

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6631
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-18 13:55:19