Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Statut Powiatu Mławskiego ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2009r. Nr 74 poz. 1982

 

Uchwała Nr XXVII/186/2009
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 26 marca 2009 roku

 
 
 w sprawie Statutu Powiatu Mławskiego.
 
 
            Na podstawie przepisu art. 169 ust 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483) i art. 2 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) – Rada Powiatu Mławskiego uchwala:
 
 
 STATUT POWIATU MŁAWSKIEGO
 
Rozdział I   
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Statutokreśla:
 1. Ustrój Powiatu Mławskiego,
 2. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu Mławskiego, komisji Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Mławskiego,
 3. Zasady tworzenia klubów radnych Rady Powiatu Mławskiego,
 4. Zasady dostępu obywateli do dokumentów rady, jej komisji i Zarządu Powiatu Mławskiego oraz korzystania z nich.
 
§ 2
 
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o;
 1. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Mławski,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Mławskiego,
 3. Komisji – należy przez to rozumieć stałe komisje Rady Powiatu Mławskiego,
 4. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Mławskiego,
 5. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Mławskiego,
 6. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Mławskiego,
 7. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Powiatu Mławskiego
 
 
Rozdział II
Powiat
§ 3
 
 1. Powiat Mławski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:
1)      miasto Mława
2)      gminę Dzierzgowo
3)      gminę Lipowiec Kościelny
4)      gminę Radzanów
5)      gminę Strzegowo
6)      gminę Stupsk
7)      gminę Szreńsk
8)      gminę Szydłowo
9)      gminę Wieczfnia Kościelna
10) gminę Wiśniewo
 1. Granice terytorialne Powiatu określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik      Nr 1 do Statutu.
 
§ 4
 
Siedzibą władz powiatu jest miasto Mława.
 
§ 5
 
1. Powiat posiada własny herb i flagę ustanowione przez Radę Powiatu w drodze uchwały.
Herbem Powiatu jest tarcza dwupolowa sercowa:
1)      pierwsze pole centralne – mała tarcza – Święty Wojciech na błękitnym tle z wiosłem w jednej i krzyżem w drugiej ręce,
2)      drugie pole – biały orzeł piastowski bez korony na czerwonym tle,
3)      wzór herbu określa załącznik Nr 2 do Statutu.
2. Rada może nadawać tytuł honorowy „zasłużony dla Powiatu Mławskiego”, którego szczegółowy tryb przyznawania określi odrębna uchwała.
 
 § 6
 
 1. Flaga Powiatu przedstawiona jest na płacie prostokątnym, białym z dwoma pionowymi pasami czerwonymi jednakowej szerokości na obu skrajach z herbem powiatu umieszczonym centralnie.
 2. Wzór flagi określa załącznik Nr 3 do Statutu.
 
§ 7
 
Zasady używania herbu i flagi określa rada w odrębnej uchwale.
 
§ 8
 
 1. W celu wykonywania swych zadań Powiat tworzy jednostki organizacyjne.
 2. Zarząd prowadzi rejestr powiatowych jednostek organizacyjnych, do których należą:
1)      Starostwo Powiatowe
2)      Powiatowy Zarząd Dróg
3)      Powiatowy Urząd Pracy
4)      Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny
5)      Dom Dziecka
6)      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
7)      Mławska Hala Sportowa
8)      I Liceum Ogólnokształcące
9)      Zespół Szkół Nr 1
10) Zespół Szkół Nr 2
11) Zespół Szkół Nr 3
12) Zespół Szkół Nr 4
13) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
14) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
15) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
16) Bursa Szkolna
17) Zespół Ośrodków Wsparcia
 
 
Rozdział III   
Organizacja wewnętrzna rady.
 
§ 9
 
 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Powiecie.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 19 radnych.
 
§ 10
 
 1. Rada działa zgodnie z uchwalonym rocznym planem pracy.
 2. W razie potrzeby Rada Powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
 3. Komisje pozostają pod kontrolą rady, której składają sprawozdanie ze swej działalności do końca stycznia.
 4. Dokumentację z prac komisji i posiedzeń Rady przechowuje i udostępnia Biuro Rady.
 
§ 11
 
Do wewnętrznych organów Rady należą:
1.      Przewodniczący,
2.      Dwóch wiceprzewodniczących,
3.      Komisja Rewizyjna,
4.      Komisje stałe wymienione w Statucie,
5.      Doraźne komisje do określonych zadań.
 
§ 12
 
 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1)      Rewizyjną,
2)      Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
3)      Zdrowia i Opieki Społecznej
4)      Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
5)      Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
6)      Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg
 1. Radny ma obowiązek być członkiem co najmniej 2 komisji stałych, nie więcej jednak niż trzech, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. W czasie trwania kadencji Rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania zadań, określając ich skład i zakres działania.
 
§ 13
 
 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1)      określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2)      przygotowanie porządku obrad,
3)      dokonania otwarcia sesji,
4)      powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
 
§ 14
 
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony Wiceprzewodniczący, a przy nie wyznaczeniu Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem,              w szczególności:
1) zwołuje sesje rady,
2) przewodniczy obradom,
3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
4) podpisuje uchwały rady,
5) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 
§ 15
 
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Radana najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
 
§ 16
 
Przewodniczący oprócz uprawnień przewidzianych w § 14 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
 
§ 17
 
            Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
 
§ 18
 
 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują prace komisji Rady.
 2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
 3. Przewodniczący Rady lub jego zastępcy pełnią dyżury w Biurze Rady.
 
 
§ 19
 
1.      Obsługę rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną, wchodzące w skład Starostwa Powiatowego.
2.      Obsługę prawną rady zapewnia wyodrębniony radca prawny.
 
 
Rozdział IV 
Tryb pracy Rady
 
 1. Sesje rady
§ 20
 
 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym i w innych ustawach,      a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 2. Oprócz uchwał rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje, oświadczenia, apele i opinie.
 1. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli, opinii i nadania honorowego tytułu „zasłużony dla Powiatu Mławskiego” ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
 
§ 21
 
 1. Rada odbywa sesje zwyczajnie z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane                      w zwykłym trybie.
 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
 
 
 1. Przygotowanie sesji.
 
§ 22
 
 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1)      ustalenie porządku obrad,
2)      ustalenie czasu i miejsca obrad,
3)      zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – jeden                                z   Wiceprzewodniczących.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.
 1. W razie nie dotrzymania terminu, o jakim mowa w ust. 4, Rada może podjąć uchwałę      o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
 2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 3. Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmuje dnia odbywania sesji.
 
§ 23
 
 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Starosty ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
 3. W sesjach Rady uczestniczą zaproszeni kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży podlegających kontroli Rady oraz kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego.
 
 
 1. Przebieg sesji
 
§ 24
 
Starosta zapewnia wszelką pomoc potrzebną do przygotowania i odbycia sesji.
 
§ 25
 
Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
 
§ 26
 
Sesje Rady Powiatu są jawne. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne                  w przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.
 
§ 27
 
 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić                   o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić                    w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.
 
§ 28
 
 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub        w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.
 
§ 29
 
 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
 
§ 30
 
 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.
 3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać Sekretarza obrad                      i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzenie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
 4. Przewodniczący może powierzyć wykonywanie czynności z ust.1 jednemu                       z Wiceprzewodniczących.
 
§ 31
 
 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram ................sesję Rady Powiatu Mławskiego”.
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na postawie listy obecności prawomocność obrad.
 
§ 32
 
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek               w sprawie zmiany porządku obrad.
 
§ 33
 
            Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji,
3) sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym,
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 
§ 34
 
Sprawozdanie, o jakim mowa w § 33 pkt 3, składa Starosta lub Wicestarosta.
 
 
 
§ 35
 
 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Przewodniczącego Zarządu.
 2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego     jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
 3. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady               lub ustnie w trakcie sesji Rady.
 4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub w formie pisemnej,              w terminie 14 dni.
 5. Pisemne odpowiedzi na interpelację udziela Starosta lub Wicestarosta.
 
§ 36
 
 1. Zapytania,wolne wnioski składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 2. Zapytania,wolne wnioski formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady, Starosty, Wicestarosty lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie,wolne wnioski nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
 
 § 37
 
 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według porządku obrad, otwierając                     i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
 
§ 38
 
 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący Rady może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócą porządek obrad bądź uchybią powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócą porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
 
 § 39
 
            Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad informując o tym Radę.
§ 40
 
1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
-         stwierdzenia quorum,
-         ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
-         zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
-         zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
-         zarządzenia przerwy,
-         odesłania projektu uchwały do komisji,
-         przeliczenia głosów,
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
 
§ 41
 
Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
 
§ 42
 
 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Zarządowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzania głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
 
§ 43
 
 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam .......sesję Rady Powiatu Mławskiego”.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
 
§ 44
 
 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
 
§ 45
 
            Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
§ 46
 
 1. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji.
 2. Protokół z sesji sporządza Biuro Rady Powiatu.
 
§ 47
 
 1. Protokół z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg.
 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1)      numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad,
2)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3)      odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
4)      ustalony porządek obrad,
5)      przebieg obrad, a w szczególności treść uchwał i wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszonych pisemnych wystąpień,
6)      przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw”           i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
7)      wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
8)      podpis Przewodniczącego obrad.
 
§ 48
 
W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki    lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada.
 
§ 49
 
Do protokółu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
 
§ 50
 
Obsługę biurową sesji (wysłania zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje Biuro Rady Powiatu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
 
 
4. Uchwały
 
§ 51
 
 1. Uchwały, deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 20 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
 
 
 
§ 52
 
            Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Powiatu, jako wnioskodawcy mogą występować:
1)      co najmniej 5 radnych,
2)      komisje Rady Powiatu,
3)      Zarząd Powiatu,
4)      Przewodniczący Rady Powiatu,
5)      kluby radnych.
 
§ 53
 
 1. Wnioskodawca, o ile nie jest nim Zarząd Powiatu, przedstawia projekt uchwały Zarządowi Powiatu najpóźniej na 10 dni przed sesją zwyczajną i najpóźniej na 5 dni przed sesją nadzwyczajną z wyłączeniem organizacji pracy Rady Powiatu.
 2. Zarząd Powiatu, w przypadku z ust 1, przekłada Przewodniczącemu Rady Powiatu projekty uchwał wraz z opinią najpóźniej na 8 dni przed sesją zwyczajną i najpóźniej na 2 dni przed sesją nadzwyczajną Rady Powiatu.
 3. Przewodniczący Rady Powiatu przekazuje te projekty przewodniczącym właściwych Komisji, celem zaopiniowania, z wyłączeniem organizacji pracy Rady Powiatu.
 4. Projekty powinny zawierać akceptację radcy prawnego pod względem formalno-prawnym.
 5. Wnioskodawca uwzględniając opinie Komisji Rady lub Zarządu Powiatu może zgłosić autopoprawkę do projektu uchwały przed rozpoczęciem obrad sesyjnych,            z zastrzeżeniem postanowień § 63 ust. 7.
 
§ 54
 
 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1)      tytuł uchwały,
2)      podstawę prawną,
3)      postanowienia merytoryczne,
4)      w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5)      określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6)      ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
 1. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem,                   w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 
§ 55
 
            Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
 
§ 56
 
 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej        lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika,                   że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Zarząd.
 
§ 57
 
 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
 
§ 58
 
 1. Biuro Rady ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz     z protokołami sesji Rady.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji.
 
 
5. Procedura głosowania
 
§ 59
 
            W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
 
§ 60
 
1.      Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2.      Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na Sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady. Wyniki głosowania odnotowywane są w protokóle sesji.
3.      Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad wyznacza Sekretarza obrad.
4.      Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
 
§ 61
 
 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna, która po ukonstytuowaniu się wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokółu sesji.
 
 
 
§ 62
 
 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
 
§ 63
 
 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 62 ust. 2.
 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek           do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
 
§ 64
 
 1. Głosowanie zwykłą większości głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.
 
 
 
§ 65
 
 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
 
 
6. Komisje Rady
 
§ 66
 
Stałymi komisjami Rady Powiatu są komisje, o których mowa w § 12 ust. 1.
 
§ 67
 
Zakres działania poszczególnych komisji obejmuje między innymi:
1.   Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych:
a)      wnioskowanie w sprawach procedury uchwalania budżetu;
b)      koordynowanie opinii pozostałych komisji w sprawach do projektu budżetu        i zmian w budżecie;
c)      opiniowanie wszelkich spraw wynikających z prawa finansowego;
d)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu;
e)      kontrola gospodarowania mieniem powiatu we współpracy z innymi komisjami;
f)        sprawy związane z funkcjonowaniem urządzeń infrastruktury powiatu;
g)      opiniowanie projektowanych inwestycji w dziedzinie usług użyteczności publicznej;
h)      opiniowanie zasad gospodarki zasobem;
i)        ocena realizacji gospodarowania mieniem;
j)        współinicjowanie tworzenia strategii i programów rozwoju gospodarczego powiatu;
k)      opiniowanie projektów statutów i regulaminów dotyczących Rady i Starostwa Powiatowego.
2. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
a)      organizacja i promocja ochrony zdrowia, profilaktyka zdrowotna                         i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych;
b)      opiniowanie spraw inwestycji z zakresu ochrony zdrowia;
c)      sprawy pomocy społecznej i przeciwdziałania bezrobociu,
d)      sprawy polityki prorodzinnej;
e)      współpraca z samorządami gminnymi i organizacjami związanymi z ochroną zdrowia i opieką społeczną.
 1. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
a)      współpraca z Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji                            i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządami gminnymi i organizacjami rolniczymi;
b)      sprawy z zakresu ochrony i kształtowania środowiska;
c)      opiniowanie spraw z zakresu prawa wodnego, łowieckiego i geologicznego;
d)      rozpatrywanie zadań wynikających z ustawy o lasach oraz ochronie przyrody.
 1. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
a) całokształt funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez powiat;
a)      edukacja kulturalna, ekologiczna i środowiskowa dzieci i młodzieży;
b)      patologie występujące w środowisku dzieci i młodzieży i przeciwdziałanie im;
c)      inne problemy edukacyjne;
d)      współpraca z samorządami gminnymi, instytucjami i organizacjami związanymi z oświatą, kulturą, turystyką i sportem.
 1. Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg
a)      opiniowanie spraw dotyczących bezpieczeństwa obywateli;
b)      sprawy porządku publicznego;
c)      sprawy ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życiu i zdrowiu ludzi oraz środowiska;
d)      sprawy obronności;
e)      całokształt problematyki dotyczącej transportu i dróg publicznych;
f)        współpraca z samorządami gminnymi i organizacjami społecznymi.
 
§ 68
                                                                                               
Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
 
§ 69
 
 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działania.
 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Zarządowi.
 
§ 70
 
            Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
 
§ 71
 
 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
 2. Do posiedzeń komisji stałych i doraźnych stosuje się odpowiednio przepisy                        o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
 
§ 72
 
 1. Przewodniczący komisji stałych do 31 stycznia przedkładają Przewodniczącemu Rady sprawozdania z działalności komisji za rok ubiegły.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.
 
 
 
§ 73
 
 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 
 
7. Radni
 
§ 74
 
 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. Nieobecności na sesjach i posiedzeniach komisji usprawiedliwiają odpowiednio Przewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji.
 
§ 75
 
 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni odbywają według własnego harmonogramu.
 2. Radni mogą przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osób, które chciałyby złożyć wnioski i postulaty.
 
§ 76
 
 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
 
 
Rozdział V
1. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
 
§ 77
 
 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych członków w liczbie 2.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
 3. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja spośród swoich członków.
 
§ 78
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca.
 
§ 79
 
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach     w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji               o wyłączeniu do Rady – w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
 
 
 2. Zasady kontroli
§ 80
 
 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu, powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem:
1)      legalności
2)      gospodarności,
3)      rzetelności,
4)      celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 1. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu powiatu.
 
§ 81
 
            Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie           i w formach wskazanych w uchwałach Rady.
 
§ 82
 
            Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu.
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
 
§ 83
 
1.   Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej
planie pracy, zatwierdzonym przez radę.
2.   Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1
 
 
 
§ 84
         
Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 10 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzająca – nie dłużej niż 5 dni roboczych.
 
§ 85
 
1.      Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem,                     co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2.      Rada może zobowiązać Komisję Rewizyjną do zaniechania, a także przerwania kontroli lub odstąpienia od poszczególnych czynności kontrolnych.
3.      Rada może rozszerzyć lub zawężyć zakres i przedmiot kontroli.
4.      Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
 
§ 86
 
 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne               i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem.       Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 
 
3. Tryb kontroli
 § 87
 
1.   Kontroli kompleksowych dokonuje Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest jednocześnie kierownikiem zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
 
§ 88
 
 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki oraz Starostę, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Starosty kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
 3. Jeżeli podejrzenie dotyczy członka Zarządu kontrolujący zawiadamia Przewodniczącego i Starostę.
 
§ 89
 
 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
 
§ 90
 
            Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
 
 
4. Protokoły kontroli
 
§ 91
 
1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty         jej zakończenia – protokóły pokontrolne, obejmujące:
1)      nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2)      imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3)      datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5)      imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6)      przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte           w protokole,
7)      datę i miejsce podpisania protokołu,
8)      podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
 
§ 92
 
 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 5dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącemu Rady.
 3. Przewodniczący Rady przedkłada Radzie protokół z kontroli oraz wyjaśnienia kierownika kontrolowanego podmiotu do rozpatrzenia.
4. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.
 
§ 93
 
 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
 
 § 94
 
1.      Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 5 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
2.      Podmiot kontrolowany zobowiązany jest w ustalonym przez Komisję Rewizyjną terminie zrealizować zalecenia zawarte w protokole komisji.
3.      Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do powiadomienia Komisji Rewizyjnej                      o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
 
 
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 
§ 95
 
 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.
 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1)      terminy odbywania posiedzeń,
2)      terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
 
§ 96
 
 1. Komisja Rewizyjna składa Przewodniczącemu Rady – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3)      wykaz uchwał podjętych przez Komisje Rewizyjną,
4)      wykaz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
5)      ocenę wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
      3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
 
 
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
 
§ 97
 
 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwołanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1)      radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2)      osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
 1. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.
 2. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji.
 
 § 98
 
            Komisja Rewizyjna może występować do organów powiatu w sprawie wniosków          o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.
 
 
Rozdział VII
Zasady działania klubów radnych
 
§ 99
 
Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
 
§ 100
 
 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej      3 radnych.
 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 3. W zgłoszeniu podaje się:
1)      nazwę klubu,
2)      listę członków,
3)      imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
 1. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu                   jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
 
§ 101
 
 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
 
§ 102
 
 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny            z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
 3. Kluby podlegają samorozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 50% składu.
 
§ 103
 
Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
 
§ 104
 
 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
 
§ 105
 
 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
 2. Kluby mogą przedstawić swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
 
§ 106
 
            Na wniosek przewodniczących klubów Starosta obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.
 
 
Rozdział VIII
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Zarządu
 
 1. Organizacja Zarządu
 
§ 107
 
 1. Zarząd liczy 5 osób.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
1)      Starosta, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu,
2)      Wicestarosta,
3)      trzech członków Zarządu, w tym jeden etatowy.
 
§ 108
 
Starosta wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych.
 
§ 109
 
 1. Do zadań Starosty jako Przewodniczącego Zarządu należy:
1)      organizowanie pracy Zarządu,
2)      przewodniczenie obradom Zarządu,
3)      reprezentowanie Zarządu na zewnątrz.
 1. Organizowanie pracy Zarządu obejmuje:
1)      przygotowanie projektu porządku obrad Zarządu,
2)      określenie czasu i miejsca posiedzeń Zarządu.
 1. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1)      referowanie spraw objętych porządkiem obrad lub wyznaczenie innych członków Zarządu do zreferowania takich spraw,
2)      otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
3)      ustalanie kolejności zabierania głosów przez uczestników dyskusji,
4)      zarządzanie głosowań nad dyskutowanymi kwestiami.
 1. Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz obejmuje:
1)      składanie sprawozdań z działalności Zarządu,
2)      przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
3)      reprezentowanie Zarządu w postępowaniach sądowych i administracyjnych,       o ile z przepisów prawa lub uchwał rady albo Zarządu nie wynika nic innego.
 
§ 110
 
 1. Do obowiązków Wicestarosty należy podejmowanie czynności określonych w § 109 na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę albo w przypadku konieczności podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań pod nieobecność Starosty lub wynikający z innych przyczyn brak możliwości działania Starosty.
 2. Konieczność podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań wymaga stwierdzenia          w formie uchwały Zarządu.
 
§ 111
 
            Do obowiązków członka Zarządu należy:
1)      udział w posiedzeniach Zarządu,
2)      realizacja zdań wynikających z uchwał Rady i Zarządu,
3)      składanie oświadczeń woli w imieniu powiatu na podstawie imiennych upoważnień, wynikających z uchwał Zarządu,
4)      przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu, stosownie do zakresu zadań,
5)      realizacja zadań powierzonych przez Zarząd.
 
 
2. Tryb pracy Zarządu
 
§ 112
 
Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 
§ 113
 
 1. Starosta, Wicestarosta oraz członkowie Zarządu mogą zostać indywidualnie zobowiązani uchwałą Zarządu do podejmowania w imieniu Zarządu określonych zadań, z wyłączeniem czynności polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 przedkładają Zarządowi sprawozdanie z wykonanych czynności na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 
§ 114
 
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Starosta, upoważniony przez niego Wicestarosta lub członek Zarządu.
 2. Wicestarosta zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy obradom Zarządu także wówczas, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Starosta nie jest obecny albo z innych przyczyn nie może udzielić mu upoważnienia.
 
§ 115
 
 1. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zobowiązani:
1)      radca prawny Starostwa,
2)      inni pracownicy Starostwa właściwi ze względu na przedmiot obrad,
3)      kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych właściwi na przedmiot obrad.
 1. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby,                      a w szczególności radni.
 
§ 116
 
 1. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły.
 2. W protokołach z posiedzeń Zarządu podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły inne osoby, w protokole podaje się także ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu Zarządu.
 
§ 117
 
 1. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien oddawać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad podejmowanymi przez Zarząd rozstrzygnięciami.
 2. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w danym posiedzeniu Zarządu, po ich zatwierdzeniu przez Zarząd na następnym posiedzeniu.
 3. Protokoły z posiedzeń Zarządu numeruje się i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
§ 118
 
 1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał poprzez głosowanie:
1)      sporządzony protokół z posiedzenia Zarządu winien odzwierciedlać imienny wynik głosowania wszystkich członków Zarządu,
2)      protokół głosowania jest załącznikiem do protokołu z posiedzenia Zarządu.
 1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikających z ustaw oraz przepisów prawnych wydanych na podstawie                         i w granicach upoważnień ustawowych.
 2. Oprócz uchwał zwierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, zawierające w szczególności opinie i stanowiska Zarządu.
 
 
§ 119
 
 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Sekretarzowi Powiatu i Skarbnikowi Powiatu.
 2. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zarządu, każdy członek Zarządu głosuje według własnego przekonania.
 
§ 120
 
W spawach nie związanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygnięć:
1)      Wicestarosta i Etatowy Członek Zarządu działa zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań i przydziałem czynności z uwzględnieniem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa,
2)      pozaetatowi Członkowie Zarządu działają wyłącznie na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych im przez Zarząd z uwzględnieniem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
 
 
Rozdział IX
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarządu
 
§ 121
 
1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
1)      protokoły z sesji,
2)      protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3)      protokoły z posiedzeń Zarządu,
4)      rejestr uchwał Rady i uchwał Zarządu,
5)      rejestr wniosków i interpelacji radnych.
2.   Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
 
§ 122
 
 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji oraz Zarządu udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Starostwa.
 2. Dokumenty wymienione w § 123 ust. 1 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Starostwa oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.
 
§ 123
 
 1. Z dokumentów wymienionych w § 121 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi lub kopie.
 2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Starostwie i w asyście pracownika Starostwa.
 
 
 
 
Rozdział X
Pracownicy samorządowi
 
§ 124
 
 Spośród członków Zarządu pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru są:
1.          Starosta
2.          Wicestarosta
3.          Etatowy Członek Zarządu
 
§ 125
 
Prace i obowiązki pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych
 
 
Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 126
 
Traci moc uchwała Nr VI/33/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2003 r.                 w sprawie Statutu Powiatu Mławskiego.
 
§ 127
 
Zmiany Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
§ 128
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.   
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
                                                                                                   Witold Okumski
 
 
 • opublikował: Nina Olko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-17 09:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-09 12:47
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2010-09-30 14:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16320
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-16 15:55

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7786765
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 14:43

Stopka strony