Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Przetargi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Na tej stronie znajdują się przetargi

Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej

w Mławie

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2004-01-30 13:19
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-27 12:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2012-09-12 12:12

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4 x 4 z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2012-09-05 11:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2012-03-01 12:55

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95(Pb) do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2012-02-22 12:37

Informacja o unieważnieniu postępowania

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2012-02-20 15:14

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95(Pb) do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2012-02-08 09:35

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-12-22 08:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-10-28 13:51

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Mławie

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-09-20 08:39
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-20 08:46

Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja Budynku Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Mławie

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-09-15 11:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-10-03 08:10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Termomodernizacja Budynku Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Mławie

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-09-15 11:18

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-09-15 11:16

Przedmiar robót budowlanych

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-09-15 11:12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-02-16 13:34

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95(Pb) do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

Mława: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95(Pb) do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.
Numer ogłoszenia: 46081 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 023 6543572, faks 023 6543385.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.powiatmlawski.pl/index.php?strona=387

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95(Pb) do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95(Pb) przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, polegająca na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 5 kilometrów od siedziby Zamawiającego, tj. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15. Paliwa muszą spełniać obowiązującą Polską Normę PN-EN 228 i PN-EN 590 dotyczącą jakości paliw oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku, w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr. 221, poz. 1441 z 2008r. z późn. zm.). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Orientacyjne 12 miesięczne potrzeby ilościowe przedmiotowych materiałów pędnych wynoszą: - olej napędowy - ok. 20850 litrów;  benzyna bezołowiowa 95(Pb) - ok. 2000 litrów Potrzeby powyższe będą uzależnione od ilości zdarzeń w których udział będzie brała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Mławie. W związku z tym ilość paliw może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Nie zrealizowanie całkowitej ilości dostaw w okresie trwania umowy nie powoduje obowiązku Zamawiającego do odbioru niezrealizowanej części dostaw, ani jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego powodu. Wymagany czas pracy stacji min. - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. od 8.00 do 16.00..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.10.00.00-0; 09.13.41.00-8; 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 25.02.2012r.                                                                                                  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający na podstawie art. 45 ust. 2 nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem koncesji, zezwolenia lub licencji.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert          
 • III.6) INNE DOKUMENTY    

                                                     

 •  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)     

     - formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - streszczenie oferty - załącznik nr. 1 do SIWZ;                     

     - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik nr. 2 do SIWZ;                                            

  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - załącznik nr. 3 do SIWZ;                       

- wzór umowy - załącznik nr. 4 do SIWZ;                                             

 - akceptacja projektu umowy - załącznik nr. 5 do SIWZ;                      

 - atesty/świadectwo jakości producenta dla oferowanego produktu.                                                                  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie                                                                                 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W szczególności zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić w przypadku:

a) zmiany danych adresowych oraz danych osób odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;                         

  b) zmian cenowych wynikających z uregulowań prawnych podatku, akcyzy, zmiany cen u producenta. Wykonawca zobowiązany jest jednak do udokumentowania zmiany, podając podstawę;                                                     

  c) zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem, w formie pisemnej, podpisanym przez obie strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatmlawski.pl/index.php?strona=387
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15, pokój nr. 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.02.2011r. godzina 10:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15, sekretariat Komendy.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Mława, dnia 09.02.2011r.

 

                                                                                                         Podpisał:

 

                                                                                                 Komendant Powiatowy

                                                                                             Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                         bryg. mgr inż. Jarosław Kuciński

 

 

 

 

 

 

  

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-02-09 08:24
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-09 08:27

Zawiadomienie o unieważeniu przetargu

                                                                       Mława, dnia 04.02.2011r.                           

              Komenda Powiatowa

       Państwowej Straży Pożarnej

    06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15

Tel. (023) 654 33 85; Fax (023) 654 35 72

E-mail: mlawa@mazowsze.straz.pl

 

 

    PT - 2370/01/2011 - 06

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  

Dotyczy postępowania PT – 2370/01/2011- o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z późn. zm. (Dz. U. z 2010r. Nr. 113, poz. 759) „Na wyłonienie Dostawcy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95(Pb) do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, 06-500 Mława, ul. Padlewskiego Nr. 15.

 

Nr sprawy PT - 2370/01/2011

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia o zamówieniu – 12908-2011, data ogłoszenia 26.01.2011r.

 

            Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. (Dz. U. Nr. 113, poz. 759 z 2010r.), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie zawiadamia, że w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z czym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

                                                                  

                                                          

                                                                      Podpisał:

                                                                                          Komendant Powiatowy

                                                                                     Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                                     w Mławie

                                                                                   bryg. mgr inż. Jarosław Kuciński 

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-02-04 12:12
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-04 12:19

ogłoszenie o zamówieniu

Mława: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95(Pb) do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.
Numer ogłoszenia: 12908 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 023 6543572, faks 023 6543385.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.powiatmlawski.pl/index.php?strona=387

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja rządowa terenowa.         

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95(Pb) do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95(Pb) przez okres 35 miesięcy od dnia podpisania umowy, polegająca na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 4 kilometry od siedziby Zamawiającego, tj. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15. Paliwa muszą spełniać obowiązującą Polską Normę PN-EN 228 i PN-EN 590 dotyczącą jakości paliw oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku, w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr. 221, poz. 1441 z 2008r. z późn. zm.). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Orientacyjne 35 miesięczne potrzeby ilościowe przedmiotowych materiałów pędnych wynoszą: - olej napędowy - ok. 62550 litrów - benzyna bezołowiowa 95(Pb) - ok. 8000 litrów Potrzeby powyższe będą uzależnione od ilości zdarzeń w których udział będzie brała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Mławie. W związku z tym ilość paliw może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Nie zrealizowanie całkowitej ilości dostaw w okresie trwania umowy nie powoduje obowiązku Zamawiającego do odbioru niezrealizowanej części dostaw, ani jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego powodu. Wymagany czas pracy stacji min. - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. od 8.00 do 16.00..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.10.00.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2013.                                                                                                  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający na podstawie art. 45 ust. 2 nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem koncesji, zezwolenia lub licencji.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert          III.6) INNE DOKUMENTY     

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)         

- formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - streszczenie oferty - załącznik nr. 1 do SIWZ;                                                                     

 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik nr. 2 do SIWZ;                                         

 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp

- załącznik nr. 3 do SIWZ;                       

- wzór umowy - załącznik nr. 4 do SIWZ;                                             

 - akceptacja projektu umowy - załącznik nr. 5 do SIWZ;                      

 - atesty/świadectwo jakości producenta dla oferowanego produktu.                                                                  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie                                                                                 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W szczególności zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić w przypadku:

a) zmiany danych adresowych oraz danych osób odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;                          

 b) zmian cenowych wynikających z uregulowań prawnych podatku, akcyzy, zmiany cen u producenta. Wykonawca zobowiązany jest jednak do udokumentowania zmiany, podając podstawę;                                                       

c) zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem, w formie pisemnej, podpisanym przez obie strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatmlawski.pl/index.php?strona=387
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15, pokój nr. 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15, sekretariat Komendy.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Mława, dnia 26.01.2011r.

 

                                                                                                         Podpisał:

 

                                                                                                 Komendant Powiatowy

                                                                                             Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                         bryg. mgr inż. Jarosław Kuciński 

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2011-01-26 10:02
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-26 10:11

ogłoszenie o zamówieniu


Mława: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego, typu furgon
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 023 6543572, faks 023 6543385.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatmlawski.pl/index.php?strona=387
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego, typu furgon, do wsparcia działań przeciwpowodziowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego - rocznik 2010 - lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego, typu furgon, o masie całkowitej do 3500 kg. Silnik o zapłonie samoczynnym (DIESEL), z turbodoładowaniem, o mocy minimalnej 90 KM, o pojemności minimum 1560 cm3. Rodzaj paliwa - olej napędowy. Stały napęd 4 x 2 - napęd na przednie koła. Skrzynia biegów manualna, w pełni zsynchronizowana, nie mniej niż 5 biegów oraz bieg wsteczny. Nadwozie samonośne, typu furgon, stalowe częściowo przeszklone, z kabiną pasażerską, w układzie miejsc 1 + 2 + 3 oraz przedziałem bagażowym. Przestrzeń ładunkowa wykonana z materiałów odpornych na korozję - blacha ryflowana aluminiowa. Podłoga przestrzeni bagażowej w wykonaniu antypoślizgowym. Kolor lakieru: elementy podwozia czarne lub czerwone, błotniki i zderzaki białe, kabina i zabudowa kolor czerwony. Samochód musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego z napisem STRAŻ, radiotelefon dopuszczony do pracy w strukturach PSP wraz z instalacją antenową oraz oznakowany jako specjalny Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.13.61.00-0, 34.11.40.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatmlawski.pl/index.php?strona=387
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15 - pokój nr. 29.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Podpisał:
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Mławie
bryg. mgr inż. Jarosław Kuciński 

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2010-09-27 10:08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2010-10-04 12:00

drukuj całą stronę

Opis strony

St. Kapitan Marek Augustynowicz, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 06-500 Mława, ul.Padlewskiego 15, tel. 666014308

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83803
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-30 09:20

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7707276
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 13:41

Stopka strony