Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zadania z zakresu środowiska

Dział Rolnictwa i Środowiska realizuje zadania z zakresu środowiska wynikające z  następujących aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. , poz. 1396  ze zm.)
a) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art.181),
b) prowadzenie postępowań w przedmiocie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu (art.
115a),

c) wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących powodować znaczne    zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (art.   201),

d) wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika
    urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji oraz ich  
    przedkładania jeśli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych (art. 150)
e) przyjmowanie zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia,
f) wydawanie decyzji nakładających obowiązek sporządzenia i przedłożenia
  
 przeglądu ekologicznego na podmiot negatywnie oddziałuje na środowisko (art. 237),
g) wydawanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska

    dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia a jest to
    uzasadnione koniecznością ochrony środowiska (art.154),
h) wydawanie decyzji nakładających na podmiot negatywnie oddziałujący na
    środowisko obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego
    zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu (art.362)
i) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla instalacji (odpady niebezpieczne powyżej 1 Mg/rok i  
    innych niż niebezpiecznych powyżej 5 000 Mg/rok (art.180a i 188),
 
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 2081 ze zm.)
a) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie zawartych w dokumentach znajdujących
    się w Wydziale (art. 21)
b) odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie (art. 20)
c) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia scalanie gruntów
    (art. 75)
 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. , 701 ze. zm.).

a) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów (art. 41 i art. 42 ust.2),

b) wydawanie zezwoleń na zbieranie  odpadów (art. 41 i art. 42 ust. 1),
c) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania

    zezwoleń na zbieranie i transport odpadów (art. 236 ust. 3, art. 252),
d) cofanie zezwolenia posiadaczowi odpadów, który narusza przepisy ustawy lub
    działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem w drodze decyzji bez odszkodowania (art. 47),
e) nakładanie na wytwórcę odpadów z wypadku obowiązku gospodarowania odpadami z
   wypadku w tym obowiązku przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów (art. 101).
 
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. , poz. 2268 ze zm.)
e) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, w tym:
- zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki (art. 165),
- ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej od osób, które nie są jej
  członkami a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody
  ( art. 171).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004  roku  o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku,  poz. 1614 ze zm. )

a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
    będących własnością gminy w tym naliczanie opłat oraz nakładanie kar za
    nielegalne usunięcie drzew lub krzewów  (art. 90)
b) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru płazów, gadów, ptaków i ssaków art. (64)
 
6. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018  roku, poz. 1476 ze zm.)
a) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (art. 7),
b) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (art. 20),
c) występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.
 
7. Ustawa z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. ,  poz. 2033 ze zm.)
a) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców (art. 9),
b) dzierżawa obwodów łowieckich.
 
8. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. , poz. 2129 ze zm)
a) określanie dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa obowiązków takich jak (art. 90):
- wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
- zapobieganie i zwalczanie organizmów szkodliwych,
- ochrony gleby i wód leśnych.
b) zarządzanie wykonania, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 10).
c) wydawanie decyzji przyznającej środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów
    zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu lasów
    niepaństwowych, w których wystąpiły szkody i nie można ustalić sprawcy szkody (art. 12).
d) cechowanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 14 a)
e) składanie do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny (art. 16).
f)  zlecanie i nadzorowanie wykonania planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących
    własności Skarbu Państwa (art. 21, 22).
g) wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia
     lasu, w przypadkach losowych i na wniosek właściciela lasu (art. 23).
h) nadzór na realizacją, przez właścicieli lasów, obowiązków określonych w planach urządzenia
    lasu i zapewniających trwałe utrzymanie lasów i ciągłość ich użytkowania (art. 24).
i)  wydawanie decyzji zezwalającej na zmienę lasu na użytek rolny art. 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2)
 
9. Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011 roku - Prawo  geologiczne  i  górnicze  (tekst jednolity: Dz. U.  z 2019 r. poz.  868 ze zm.)
a) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości
   gruntowej, gdy jednocześnie spełnione są następujące wymagania:
- obszar  udokumentowanego  złoża  nieobjętego  własnością  górniczą  nie  przekracza  2  ha,
- wydobycie  kopaliny  ze  złoża  w  roku  kalendarzowym  nie  przekroczy  20 000  m3,
- działalność  będzie  prowadzona  metodą  odkrywkową  oraz  bez  użycia  środków 
   strzałowych  ( art.  22 ),
b) zmiana  koncesji (  art. 34  ),
c) przenoszenie  koncesji,  za  zgodą  przedsiębiorcy,  który  ją  posiada,  na  rzecz  innego 
    podmiotu  ( art.  36) ,
d) stwierdzanie  wygaśnięcia  koncesji  ( art.  38  i  39 ),
e) zatwierdzanie,  w  drodze  decyzji,  projektów  robót  geologicznych,  których  wykonanie  nie
    wymaga  uzyskania koncesji  ( art.  80 ),
f) zatwierdzanie, w drodze decyzji, dokumentacji geologicznej przedstawiającej wyniki prac
    geologicznych wraz z ich interpretacją ( art.  93 ),
 g) określanie, w drodze decyzji, wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej, w razie
     niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorcę ( art. 138 ),
 h) ustalanie, w drodze decyzji, podwyższonej opłaty za wykonywanie działalności bez
     wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych  ( art.  140 ) ,
 i) ustalanie, w drodze decyzji, dodatkowej opłaty za wykonywanie działalności z rażącym
    naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót 
    geologicznych ( art. 139 ).
  • autor informacji: Ewa Chodziutko
    data wytworzenia: 2015-01-13
  • opublikował: Martyna Zbyrowska
    data publikacji: 2003-07-09 15:23
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2019-10-16 13:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12465
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-16 13:51

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8654707
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 11:37

Stopka strony