Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Inspektor Danych Osobowych

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych dla, których Administratorem jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie jest Pan Mariusz Mucha – adres e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

 • autor informacji: st. bryg. Zbigniew Kąpiński
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2018-05-25 08:29
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-25 08:28

Klauzula informacyjna - uczestnicy zdarzeń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Mławie, ul. Padlewskiego 15, tel. 23 654 33 85,  fax. 23 654 35 72, e-mail: mlawa@mazowsze.straz.pl.

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40, e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl)

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO -  w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

b)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.             

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w  art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna - dotycząca funckjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że:

Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Mławie, ul. Padlewskiego 15.

1.Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

2.Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z pełnieniem służby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

3.Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora.

4.Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, chyba, ze przepis prawa będzie stanowił inaczej.

5.Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.

6.Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani (i), że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.

7.Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika.

8.Przetwarzanie podanych przez Panią (-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2019-08-07 11:41
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 11:31

Klauzula informacyjna - dotycząca pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

1.Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, ul. Padlewskiego 15 06-500 Mława.

2.Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

3.Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4.Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora.

5.Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, chyba, ze przepis prawa będzie stanowił inaczej.

6.Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.

7.Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.

8.Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika.

9.Przetwarzanie  podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2019-08-07 11:41
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 11:52

Klauzula informacyjna - dotycząca kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 

1.Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, z siedzibą ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława.

2.Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

3.Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnego naboru do służby wraz z przeprowadzeniem postepowania kwalifikacyjnego i przyszłych naborów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

4.Pani(a) dane osobowe mogą być w ramach postępowania kwalifikacyjnego , na podstawie przepisów prawa, przekazane do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

5.Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z przepisami właściwymi w sprawie archiwizacji.

6.Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

7.Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pan (i), że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.

8.Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne.

9.Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pana(i) procesem naboru do służby. 

10.Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2019-08-07 11:51
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 11:53

Klauzula informacyjna - osoby składające skargi i wnioski

dot. osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

1.Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15, zwany dalej Organem PSP.

2.W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,

   kontakt e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

3.Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Działu VIII (Skargi i wnioski)  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.

4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi
z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.

6.Posiada Pani/Pan prawo:

a)żądania dostępu do treści swoich danych,

b)sprostowania swoich danych,

c)usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach,
w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

d)ograniczenia przetwarzania swoich danych,

e)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy
to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7.Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna
Pani/Pan że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.

9.Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 • autor informacji: st. bryg. Zbigniew Kąpiński
 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2018-05-25 14:22
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-27 22:14

Klauzula informacyjna - osoby składające do organu informacje o możliwości występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wskazujących na konieczność podjęcia przez organ określonych czynności z urzędu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15, zwany dalej Organem PSP.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,

        kontakt e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

 1. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art. 1 ust 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
  o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.), tj.:
  1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
  2. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego
na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi
  z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r.
   w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo:
  • żądania dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach,
   w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy
   to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna
  Pani/Pan że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.
 6. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2018-05-25 14:30

Klauzula informacyjna - czynności kontrolno-rozpoznawcze „odbiorowe” zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15, zwany dalej Organem PSP.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,

          kontakt e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

 1. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadania ustawowego organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  (t.j. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), tj. zajęcia stanowiska w zakresie oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi
  z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach,
   w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy
   to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna
  Pani/Pan, że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.
 7. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2018-05-25 14:30

Klauzula informacyjna - prowadzący zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Działem II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15, zwany dalej Organem PSP.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,

          kontakt e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

 1. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Działu II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), tj. sprawowania nadzoru nad ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie
  z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi
  z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Posiada Pani/Pan prawo:
  • żądania dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach,
   w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą
   być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy
   to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna
  Pani/Pan że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2018-05-25 14:33

Klauzula informacyjna - czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15, zwany dalej Organem PSP.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,

          kontakt e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

 1. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art. 1 ust 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.), tj.:
  1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
  2. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

mających na celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi
  z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo:
  • żądania dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach,
   w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy
   to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna
  Pani/Pan że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.
 6. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2018-05-25 14:35
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-25 14:38

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

1.Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej W Mławie (06–500 Mława,
ul. Padlewskiego 15, tel. (23) 654 33 85, fax. (23) 654 35 72,
e – mail: mlawa@mazowsze.straz.pl).

2.W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych ( e – mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl).

3.Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu
i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.

4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

5.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .

9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
e-mail: 
kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10.Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 • opublikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  data publikacji: 2019-07-16 12:05
 • zmodyfikował: sekc. Grzegorz Kordulewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 11:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 518
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-07 11:53

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7786819
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 14:43

Stopka strony